rozmiar czcionki: A | A | A

Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych - projekt realizowany przez Politechnikę Wrocławską w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (Partner Wiodący) i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Priorytetu 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006; działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy.

Cel projektu: Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji w jednej z kluczowych dziedzin gospodarki jaką jest bezpieczeństwo energetyczne poprzez zaproponowanie współpracy sieciowej i kompleksowego katalogu aktywnych form kreowanie tej współpracy.

W ramach projektu są realizowane 4 zadania merytoryczne:

1.Analiza specyfiki bezpieczeństwa energetycznego (odpowiedzialny dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz).

2.Analiza istniejących sieci współpracy (odpowiedzialna dr inż. Magdalena Borgosz-Koczwara):

2.1. Analiza sieci współpracy w Polsce (odpowiedzialny dr. inż. Janusz Kroik)

2.2. Ekspertyza nt. formalnych i nieformalnych powiązań o charakterze sieciowym na Dolnym Śląsku

3.Opracowanie propozycji sieci współpracy:

3.1. Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego (odpowiedzialna dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma),

3.2. Analiza zaproponowanych rozwiązań sieci współpracy (dr inż. Agnieszka Bienkowska)

4.Aktywne formy kreowania współpracy (odpowiedzialna dr inż. Anna Zabłocka-Kluczka)W skład zespołu merytorycznego projektu wchodzili pracownicy Politechniki Wrocławskiej.

Projekt ma charakter badawczy i kompleksowy. Jego bezpośrednim „twardym” rezultatem będzie raport analizujący specyfikę bezpieczeństwa energetycznego, w którym opracowane zostaną różne propozycje sieci współpracy, zostanie wykonana ich analiza i zostanie zaproponowane najlepsze rozwiązanie przy uwzględnieniu sytuacji społeczno-ekonomicznej. W ramach badań zostaną zaproponowane aktywne formy kreowania współpracy.

Raport końcowy pozwoli na stworzenie najlepszej struktury umożliwiającej rozwój współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego pomiędzy wszystkimi beneficjentami, wskaże kierunki działań w ramach tej sieci współpracy oraz zaproponuje funkcje i obowiązki koordynatora takiej sieci.Krótka charakterystyka zadań merytorycznych

1. Analiza specyfiki bezpieczeństwa energetycznego – wykonana będzie analiza specyfiki zakresu przedmiotowego sieci współpracy, tj. bezpieczeństwa energetycznego, które dotyka różnych grup beneficjentów i rodzi dla nich inne konsekwencje.

2. Analiza istniejących sieci współpracy – wykonana zostanie analiza różnych sieci współpracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w sektorze energetycznym oraz na Dolnym Śląsku. Zostaną przedstawione przesłanki powstania tych sieci współpracy oraz wskazane przyczyny niekontynuowania współpracy sieciowej w niektórych przypadkach. Zadanie będzie złożone z dwóch zadań cząstkowych.

3. Opracowanie propozycji sieci współpracy:

3.1. Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego - Opracowanie różnych propozycji sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska przy uwzględnieniu wszystkich beneficjentów zostaną przedstawione korzyści uczestnictwa w sieci Wskazanie kosztów i korzyści społecznych wynikających ze współpracy sieciowej.

3.2. Analiza zaproponowanych rozwiązań sieci współpracyZaproponowana będzie metoda analizy sieci, następnie zaproponowane rozwiązania zostaną poddane analizie wieloczynnikowej, która ma umożliwić wybór rozwiązania najbardziej odpowiedniego do charakteru sieci współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, do jej zasięgu, oddziaływania i celów społeczno-ekonomicznych.

4. Aktywne formy kreowania współpracy – Zaproponowany będzie cykl działań mających na celu aktywizację środowiska energetycznego ze środowiskiem samorządowym i naukowym zmierzających do stworzenia zaproponowanej sieci współpracy. 

Seminarium podsumowujące

W celu zaprezentowania wyników projektu w dniu 29 maja 2009 w ART HOTELu we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 20 odbyła się konferencja podsumowująca.