rozmiar czcionki: A | A | A

„Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.2.2. POKL

Projekt realizowany w partnerstwie z Politechniką Wrocławską.

 

Cel ogólny projektu:

Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków dla sprawnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku poprzez opracowanie „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” dokumentu, który wyznaczy kierunki i zadania oraz przyczyni się do podniesienia skuteczności działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Cele szczegółowe projektu:

1.       Realizacja zalecenia wyrażonego w DSI poprzez opracowanie 1 diagnozy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na DŚ, uwzględniającej w szczególny sposób kwestie równościowe wskazane w uzasadnieniu;

2.       Identyfikacja obszarów wykluczenia cyfrowego;

3.       Identyfikacja projektów kluczowych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie;

4.       Opracowanie strategii oraz raportów oddziaływania na środowisko i raportu ewaluacyjnego;

5.       Osiągnięcie konsensusu wokół innowacyjnych rozwiązań informacyjnych na DŚ, czego wyrazem będzie raport z przeprowadzonej debaty publicznej;

6.       Zapewnienie udziału kobiet w procesie badawczym i decyzyjnym poprzez ich udział w KS dla realizacji strategii.

Rezultaty projektu:

Rezultaty twarde (produkty):

1.       Opracowanie podstrony internetowej (liczba wejść 2000)

2.       Opracowanie wstępnego zakresu strategii (1 analiza)

3.       Opracowanie analizy potrzeb diagnostycznych (1 analiza)

4.       Opracowanie diagnozy w zakresie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego(1 raport)

5.       Opracowanie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego (1 dokument strategiczny)

6.       Opracowanie raportu ewaluacyjnego (1 raport)

7.       Opracowanie raportu nt oddziaływania na środowisko (1 raport)

8.       Opracowanie raportu z konsultacji społecznych (1 raport)

9.       Publikacja 200 kpl materiałów pokonferencyjnych

10.   Organizacja 2 warsztatów każdy dla 30 osób

11.   Organizacja 1 konferencji dla 100 osób


Rezultaty miękkie:

1.       Zidentyfikowanie obszarów wykluczenia cyfrowego,

2.       Zidentyfikowanie projektów kluczowych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie,

3.       Podniesienie świadomości uczestników organizowanych konferencji i warsztatów w zakresie sprawnego funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.

4.       Podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, instytucji oraz przedsiębiorstw, uczestniczących w organizowanych w wydarzeniach odnośnie trendów rozwojowych i stanu obecnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na DŚ.

Budżet projektu oraz montaż finansowy:

1 290 400,00 zł (85% - EFS; 15% - BWD)

Okres realizacji projektu:

Od 01.06.2010 r. do 31.08.2012 r. 

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej www.si.dolnyslask.pl


Osoba do kontaktu:

 

Marcin Kubrycht

Dział Innowacji i Konkurencyjności

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Departament Rozwoju Regionalnego

tel. (071) 776-93-63, pok. 1012

ul. Mazowiecka 17