rozmiar czcionki: A | A | A

GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów

Projekt Systemowy
„GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów”

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w okresie od lipca 2008 r. do maja 2010 r. realizuje projekt systemowy pn. „GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów”.

Celem projektu jest uatrakcyjnienie regionu w sferze innowacji poprzez wzmocnienie współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami. Zakłada się, iż wsparcie prac badawczych poprzez wypłatę stypendiów przyczyni się do stworzenia do 2010 roku na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju, tworzącej większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną.

Stypendium w wysokości 19 200,00 zł składać się będzie z grantu badawczego oraz ze stypendium motywacyjnego i będzie wypłacane w równych ratach. Stypendium motywacyjne będzie wynosiło w sumie 9 000,00 zł. Kwotę wyższa traktować się będzie jako grant badawczy, z którego należy się rozliczyć. Otrzymywany grant badawczy przeznaczony jest na realizację pracy doktorskiej.

Projekt adresowany jest do młodych naukowców - uczestników studiów doktoranckich z dolnośląskich szkół wyższych, mających otwarty przewód doktorski, których tematy prac badawczych uznane zostaną za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa  i zgodne będą z założeniami Dolnośląskiej Strategii Innowacji (m. in. z zakresu telekomunikacji, elektroniki, informatyki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, farmaceutyki, energetyki, ochrony środowiska, chemii, automatyki).

Potencjalny uczestnik projektu będzie zobligowany do nawiązania współpracy z przedsiębiorcą, który będzie zainteresowany wykorzystaniem rezultatów badań w przedsiębiorstwie, gdyż wskazanym efektem udziału doktoranta w projekcie byłoby przygotowanie zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub też rekomendacji odnośnie wdrożenia uzyskanych wyników prac badawczych w przedsiębiorstwie.

W sumie wsparciem zostanie objętych 150 uczestników studiów doktoranckich, wyłonionych równomiernie w wyniku przeprowadzenia 3 edycji konkursowych. Pierwsza z nich zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.
Zgłoszenia kandydatów będą odbywały się dwuetapowo. Na ogłoszony przez Beneficjenta Systemowego konkurs doktoranci w określonym terminie będą zobligowani do złożenia w Punkcie Kontaktowym swojej uczelni stosownych dokumentów. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona ocena formalna przez pracowników Beneficjenta Systemowego. Tylko pozytywnie zweryfikowane wnioski stypendialne będą podlegały ocenie merytorycznej. Doktorant będzie zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie wymaganej na etapie oceny merytorycznej dokumentacji. Oceny merytorycznej dokona Komisja Stypendialna. Po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkich wniosków stypendialnych zostanie sporządzona lista rankingowa wg ilości przyznanych punktów.

Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Marszałek Województwa Dolnośląskiego na wniosek Komisji Stypendialnej.

Stypendium będzie przyznawane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia (tylko w I i II edycji).

W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów oraz zminimalizowania niekorzystnych zjawisk zostanie zawarta pomiędzy Beneficjentem Systemowym, a Beneficjentem Ostatecznym umowa stypendialna, obligująca do przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego