rozmiar czcionki: A | A | A

 

Warunki składania ofert w trybie art. 19a

 

Uchwała nr 6172/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych.Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.WZÓR OFERTY na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a


INSTRUKCJA wypełniania oferty na zadanie złożone w trybie art. 19a


WZÓR SPRAWOZDANIA z realizacji zadań publicznych w trybie art. 19aPrzy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.