rozmiar czcionki: A | A | A

Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego rozpoczął realizację projektu systemowego  „Prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo - branżowym i kwalifikacyjno – zawodowym w województwie dolnośląskim”.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Przewidywanie zmiany gospodarczej.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2008r. do 30.06.2010r.

Cele projektu:

W latach 90 krajowy oraz dolnośląski rynek pracy przeżywał dynamiczne zmiany związane ze zmianami w kompetencjach i zasobach regionalnej siły roboczej, struktury kwalifikacyjno-zawodowej, bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi lokowanymi w regionie.

Mimo ogólnego wzrostu liczby pracujących, ludność woj. dolnośląskiego charakteryzowała się mniejszą aktywnością ekonomiczną w porównaniu do przeciętnej w Polsce. Wg GUS W maju 2008r. było w woj. dol. 113,9 tys. zarejestrowanych bezrobotnych a stopa bezrobocia do aktywnych zawodowo wyniosła 10,5%. Uwzględniając wiek bezrobotnych, najliczniej reprezentowaną grupą są poszukujący pracy w wieku 25-44 lata, których liczba w ostatnich latach wynosiła poniżej 50% ogółu bezrobotnych. Istnieje zatem potrzeba zwiększania odsetka osób aktywnych zawodowo, a realizacja tego celu może dokonać się między innymi poprzez właściwą analizę potencjału społeczno-gospodarczego oraz stworzenie mechanizmów sprzyjających korelacji popytu i podaży na pracę.

Potencjałem społecznym regionu są osoby młode. Blisko połowę osób młodych, tj. w wieku do 24 lat, stanowią osoby pobierające naukę głównie w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych lub podejmujące pierwszą pracę. Istnieje potrzeba dostosowania systemów kształcenia, z których korzystają młodzi ludzie wchodzący w najbliższych latach na rynek pracy, do potrzeb gospodarki regionu i zlokalizowanych regionalnie przedsiębiorstw.

Zaobserwować można w regionie dysproporcje w poziomie życia mieszkańców jak i w potencjale zawodowo-kwalifikacyjnym osób zasilających lokalne rynki pracy. Najwyższą wartość stopnia bezrobocia zaobserwować można w podregionie dzierżoniowskim (22,9%), złotoryjskim (22,7%), najniższą zaś w podregionie m. Wrocławia (4,1%). Istnieje zatem konieczność wypracowywania narzędzi i mechanizmów zmniejszających różnice w rozwoju społeczności lokalnych, wspierania powiatów najsłabiej rozwiniętych, modernizowania rynku pracy.

Na podstawie dostępnych analiz zidentyfikować można w niektórych grupach kwalifikacyjno-zawodowych przejawy deficytu siły roboczej, jak też niedostosowanie kwalifikacji pracowniczych do oczekiwań pracodawców. Dla dalszego rozwoju gospodarczego województwa niezbędne jest zatem podejmowanie działań na rzecz lepszego dostosowania podaży pracy do zmieniającego się popytu na pracę. Jednocześnie z punktu widzenia dopasowywania zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i zmian rynkowych niezwykle istotne jest przewidywanie trendów rozwojowych dotyczących rynku pracy oraz informowanie o tych zmianach pracodawców.

Jednym z najważniejszych czynników trwałego rozwoju województwa jest dopasowanie struktury zawodowo-kwalifikacyjnej dolnośląskich pracowników do oczekiwań podmiotów gospodarczych i przewidywanych zmian gospodarczych. To z kolei wymaga posiadania odpowiednich informacji m.in. o tym w jakich kierunkach będzie rozwijał się region, a co za tym idzie na jakich pracowników będzie zapotrzebowanie. Dlatego głównym celem projektu jest analiza rozwoju regionu oraz prognozowanie zmian społeczno -  gospodarczych zachodzących w regionie na rzecz wzrostu poziomu wiedzy uczestników rynku pracy, przedsiębiorców oraz władz regionalnych i lokalnych w zakresie ukierunkowanego, zgodnego ze zmianą gospodarczą zapotrzebowania na kadry gospodarki w układzie sektorowym i zawodowo-kwalifikacyjnym. Wyniki badań projektu zostaną upowszechnione szerokiemu spektrum uczestników rynku pracy, w tym przedsiębiorcom, którzy w zasadniczy sposób oddziałują na rynek pracy, kierując jego podaż.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. określenie trendów zewnętrznych i ich wpływu na dolnośląski rynek pracy po kątem wymaganych kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. oceną zasobów kapitału ludzkiego w regionie,

3. wypracowanie rekomendacji dla kierunków edukacji dopasowanej do długofalowych potrzeb dolnośląskiej gospodarki.

4. wypracowanie rekomendacji dla monitoringu rynku pracy oraz na rzecz uruchomienia narzędzi oddziaływania na strukturę zawodową dopasowaną do potrzeb rynku pracy.

Oczekiwane rezultaty projektu:

Rezultaty twarde:

- 1 opracowanie nt. „Struktura zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska a kierunki rozwoju dolnośląskiego rynku pracy”

- 1 opracowanie „Analiza zapotrzebowania na kadry w branżach uznanych za strategiczne dla dolnośląskiego rynku pracy”

- 1 raport pt. „Prognoza rozwoju dolnośląskiego rynku pracy”

- 1 raport diagnozujący obecne sposoby monitoringu dolnośląskiego rynku pracy oraz stosowane narzędzia oddziaływania na ten rynek oraz rekomendacje dotyczące monitoringu i pożądanych form oddziaływania na rynek pracy w woj. dol.

- przygotowany i opublikowany 1 ebook „Prognoza rozwoju(...)”

-  1 konferencja dla 80 uczestników.

Miękkimi rezultatami projektu będą:

- transfer wiedzy dot. obecnego i prognozowanego zapotrzebowania z rynku pracy (pracodawcy, IOB) do podmiotów, które mają wpływ na jego kształt i rozwój (władze samorządowe, urzędy pracy, podmioty systemu edukacji);

- podniesienie poziomu wiedzy instytucji, których działania powinny lub mogą przyczyniać się do rozwoju rynku pracy zgodnego z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez dolnośląską gospodarkę (władze samorządowe, urzędy pracy, podmioty systemu edukacji, IOBy, itp.);

- umożliwienie obecnym i przyszłym pracownikom dostępu do syntetycznej informacji nt. obecnego i prognozowanego zapotrzebowania dolnośląskiej gospodarki na siłę roboczą;

Osiągnięcie założonych rezultatów miękkich weryfikowane będzie na podstawie ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej na konferencji - wśród przedstawicieli samorządów i regionalnych władz oświatowych, IOBów. Badana będzie adekwatność analiz i ich forma w stosunku do potrzeb odbiorców projektu. Zakłada się, że 60% uczestników konferencji oceni dostosowanie przeprowadzonych analiz do potrzeb odbiorców projektu.

 

&nb