rozmiar czcionki: A | A | A

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest celem polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013, którego realizacja wspierana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. EWT 2007-2013 stanowi kontynuację Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, wdrażanej w okresie programowania 2000-2006 (w Polsce od 1 maja 2004 r.) Cel ma być osiągnięty poprzez realizację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej.

Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007 – 2013 w każdym programie współpracy terytorialnej uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie UE, a odpowiedzialność za realizację całego programu przejmuje ten kraj, w którym w wyniku wzajemnych uzgodnień ulokowano struktury zarządzające. Niezależnie od lokalizacji struktur zarządzających dla poszczególnych programów za koordynację wdrażania programów EWT po stronie polskiej odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
W programach, w których funkcje zarządzające pełnią instytucje zagraniczne, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni rolę krajowego koordynatora programu. Koordynator krajowy uczestniczy w opracowywaniu programów operacyjnych, szczegółowych procedur wdrażania programów, pracach komitetów monitorujących oraz procesie oceny i selekcji projektów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.ewt.gov.pl


Wsparcie rozwoju innowacji jest także elementem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)w wymiarze transgranicznym i transnarodowym. Współpraca transgraniczna realizowana jest w województwie dolnośląskim poprzez dwa programy: Dolny Śląsk- Czechy oraz Dolny Śląsk- Saksonia. Region dolnośląski uczestniczy w dwóch programach współpracy transnarodowej, zawierający komponenty wspierania innowacji: programie Regionu Morza Bałtyckiego i programie Europy Środkowej.

Międzynarodowe projekty realizowane w województwie przez Urząd Marszałkowski, w Wydziale Gospodarki, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013, wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:


•    Projekty zakończone