rozmiar czcionki: A | A | A

„Grant Plus”

 

Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w latach 2012 - 2015 realizuje projekt systemowy pn. „GRANT PLUS” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

Celem głównym projektu jest zoptymalizowanie warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych, w ramach kierunków strategicznych dla województwa dolnośląskiego poprzez stypendia dla 240 doktorantów do 2015 r., które przyczynią się do transferu i rozwoju technologii, a także podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska.


W ramach projektu wspierani są  doktoranci kształcący się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011 - 2020.

Doktorantom, których badania najlepiej przyczynią się do rozwoju województwa dolnośląskiego zostanie przyznane stypendium na okres do 12 miesięcy. Przewiduje się przyznanie łącznie 240 stypendiów podczas trzech edycji  projektu:

- I nabór w okresie 4 czerwca 2012 r. – 29 czerwca 2012 r.;
- II nabór w okresie 2 kwietnia 2013 r. – 29 maja 2013 r.;
- III nabór w okresie 2 kwietnia 2014 r. – 30 maja 2014 r.

Maksymalna wysokość stypendium to 50 000,00 zł / os. Kwota ta wypłacana jest w kwartalnych transzach przelewem na wskazany przez Doktoranta rachunek. Płatność dokonywana  jest do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału.

Stypendium stanowi w całości przychód doktoranta i nie podlega rozliczeniu.


Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium jest podpisanie co najmniej 1 porozumienia w formie listu intencyjnego z przedsiębiorcą posiadającym siedzibę główną, filię lub oddział na terenie Dolnego Śląska.


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacje o projekcie w zakładce Aktualności.

 

                           CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego