rozmiar czcionki: A | A | A

„Prognoza w zakresie finansowych instrumentów wspierania rozwoju regionalnego - analiza dotycząca trendów rozwojowych w zakresie instrumentów finansowych.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.1.4 PO KL.


Cel projektu:

Głównym celem niniejszego projektu jest opracowanie rozwiązań odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby kapitałowe.
Odpowiedni wybór instrumentów finansowych zapewni zrównoważony wzrost i poprawę konkurencyjność dzięki stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej oraz inwestycji.
Celem szczegółowym będzie przedstawienie diagnozy stanu potrzeb kapitałowych na tle obecnie dostępnych instrumentów finansowych oraz określenie obszarów, wskazujących na jakiego rodzaju mechanizmy służące realizacji przedsięwzięć istnieje zapotrzebowanie(m.in. do MSP, jst, etc.). W związku z planowanym sporządzeniem analizy luki finansowej sektora MSP przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przewiduje sie wykorzystanie jej wyników podczas opracowywania diagnozy rynku w odniesieniu do wszystkich podmiotów objętych diagnozą.
Analiza luki finansowej na rynku regionalnym pozwoli na opracowanie sposobów wypełnienia luki np.: poprzez wprowadzenie nowych instytucjonalnych form lub zastosowanie odmiennych (niż dotychczasowe) strumieni finansowego wsparcia funkcjonujących podmiotów.  Wybór właściwego, spośród zaproponowanych, wariantu powinien skutkować wzrostem nowych miejsc pracy, stymulowaniem prywatnej przedsiębiorczości, wzmocnieniem pozycji regionu w gospodarce krajowej i usprawnieniem regionalnej sieci instytucji finansowych, tak aby służyły one jak najlepiej rozwojowi regionalnemu.

Projekt realizowany jest zgodnie z celami priorytetu VIII oraz zapisami zawartymi w PO KL. Ponadto projekt wpisuje się bezpośrednio w zakres poddziałania 8.1.4 poprzez badanie i analizę w zakresie instrumentów finansowych niezbędnych do rozwoju gospodarki regionu. Opracowanie to pozwoli na określenie kierunków rozwoju regionu w tym zakresie oraz przyczyni się do wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej. Sam projekt zgodny jest ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, gdzie głównym celem jest: "Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju".
Projekt wpisuje się również w Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego, gdzie jednym z celów strategicznych jest stworzenie systemu finansowania innowacji.


Rezultaty przewidziane w projekcie:

Wyniki realizacji projektu można rozpatrywać w aspekcie rezultatów twardych i miękkich.
Rezultatem miękkim projektu będzie określenie potencjału regionu oraz zdiagnozowanie jego sytuacji w zakresie finansowych instrumentów wspierania rozwoju regionalnego. Przyczyni się on do opracowania optymalnego mechanizmu  tworzenia podmiotów odpowiadających na potrzeby kapitałowe.
Rezultatem twardym będzie opracowanie wydane na płycie CD oraz organizacja konferencji poświecona utworzeniu instytucji stanowiącej ważny element polityki rozwoju regionalnego.


Okres realizacji:
01.07.2008 – 30.09.2009