rozmiar czcionki: A | A | A

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Politechniką Wrocławską zrealizował projekt pn. Uwarunkowania rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych w kontekście wytycznych Unii Europejskiej i regulacji krajowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest rozwój RSI w zakresie OZE, poprzez analizę uwarunkowań geograficznych oraz możliwości rozwoju OZE oraz identyfikację barier rozwoju OZE oraz wskazanie działań, które mogą wspierać rozwój OZE a przez to niwelować bariery rozwoju.

Projekt przewiduje realizację 5 zadań merytorycznych:

1. Analiza regulacji w zakresie OZE 

Wykonana zostanie analiza wytycznych unijnych (strategie, dyrektywy, programy) w zakresie odnawialnych źródeł energii obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich. Opisane zostaną przesłanki tych uwarunkowań oraz rozwiązania stosowane w innych krajach. Opisane zostaną regulacje krajowe o charakterze legislacyjnym wynikające z dokumentów strategicznych krajowych (w tym strategii energetycznej) i unijnych. Zostaną scharakteryzowane możliwości uzyskania wsparcia rozwoju OZE w zakresie m.in. promocji, inicjowania współpracy, kształtowania postaw proekologicznych, doradztwa. W tym celu zostaną przeanalizowane instytucje wspierające rozwój OZE (Instytucje finansowe, WFOŚ, Fundacje, itp.) oraz potencjalne źródła finansowania OZE (m.in. fundusze unijne, programy i inicjatywy wspólnotowe).

2. Analiza rozwoju OZE na Dolnym Śląsku

Wykonana zostanie charakterystyka geograficzna, w tym klimatyczna, rozwoju energii wiatru. Do wykonania tej analizy zostaną wykorzystane posiadane przez Politechnikę dane statystyczne, meteorologiczne, geologiczne, hydrologiczne, nasłonecznienia, itp. Następnie wykonana zostanie analiza możliwości wykorzystania energii wiatru. Jak również opisane będą możliwości rozwoju energii wiatru, które zależą od technicznych możliwości przyłączenia. Wykonana zostanie charakterystyka geograficzna, w tym klimatyczna, rozwoju odnawialnych źródeł energii, do których zaliczamy: energię wody, ziemi i słońca. Do wykonania tych analiz zostaną wykorzystane posiadane przez Politechnikę dane statystyczne, meteorologiczne, geologiczne, hydrologiczne, nasłonecznienia, itp. Na podstawie sporządzonej charakterystyki wykonana zostanie analiza możliwości wykorzystania OZE (oprócz energii wiatru) oraz opisane będą możliwości rozwoju poszczególnych źródeł energii odnawialnej, które zależą od technicznych możliwości przyłączenia.

3. Analiza ryzyka regulacyjnego

Przeprowadzona zostanie identyfikacja ryzyka regulacyjnego, na które są najbardziej narażeni niezależni wytwórcy oraz zostanie wykonana analiza ryzyka przy uwzględnienie różnych stóp ryzyka dla elektroenergetyki węglowej, gazowej, odnawialnej oraz atomowej.

4. Analiza barier rozwoju OZE

Zostaną zidentyfikowane bariery implementacji OZE o charakterze popytowym i podażowym w podziale na bariery: techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, edukacyjne, społeczne. Następnie na podstawie rozmów z podmiotami działającymi na rynku OZE: przedsiębiorstwami (MSP, duże przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa energetyczne), instytucjami promocji lub dofinansowania inwestycji w OZE, instytutami naukowo-badawczych, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, zidentyfikowane zostaną nieprawidłowości w mechanizmach regulacji, które mają aktywizować rozwój OZE.

5. Propozycje usprawnień działań wspomagających rozwój OZE

Na podstawie otrzymanych wyników z zadań 1, 2, 3, 4 zaproponowane zostaną działania wspierające rozwój OZE oraz propozycje usprawnień funkcjonujących mechanizmów regulacji.

Zespół wykonawców:
M. Borgosz-Koczwara
K. Herlender
E. Ropuszyńska-Surma
P. Sojski
P. Stawski
Z. Szalbierz
R. Weron

Seminarium podsumowujące

W celu zaprezentowania wyników projektu w dniu 29 maja 2009 w ART HOTELu we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 20 odbyła się konferencja podsumowująca. Oficjalnego otwarcia seminarium dokonał  Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD - Mieczysław Ciurla oraz Kierownik projektu - dr inż. Magdalena Borgosz-Koczwara.