rozmiar czcionki: A | A | A

W wyniku podpisanego porozumienia z Województwem Dolnośląskim, Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT uzyskała status Partnera w ramach Projektu pt. "Uwarunkowania ekonomiczne i technologiczne wykorzystania patentów na przykładzie wybranej branży". Projekt był realizowany w ramach ZPORR Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy".


Wobec rosnącej roli kapitału intelektualnego w budowaniu wartości rynkowej firmy, kwestie związane z ochroną własności przemysłowej nabierają kluczowego znaczenia. W praktyce gospodarczej patent zapewnia wyłączność ekonomicznej eksploatacji wynalazku, często decydując o przewadze technologicznej i rynkowej przedsiębiorcy.


Aktualne statystyki patentowe wskazują jednoznacznie, że pomimo starań, polegających na promowaniu wykorzystania innowacji wśród rodzimych przedsiębiorstw, stopień wykorzystania ochrony patentowej w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej znacznie odbiega od poziomu UE.
W ramach realizacji projektu podjęto próbę identyfikacji uwarunkowań ekonomicznych i technologicznych wykorzystania patentów przez przedsiębiorstwa przy jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących norm prawych w zakresie ochrony patentowej.


W tym celu zostało stworzone narzędzie badawcze w formie kwestionariusza wywiadu zawierającego szereg pytań diagnostycznych, obejmujących szeroki zakres zagadnień w tym m.in.:
- wiedzy na temat korzyści związanych z wykorzystaniem patentów,
- współpracy z jednostkami B+R,
- celu wykorzystania ochrony patentowej,
- charakterystykę wykorzystywanych technologii.
W ramach realizacji badań ankietowych spośród wytypowanych 276. przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłu metalowego i maszynowego na Dolnym Śląsku, wylosowano i przeprowadzono wywiady z 89. respondentami.


Uzyskane wyniki zostały przedstawione w Raporcie końcowym z przeprowadzonych badań.
Na podstawie uzyskanych wyników oraz dostępnych danych wtórnych (m.in. statystyki GUS) zostały wykonane następujące opracowania:
1. Analiza uwarunkowań technologicznych wykorzystania patentów.
2. Analiza uwarunkowań ekonomicznych wykorzystania patentów.
3. Analiza oczekiwań Beneficjentów Ostatecznych w zakresie wykorzystania patentów.
Na podstawie powyższych analiz oraz Raportu z badań opracowano Raport końcowy z realizacji projektu, w którym syntetycznie ujęto charakter najistotniejszych uwarunkowań oraz barier związanych z wykorzystaniem patentów.

Projekt realizowany w ramach ZPORR Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" współfinansowany ze środków EFS i budżetu państwa.

Seminarium podsumowujące

W celu przedstawienia uzyskanych wyników, wszystkim zainteresowanym tematyką ochrony patentowej, zorganizowano seminarium podsumowujące Projekt pt. "Uwarunkowania ekonomiczne i technologiczne wykorzystania patentów na przykładzie wybranej branży". Seminarium podsumowujące odbyło się w dniu 19. maja 2009 r. o godz. 10.00 w sali kinowej Domu Technika we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74.

Przeprowadzone w ramach projektu badania ankietowe wskazują na niewielkie wykorzystanie ochrony patentowej wśród ankietowanych przedsiębiorstw. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w niewystarczającej informacji o znaczeniu ochrony własności przemysłowej w działalności gospodarczej, a co za tym idzie postrzeganiu systemów ochrony własności przemysłowej za niepotrzebne, nieefektywne i czasochłonne.

W związku z powyższym, należy robić wszystko by obecny stan rzeczy zmienić poprzez różnego typu działania informacyjne zmierzające do wzrostu świadomości korzyści płynących z wykorzystywania systemu ochrony własności przemysłowej w przedsiębiorstwach.

Ponadto jak wskazują ankietowani przedsiębiorcy na drodze do uzyskania ochrony patentowej istnieje konieczność pokonania wielu poważnych przeszkód, skoncentrowanych w następujących obszarach:
1) Kosztów finansowania wdrożenia i uzyskania ochrony patentowej
2) Dostępu do informacji/wiedzy w zakresie wykorzystania patentów
3) Procedur formalnych uzyskania ochrony patentowej

Aktualnie na Dolnym Śląsku nie ma spójnego banku informacji obejmującego swym zakresem rejestr wynalazków, zgłoszone i gotowe do wykorzystania patenty, czy też aktualną ofertę naukowo-badawczą. Z tego powodu należałoby rozważyć możliwość uruchomienia platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, której celem byłaby eliminacja barier i wspólnego rozwiązania problemów w obszarze komercjalizacji wynalazków oraz wykorzystania patentów. Tego typu inicjatywa wpłynęłaby na znaczne usprawnienie procesu wykorzystania innowacyjnych rozwiązań, stymulując rozwój gospodarki w regionie, jak również byłaby impulsem dla rozwoju jednostek naukowo-badawczych oraz kadr naukowo-technicznych.

Seminarium - materiały


Seminarium w obiektywie