rozmiar czcionki: A | A | A

Wsparcie szkoleniowo - doradcze

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
PRIORYTET: VIII – REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
DZIAŁANIE: 8.2 – TRANSFER WIEDZY
PODDZIAŁANIE: 8.2.2 – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI

„WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ORAZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODPOWIEDZIALNYCH ZA OPRACOWANIE I WDRAŻANIE DOLNOŚLĄSKIEJ STRATEGII INNOWACJI”.

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

BENEFICJENT SYSTEMOWY – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOSLĄSKIEGO, WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

BENEFICJENCI OSTATECZNI PROJEKTU
Projekt skierowany jest do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy odpowiedzialni są za opracowywanie, wdrażanie i rozwój Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia szkoleniowo-doradczego jest odpowiedni oraz udokumentowany zakres obowiązków pracownika danej Jednostki Samorządu Terytorialnego związany z tematyką Regionalnych Strategii Innowacji.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Od 1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku.

CEL PROJEKTU
Celem ogólnym projektu będzie zwiększenie potencjału Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie przewidywania, planowania i opracowywania działań na rzecz rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
- pozyskanie niezbędnej wiedzy przez pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie odpowiedzialnego oraz przemyślanego zarządzania w sferze innowacyjności regionu;
- podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju Dolnośląskiej Strategii Innowacji;
- wzrost motywacji i zaangażowania pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w realizację zadań wynikających z Dolnośląskiej Strategii Innowacji;

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU
- organizowanie szkoleń z zakresu m.in. transferu technologii, finansowania innowacji, strategii innowacji; zorganizowane zostaną dwa cykle szkoleniowe składające się z 8 modułów tematycznych – razem 16 szkoleń;
- szkolenia wyjazdowe dotyczące problematyki Regionalnych Strategii Innowacji w kraju
i zagranicą;
- konferencje, seminaria tematyczne;
- udział w zewnętrznych – krajowych i zagranicznych: szkoleniach, konferencjach, seminariach i sympozjach tematycznych;
- specjalistyczny kurs języka angielskiego (Business English) – tylko dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


WIĘCEJ ZOBACZ AKTUALNOŚCI