rozmiar czcionki: A | A | A

Rada Rozwoju Dolnego Śląska

Rada Rozwoju Dolnego Śląska powołana została uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1703/IV/12 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Dolnego Śląska.  Jej głównym celem było lepsze uspołecznienie oraz zdynamizowanie procesu aktualizacji, realizacji oraz monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
Rada skupiając m.in. przedstawicieli środowisk biznesowych i  naukowo-badawczych stanowiła gremium opiniodawczo – doradcze i zarazem zaplecze eksperckie dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W jej gestii leżały również opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających rozwój regionu, współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju Dolnego Śląska, definiowanie kierunków polityki rozwoju Dolnego Śląska, doradztwo władzom samorządowym w bieżących działaniach związanych z realizacją polityki regionalnej oraz debata nad aktywnością samorządu województwa w obszarach, które w istotny sposób wpływają na rozwój regionu.

Skład Rady Rozwoju Dolnego Śląska:
        

1)    Prezydium Rady:

a) Przewodniczący Rady:
Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego;
b) Wiceprzewodniczący Rady:
- Jerzy Tutaj
- Janusz Zaleski
- Grzegorz Roman
       

2)    Członkowie Rady:

a) Tadeusz Więckowski
b) Roman Galar
c) Jan Waszkiewicz
d) Sławomir Najnigier
e) Antoni Jeżowski
f) Bogusław Fiedor
g) Bogdan Cybulski
h) Maciej Zathey
i) Jerzy Dudzik
j) Grzegorz Dzik
k) Marcin Kowalski
l) Barbara Kutkowska

25 marca 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 356/V/15 podjął decyzję o zakończeniu działalności Rady Rozwoju Dolnego Śląska, uznając, że zadania postawione przed Radą zostały zrealizowane, a jej misja zakończona.

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego serdecznie podziękował członkom Rady za udział w jej pracach doceniając wkład wniesiony w przygotowanie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i uczestnictwo w procesie uspołecznienia aktualizacji tego dokumentu. Doceniając wiedzę i doświadczenie członków Rady, które mogą być wykorzystanie dla pomyślnego rozwoju Dolnego Śląska, zaprosił ich jednocześnie do udziału w debatach nad kierunkami rozwoju regionu w ramach Regionalnego Forum Terytorialnego.