rozmiar czcionki: A | A | A

Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu

Podstawowym celem w świetle założeń Strategii Lizbońskiej jest budowanie na terenie Unii Europejskiej  gospodarki opartej na wiedzy. Założenie to ma zostać zrealizowane poprzez zwiększenie innowacyjności gospodarki, a priorytetami stają się: edukacja, prace badawczo-rozwojowe oraz przepływ wiedzy i informacji. Państwa członkowski Unii Europejskiej zostały zobligowane do podejmowania działań w zakresie poprawy rozwoju konkurencyjności gospodarczej.

W związku z powyższym, Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w latach 2010 - 2013 realizuje projekt systemowy pn. „Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności  gospodarki  regionu poprzez zintensyfikowanie powiązań między nauką i przemysłem. Związane jest to z faktem, że współpraca pomiędzy sektorem nauki i gospodarką jest daleka od oczekiwań stawianych przez Komisję Europejską. W myśl Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa dolnośląskiego postulowane jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska. Wiodące badania naukowe prowadzone są przede wszystkim przez doktorantów na uczelniach wyższych i instytutach naukowych. Konieczne jest podjęcie działania na rzecz podniesienia potencjału innowacyjnych badań istotnych dla gospodarki regionu oraz poprawy współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami.

Funkcje katalizatora innowacji w regionie będą spełniały stypendia skierowane do doktorantów w celu wsparcia badań, które w najlepszy sposób przyczynią się do rozwoju województwa. Stypendium przyznawane będzie w dwóch edycjach. Każdy uczestnik projektu będzie mógł uzyskać pomoc materialną na okres do 18 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane w kwartalnych transzach, a jego maksymalna wysokość może wynosić 75 000,00 zł brutto/os. Przy czym, warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania będzie nawiązanie i skonkretyzowanie przez każdego z doktorantów współpracy z co najmniej 1 przedsiębiorcą z województwa dolnośląskiego.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
- ukierunkowanie 120 badań naukowych na sektory kluczowe dla rozwoju województwa;
- poprawa współpracy sfery naukowej z przemysłem w zakresie badań i transferu technologii poprzez 120 porozumień o współpracy;
- zwiększenie potencjału, innowacyjności i konkurencyjności regionalnego przemysłu poprzez absorpcję nowych rozwiązań naukowych w formie 24 patentów, wzorów użytkowych lub rekomendacji odnośnie wdrożenia wyników prac badawczych w przedsiębiorstwie;
- podjęcie dodatkowej działalności w przemyśle przez 120 doktorantów;
- propagowanie kluczowych dla regionu dziedzin badawczych wśród społeczeństwa przez 120 doktorantów w formie publikacji, udziału w konferencjach i seminariach naukowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego