rozmiar czcionki: A | A | A

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Studiów Regionalnych, działającym w strukturach Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej zrealizował projekt pn. Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji.

Projekt w całości sfinansowany został z działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Przedsięwzięcie miało charakter badawczy, a jego głównym celem była identyfikacja i analiza obszarów wzrostu i stagnacji na Dolnym Śląsku oraz warunkujących je czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Szczegółowej analizie poddane zostały te czynniki, które są kluczowe z punktu widzenia rozwoju regionalnego systemu innowacji i zaliczono do nich poniższe czynniki wewnętrzne:
- kapitał ludzki i społeczny;
- instytucje otoczenia biznesu i sferę badawczo – rozwojową;
- poziom rozwoju sfery społecznej oraz sfery gospodarczej;
- wyposażenie obszaru Dolnego Śląska w infrastrukturę społeczną i techniczną istotną z punktu widzenia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Natomiast do czynników zewnętrznych, warunkujących rozwój obszarów wzrostu i stagnacji w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji zaliczono:
- politykę innowacyjną na szczeblu krajowym i regionalnym oraz zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo – rozwojowej.

Rezultatem projektu był raport końcowy składający się z sześciu analiz cząstkowych, będących streszczeniami przeprowadzonych analiz, który został wydany w postaci książkowej.

Pełny tekst publikacji


Identyfikacja obszarów wzrostu i stagnacji w przestrzeni Dolnego Śląska – sfera gospodarcza


Identyfikacja obszarów wzrostu i stagnacji w przestrzeni Dolnego Śląska – sfera społeczna

Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku


Instytucje Otoczenia Biznesu oraz jednostki sfery B+R na obszarze województwa dolnośląskiego

Wyposażenie Dolnego Śląska w infrastrukturę techniczną i społeczną istotną z punktu widzenia budowania gospodarki opartej na wiedzy

Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej