rozmiar czcionki: A | A | A

Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji

Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego rozpoczął realizację projektu systemowego pn. „ Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji”.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Regionalne Strategie Innowacji.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2008r. do 31.12.2011r.

Cele projektu:
Projekt przyczynia się do realizacji celów Dolnośląskiej Strategii Innowacji i jest ukierunkowany na rozwój i aktualizację zapisów strategii jak także na stworzenie lepszego systemu wdrażania i monitoringu.
W strategii nie został jednoznacznie określony sposób jej realizacji, zauważa się brak struktury wdrażania strategii, (a sposób funkcjonowania zarządzania RSI ma niezwykle istotne znaczenie z punku widzenia jej efektywności i skuteczności jej wdrażania), harmonogramu wdrażania strategii jak i programów pilotażowych, które powinny być spójnym zestawem działań dających podstawę do priorytetyzacji wybieranych projektów konkursowych w ramach realizacji strategii. Istotnym problemem jest też brak szczegółowych zasad monitoringu poziomu innowacyjności regionu jak i diagnoz poszczególnych elementów DSI. DSI powinien stanowić przedmiot systematycznych badań, którym celem byłoby identyfikowanie osiągnięć jak i a może przede wszystkim luk systemu. Badania pozwoliłyby na szybka reakcję jak i na ukierunkowywanie pomocy finansowej na pola zidentyfikowane jako brakujące, bądź słabe ogniwa łańcucha innowacji.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się również do rozwiązania problemów, jakim są: niewystarczający poziom wiedzy o możliwościach współpracy MŚP z sektorem nauki, innymi przedsiębiorstwami, administracją i organizacjami otoczenia biznesu, brak spójnych informacji i umiejętności pozyskiwania zewnętrznego finansowania, jak tez słabe przygotowanie jednostek otoczenia biznesu do świadczenia usług doradczych w tym kierunku, nadal niewystarczająca informacja i wiedza na temat polityki innowacyjnej władz regionalnych i lokalnych, podejmowanych działań, zasad i możliwości finansowania innowacji, jak także zwykłego pojmowania procesu innowacji.

Wśród celów szczegółowych możemy wymienić:
- opracowanie i wdrożenie metodyki realizacji RIS oraz systemu monitoringu innowacyjności regionu,
- określenie stanu jak i potrzeb regionalnej gospodarki w zakresie innowacyjności,
- zwiększenie świadomości regionalnych przedsiębiorców na temat możliwości i korzyści współpracy z nauką oraz prowadzenia własnych badań,
- opracowanie  mechanizmu wspierania tworzenia i rozwoju struktur sieciowych w regionie,
- zwiększenie świadomości społeczeństwa regionu oraz władz politycznych w zakresie innowacji,
- inicjowanie regionalnej współpracy oraz wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w realizację strategii.

Grupy docelowe:
Odbiorcami projektu jest całość społeczeństwa regionu ze szczególnym uwzględnieniem firm wysokich technologii oraz przedsiębiorstw chcących wprowadzać w swojej działalności innowacje. Odbiorcami projektu będą także organizacje otoczenia biznesu świadczące usługi dla firm, które powinny być rozpatrywane jako partnerzy w działaniach na rzecz podnoszenia innowacyjności regionu. Projekt skierowany jest także do uczelni wyższych, doktorantów i pracowników naukowych oraz innych jednostek edukacyjnych, bez których nie może zaistnieć w regionie w pełni rozwinięty system innowacji. Jedna z najważniejszych grup docelowych projektu jest władza samorządowa na wszystkich szczeblach, która poprzez wiedze i klarowny obraz systemu innowacji będzie mogła go wzmacniać i działać w zakresie większego zorganizowania systemu. Władze lokalne, jak i regionalne, maja duży wpływ na realizację postulatu budowy gospodarki opartej na wiedzy i powinny być partnerami dla firm, jednostek otoczenia biznesu, jak i dla edukacji.

Oczekiwane rezultaty projektu:
Rezultatami miękkimi projektu będzie rozwój regionalnego systemu innowacji oraz zwiększenie poziomu innowacyjności regionalnych przedsiębiorstw i nawiązanie bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem na poziomie regionu, zawiązanie partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych. Dzięki przeprowadzeniu analiz i badań zostaną wspólnie ustalone kierunki przyszłych działań w zakresie innowacji. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian, jakie obecnie zachodzą w regionie w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, jak i regionu. Miękkimi rezultatami projektu będzie również wymiana doświadczeń z innymi regionami UE w ramach realizacji Regionalnej Strategii Innowacji oraz wzrost wiedzy na temat finansowania innowacji i uzyskiwania praw własności intelektualnej.

Twardymi rezultatami projektu będą 4 raporty z monitoringu i metodologii DSI, 4 raporty z przeprowadzonych badań, 3 publikacje, regionalny program wsparcia klastrów, powstanie strony internetowej oraz 80 przedsiębiorstw objętych wsparciem i 100 pracowników tych przedsiębiorstw, 30 instytucji objętych wsparciem i 40 pracowników tych instytucji, a także 730 uczestników konferencji i forów oraz 1 mln widzów programów telewizyjnych.