rozmiar czcionki: A | A | A

Forum Parków Naukowych i Technologicznych

W ramach projektu pn. „Forum Parków Naukowych i Technologicznych” będzie zorganizowana seria spotkań kooperacyjnych (targów i giełdy kooperacji) oraz networkingowych dla firm lokatorów/klientów parków i inkubatorów technologicznych w różnych regionach kraju. Spotkania te będą swoistego rodzaju forum wymiany doświadczeń pomiędzy funkcjonującymi w poszczególnych regionach ośrodkami przedsiębiorczości i innowacyjności oraz miejscem prezentacji produktów/usług oraz realizowanych lub planowanych projektów  lokatorów tych ośrodków. Poprzez organizację spotkań nastąpi udzielenie wsparcia przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą (możliwość zaprezentowania swoich idei, kompetencji oraz zasobów technicznych i ludzkich na poziomie ponadregionalnym i krajowym), oraz możliwość zawarcia porozumień o współpracy pomiędzy firmami z różnych regionów, które pozwolą na rozpoczęcie kooperacji lub projektów zmierzających do opracowania nowych usług, produktów lub wejścia na nowe rynki zbytu w całym kraju. Efektem realizacji projektu będzie również zacieśniona współpraca pomiędzy IOB, administracją samorządową, parterami społecznymi w zakresie diagnozy, opracowania i wdrożenia instrumentów promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości; zwiększony poziom świadomości grup objętych wsparciem o możliwości rozwoju ich potencjału opartego na postawach przedsiębiorczości; zwiększona otwartość na współpracę pomiędzy przedsiębiorcami w celu dostarczenia nowych innowacyjnych produktów i usług; zwiększona otwartość na współpracę pomiędzy IOB w celu efektywnego i skutecznego wspierania przedsiębiorców oraz procesu transferu technologii; opracowanie kodeksu działania i współpracy dla IOB z różnych branż.

Partnerem wiodącym projektu jest Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., natomiast partnerem projektu jest Województwo Dolnośląskie oraz Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości z Poznania.

Projekt jest realizowany od grudnia 2012 r. do grudnia 2013 r. i finansowany w 100% kosztów kwalifikowanych z Funduszu Grantów na Inicjatywy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących/ Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr/ Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności).

Całkowita wartość projektu wynosi 980.991,20 zł. Grant dla Województwa jako partnera w projekcie wynosi 71.900 zł, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z budżetu Państwa.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej projektu: www.spotkaniaparkowe.pl