rozmiar czcionki: A | A | A

Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.4. Przewidywanie zmiany gospodarczej

„Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych”

Okres realizacji projektu: 01.01.2009-30.06.2010

Cel  projektu:
Celem ogólnym projektu jest określenie potencjału i trendów rozwojowych w zakresie zmian gospodarczych dotyczących odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku oraz opracowanie mechanizmów ekonomiczno-finansowych wspierających ich rozwój. W ramach projektu przeprowadzona zostanie identyfikacja aktualnego stanu wykorzystania energii odnawialnej w regionie oraz czynników, które determinować będą zmiany w sektorze OŹE, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Celem szczegółowym projektu będzie opracowanie propozycji instrumentów o charakterze finansowym, które przyczynią się do stymulowania wzrostu zużycia energii odnawialnej na szczeblu lokalnym, jak i całego regionu Dolnego Śląska. Kolejnym celem szczegółowym projektu będzie sformułowanie wniosków dla władz regionalnych i innych instytucji odpowiedzialnych za politykę energetyczną na Dolnym Śląsku.

 Grupy docelowe:
Z wyników badań będą mogły korzystać zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Projekt będzie skierowany do instytucji samorządowych, jak i przedsiębiorstw prywatnych zainteresowanych rozwojem odnawialnych źródeł energii, i angażowaniem się w innowacyjne zmiany w sektorze energetycznym.

Rezultaty twarde:
- 1 raport w postaci publikacji na temat OŹE na Dolnym Śląsku oraz potencjału OŹE możliwego do wykorzystania, jak i prognoz rozwoju OŹE w regionie.
- 2 publikacje w postaci artykułów i referatów na konferencjach
- 70 uczestników konferencji naukowej poświęconej wynikom badań w projekcie

Rezultaty miękkie:
- upowszechnienie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz rekomendacje dotyczące wykorzystania instrumentów finansowych wspierania energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku skierowane głównie do jednostek samorządów terytorialnych
- realizacja projektu poprzez dostarczenie aktualnych analiz i rekomendacji pozwoli osobą oraz podmiotom zaangażowanym w sektor OŹE odpowiednio dostosować swoją działalność do zmieniającego się otoczenia
- charakter informacyjny projektu przyczyni się do wzrostu zainteresowania inwestowaniem i działaniem podmiotów w sektorze OŹE.