rozmiar czcionki: A | A | A

 

PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest kontynuacją działań przewidzianych do realizacji w ramach poprzedniego okresu budżetowego UE (w Polsce SPO-ROL 2004-2006). Zasięg programu obejmuje teren całego kraju i uwzględnia indywidualne cechy regionów poprzez możliwość różnicowania kryteriów dostępu. 

Główne cele PROW to:

- Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację,
- Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią,
- Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Każdemu z celów głównych polityki odpowiada oś priorytetowa obejmująca odpowiednie instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Ważną składową regionalizacji wdrażania działań PROW jest realizacja niektórych instrumentów przez jednostki samorządu terytorialnego (Urzędy Marszałkowskie) oraz realizowanie podejścia Leader poprzez lokalne grupy działania, w składzie których zasiadają również przedstawiciele regionów i społeczności lokalnych.
Środki finansowe przewidziane Programie dla kraju na działania wdrażane przez Urzędy Marszałkowskie to kwota rzędu 3,2 mld euro do wykorzystania w całym okresie programowania, z czego aż prawie 200 mln euro na Dolny Śląsk.


Samorząd Województwa Dolnośląskiego pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla następujących działań: 

1. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” (w osi 1),
2. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (w osi 3),
3. „Odnowa i rozwój wsi” (w osi 3),
4. Oś 4 "Leader": działania:  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”.


* * *