rozmiar czcionki: A | A | A

„Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”

Projekt systemowy Ministra Gospodarki pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” zakładał utworzenie w strukturach Urzędów Marszałkowskich, bądź innych jednostek wybranych przez UM, Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów na terenie całego kraju. Celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji poza granicami Polski (usługa „pro-eksport”). Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości (usługa „pro-biz”).
Centra we współpracy z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP, które posiadają aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania wybranych rynków zagranicznych, udzielają wsparcia informacyjnego polskim przedsiębiorcom planującym podjęcie albo już prowadzącym działalność eksportową i inwestycyjną na rynkach zagranicznych. Ponadto celem działalności COIE jest pozyskanie inwestorów zagranicznych, gromadzenie i dostarczanie im informacji gospodarczych o regionie.

Zadanie polegające na utworzeniu i prowadzeniu COIE w województwie dolnośląskim zostało powierzone do realizacji Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. wyłonionej w drodze konkursu. COIE rozpoczęło swoją działalność 12 listopada 2012 r. i jest zlokalizowane w siedzibie DAWG przy ul. Kotlarskiej 42 we Wrocławiu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w terminie do 31 lipca 2015 roku. W latach 2012-2015 Minister udzieli Województwu dofinansowania na funkcjonowanie COIE w łącznej wysokości 835.785,00 zł, z czego 85% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% - z budżetu Państwa.

Aktualne informacje dotyczące działalności Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów na terenie Polski są dostępne na stronie internetowej: www.coie.gov.pl