rozmiar czcionki: A | A | A

„Analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych w Województwie Dolnośląskim”

Cel główny:
Analiza stanu oraz prognoza kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych (IP) w województwie dolnośląskim, w kontekście współpracy tych instytucji z władzami samorządowymi, na rzecz wzrostu poziomu wiedzy podmiotów polityki regionalnej, w szczególności przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, instytucji naukowo-badawczych oraz władz samorządowych.

Cele szczegółowe:
1. Utworzenie mapy Instytucji IP  na Dolnym Śląsku.
2. Określenie stanu, potrzeb, kierunków rozwoju IP na Dolnym Śląsku.
3. Utworzenie modelu współpracy sektora publicznego z IP na Dolnym Śląsku.
4. Wypracowanie rekomendacji dla władz regionalnych dotyczących kierunków rozwoju IP na Dolnym Śląsku.
5. Upowszechnienie dostępu podmiotów polityki regionalnej, zwłaszcza przedsiębiorców do kompleksowej wiedzy dotyczącej działalności IP w regionie.

Okres realizacji projektu:
10.2009r. – 04.2011r.

Rezultaty:
Badanie pozwoliło nakreślić model współpracy władz samorządowych z instytucjami proinnowacyjnymi, wskazać dobre praktyki, oraz przygotować rekomendacje dla przyszłych działań Zarządu Województwa. Łącznie w badaniu udział wzięło 28 instytucji proinnowacyjnych z regionu, a jedynie dwie instytucje tego typu  (Akademicki Inkubator przy Wyższej Szkole Bankowej oraz Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.) odmówiły w nim uczestnictwa. Przed, w trakcie, oraz po badaniu zostały zorganizowane seminaria konsultacyjne. Uczestniczyli w nich przedstawiciele instytucji proinnowacyjnych regionu, członkowie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej oraz Urzędu Marszałkowskiego.
W Lutym 2011 roku został opublikowany raport końcowy badania. Ponadto 31 marca 2011 roku przeprowadzono konferencję podsumowująco projekt oraz promującą publikację. Wzięło udział ok. 70 osób w tym w większości przedstawiciele IOB.