rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Rada Gospodarcza

Dolnośląska Rada Gospodarcza (DRG) to platforma na poziomie regionalnym, w ramach której współpracują ze sobą: władza samorządowa województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciele innych jednostek samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu (IOB), partnerzy społeczni, organizacje pracodawców, instytucje badawczo – rozwojowe (B+R)  i inne organizacje przedstawicielskie podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.

Funkcjonowanie Rady określają trzy zasadnicze dokumenty:

1.    Uchwała nr 1521/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kompetencji i zadań Dolnośląskiej Rady Gospodarczej.  

2.    Porozumienie z dnia 22 października 2012 roku ws. powołania Dolnośląskiej Rady Gospodarczej.

3.    Regulamin Dolnośląskiej Rady Gospodarczej z dnia 29 stycznia 2016 roku.

4. Jednolity tekst Regulaminu Dolnośląskiej Rady Gospodarczej uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami z dnia 6 czerwca 2017 roku.

Członkowie Rady powoływani są imiennie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na 3-letnie kadencje. Na członka Rady może być powołana jedna osoba reprezentująca i wskazana przez dany podmiot gospodarczy. Rada ma charakter otwarty, co oznacza że wymienione grupy podmiotów i instytucji mogą do niej przystąpić w dowolnym momencie.

Przystąpienie do Rady jest trójstopniowe:

1.    warunkiem przystąpienia do Rady jest wypełnienie odpowiedniego formularza popartego pozytywną rekomendacją dwóch obecnych członków DRG.

2.    Wniosek jest następnie poddawany pod głosowanie Członków Rady, którzy udzielają rekomendacji przyjęcia nowego członka.   

3.    Rekomendacja przedkładana jest Marszałkowi Województwa, który na jej podstawie podejmuje decyzję o powołaniu nowego Członka Rady.

DRG sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym Województwa Dolnośląskiego, co obejmuje w szczególności:

1.    wspieranie planów i działań Zarządu Województwa Dolnośląskiego, poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość zagadnień gospodarczych dotyczących Województwa Dolnośląskiego;

2.    konsultowanie oraz opiniowanie wdrażania i funkcjonowania przedsięwzięć i dokumentów strategicznych przygotowywanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, dotyczących regionalnej gospodarki;

3.    konsultowanie spraw zgłoszonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego regionu;

4.    podejmowanie inicjatyw odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Dolnego Śląska.


Do pobrania:

1. Uchwała nr 1521/V/15   

2. Regulamin Dolnośląskiej Rady Gospodarczej z dnia 29 stycznia 2016 roku.

3. Wniosek o przystąpienie do DRG (wersja edytowalna, .doc)

4. Jednolity tekst Regulaminu Dolnośląskiej Rady Gospodarczej uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami z dnia 6 czerwca 2017 roku.