rozmiar czcionki: A | A | A

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, realizują projekt pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Okres realizacji projektu: 01.05.2012r. – 31.12.2014r.

Celem programu jest wzmocnienie współpracy nauki i biznesu poprzez sfinansowanie 300 bonów o wartości max 18 000 zł każdy, co stanowi doskonałą okazję do aktywnego inicjowania współpracy badawczej z partnerem biznesowym.

Program oferuje łącznie 5,4 mln zł na sfinansowanie proinnowacyjnych usług badawczych bądź wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP. Każdy przedsiębiorca, chcący rozwinąć swój produkt lub ulepszyć posiadaną technologię, może aplikować o bon o wartości 18 tys. zł. Dodatkowo oferowana jest bezpłatna pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych (audyt technologiczny) oraz w poszukiwaniu odpowiednich partnerów naukowych do współpracy. Zgłaszanie przedsiębiorstw i realizacja „bonów na innowacje” odbywa się zgodnie z regulaminem programu, przy czym duży nacisk położono na maksymalne uproszczenie procedur formalnych. Przyjmowanie wniosków ma charakter ciągły, a przyznanie bonu jest warunkowane spełnieniem kilku podstawowych kryteriów, m.in. kryterium MŚP, kryterium siedziby lub biura na terenie Dolnego Śląska, kryterium dostępności pomocy de minimis, kryterium zgodności zakresu czasowego i rzeczowego z zasadami określonymi w regulaminie. Spełnienie tych kryteriów dostępu jest warunkiem wystarczającym dla przyznania bonu. Wykonawcą prac B+R mogą być jednostki naukowe, mające siedzibę lub oddział na terenie Dolnego Śląska, przy czym w wyjątkowych sytuacjach dopuszczone będzie zlecenie prac poza obszar województwa. Składane aplikacje powinny być podpisane zarówno przez MŚP, jak i przez jednostkę naukową. Wartość sfinansowanych prac B+R stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstw.

Zapraszamy do udziału w projekcie naukowców (równiaż doktorantów), którzy mogą być wykonawcami prac B+R na rzecz MŚP.

Regulamin programu, formularze wniosków oraz pozostała dokumentacja aplikacyjna znajdują się na stronie www.dolnoslaskibon.pl.