rozmiar czcionki: A | A | A

Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej

Okres realizacji projektu: 01.08.2008 – 30.11.2010

CEL PROJEKTU

Przeprowadzenie i opracowanie odpowiednich badań i analiz umożliwi aktualizację SRWD 2020, w celu dostosowania jej zapisów do zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej, jak również przyczyni się do zdiagnozowania zmian tejże sytuacji w perspektywie kolejnych lat (do roku 2020 lub dłużej [2050]) i tym samym do wzmocnienia, bądź stworzenia nowych, mechanizmów zwiększających konkurencyjność Dolnego Śląska.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności Dolnego Śląska oraz wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez prowadzenie systematycznej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska oraz prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, co pozwoli na aktualizowanie SRWD i dostosowanie jej zapisów do zmieniających się uwarunkowań.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

przeprowadzanie badań i analiz dla potrzeb SRWD, ukazujących obecne uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu oraz kierunki i zakres zarysowujących się zmian (w określonych przypadkach) w perspektywie kilku kolejnych lat (prognoza zmian), jak również zawierających rekomendacje  co do dalszych działań (w różnych obszarach, w tym służących zwiększeniu atrakcyjności regionu).

Opracowanie analiz, dotyczących:

SFERY GOSPODARCZEJ

SFERY SPOŁECZNEJ

SFERY PRZESTRZENNEJ

pozwoli na przeprowadzenie aktualizacji SRWD 2020 i dostosowywanie jej zapisów do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

Przeprowadzona zostanie również ANALIZA ZBIORCZA dokumentów na poziomie regionalnym, ich uporządkowanie oraz ocena aktualności  i przydatności w kształtowaniu bieżących i przyszłych procesów społecznych i gospodarczych  regionu wraz z rekomendacją co do dokumentów niezbędnych do opracowania i niezbędnych dla procesów społeczno-gospodarczych.

Analizy będą opracowane w myśl formuły prezentującej konkurencyjne koncepcje (rozwiązania). Dodatkowo, zostaną w nich ujęte wskazówki (prognozy) obrazujące, jakie skutki będą wywoływały zaproponowane w analizach rozwiązania (m.in. z ekonomicznego punktu widzenia).

 2) opracowanie wskaźników służących ocenie SRWD i przypisanie ich celom strategicznym (obejmujące opracowanie kompleksowej metodologii oceny wdrażania SRWD; przeprowadzenie analizy możliwości agregacji danych z gmin, powiatów, w celu ich wykorzystania do opisu sytuacji społeczno-gospodarczej regionu; opracowanie metodologii pozyskiwania i przetwarzania danych do oceny poziomu rozwoju; opracowanie zasad wdrożenia zestawu wskaźników i ich pomiaru, w kontekście ich przyporządkowania do celów strategicznych zawartych w Strategii). Przewiduje się, iż w zależności od wyników opracowanej metodologii – na podstawie których możliwe będzie określenie możliwości technicznych i finansowych - zostaną podjęte również działania celem opracowania bazy danych (wstępna nazwa: Zintegrowana Baza Danych Monitoringu i Ewaluacji SRWD), umożliwiającej prowadzenie oceny wdrażania Strategii;

3) promocję projektu. Promocja projektu, obejmująca organizację konferencji, spotkań oraz publikację analiz SRWD (bądź ich streszczenia), w celu rozpropagowania działań podjętych w ramach projektu, przyczyniając się tym samym do zwiększenia świadomości mieszkańców regionu nt. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Działanie umożliwi dokonywanie odpowiednich zmian w dokumentach dotyczących rozwoju na wszystkich poziomach samorządu: województwa, powiatów i gmin.

 Rezultaty twarde:

- przygotowanie analiz i prognoz w zakresie sytuacji ekonomiczno-społecznej regionu;

- publikacje wyników analiz, prognoz i założeń.

Rezultaty miękkie:

- podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie trendów rozwojowych i zmian gospodarczo-społecznych, poprzez organizację konferencji, spotkań (wzmocnieniem dla wskazanych działań, będzie prezentacja analiz i materiałów konferencyjnych oraz innych dokumentów na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego poświęconej sprawom z zakresu "rozwoju regionalnego").

Projekt bezpośrednio wpisuje się  w zakres Poddziałania 8.1.4 poprzez badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych i upowszechnianie wyników. Wykonanie prognoz pozwoli na określenie krótkookresowych i długookresowych trendów gospodarczych regionu dolnośląskiego. Wzrastająca podmiotowość regionów wymaga badań stosowanych nad sposobami podejmowania optymalnych decyzji strategicznych, zarówno gospodarczych jak społecznych. Prognozy i badania dotyczące zmian społeczno gospodarczych w wymiarze regionalnym pozwolą na stosowanie lepszych metod zarządzania rozwojem regionalnym. Działalność w ramach projektu wypełni tę lukę i pozwoli na wykorzystanie potencjału naukowego na rzecz stworzenia warunków do optymalnego podejmowanie decyzji strategicznych w województwie.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia 2-go celu szczegółowego VIII Priorytetu PO KL: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Jednocześnie – dzięki realizacji działań – wpłynie na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji (targetu), określonego jako ppkt 2.2: Rozwinięcie strategii i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej, dostosowanych do potrzeb regionu i przedsiębiorstw dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi.

Przewidziana jest również realizacja kolejnych projektów, będących kontynuacją niniejszego projektu, rozszerzonych o nowe zakresy badań, zmierzających do systematycznej aktualizacji SRWD 2020 w latach następnych oraz systematycznego opracowywania raportów monitoringowych z realizacji Strategii.

INFORMACJE DODATKOWE

Działania w ramach projektu, którego celem jest wzmocnienie prac związanych ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, będą również konsultowane z Zespołem ds. Wdrażania Strategii (ZS-SRWD), co umożliwi ich koordynację m.in. z punktu efektywności i celowości. Uznaje się, że projekt będzie podstawą do podjęcia dodatkowych działań samorządu województwa w zakresie oceny rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, a tym samym w zakresie SRWD (m.in. rozbudowa prac analitycznych).