rozmiar czcionki: A | A | A

„DOLNOŚLĄSKA ODNOWA. REGIONY REWITALIZACJI”


Projekt „Dolnośląska OdNowa. Regiony Rewitalizacji” realizowany jest w ramach współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach trzeciej edycji projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, Priorytet 2: Skuteczni beneficjenci

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji.
Działania realizowane w ramach projektu w województwie dolnośląskim określone zostały w Wojewódzkiej Inicjatywie Rewitalizacyjnej (WIR) i dotyczyć będą:
•    Wsparcia edukacyjnego z zakresu rewitalizacji dla gmin z terenu województwa i ich partnerów (w formie szkoleń, warsztatów i wykładów)
•    Indywidualnego wsparcia doradczego z zakresu rewitalizacji dla gmin  z terenu województwa
•    Wymiany doświadczeń w zakresie rewitalizacji m.in. w formie forów, konferencji, wizyt studyjnych dla gmin.
•    monitorowania rewitalizacji poprzez aktualizację i rozbudowę modułu ramach Geoportalu Dolny Śląsk
•    promocji najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie realizacji, promocji gmin prowadzących ambitną i efektywną rewitalizację, Konkursy dla dzieci i seniorów, promocja w sieci.
•    Regionalnych Grantów na Rewitalizację jako nowego instrumentu wsparcia, których celem będzie wsparcie potencjału partnerów spoza administracji w celu zwiększenia ich udziału w realizacji polityk rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym oraz wsparcie gmin w realizacji działań związanych z zaangażowaniem społeczności lokalnej, interesariuszy rewitalizacji oraz partnerów społeczno - gospodarczych na etapie wdrażania gminnego programu rewitalizacji.

 
Projekt Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 finansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, Priorytet 2: Skuteczni beneficjenci i realizowany będzie w latach 2024-2027.


ZOBACZ > AKTUALNOŚCIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROGRAMY REWITALIZACJI GMIN II - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Wartość projektu:

910 539,60 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Okres realizacji projektu:

październik 2019 r. – grudzień 2022 r.

Cele projektu:

Celem zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, które zapewniać będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Zadania w ramach projektu:

przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin. Przez spotkania edukacyjne rozumie się różne formy podnoszenia kompetencji realizowane w ramach spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów (teoretyczno-praktycznych),  z zakresu czterech obligatoryjnych modułów tematycznych:
1) dostępność w rewitalizacji
2) zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji
3) wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji
4) monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnychxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROGRAMY REWITALIZACJI GMIN I - PROJEKT ZAKOŃCZONY

W latach 2015-2017 r.  przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zrealizowano projekt "Programy rewitalizacji gmin I", którego celem było wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Zadanie współfinansowano ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Wartość projektu:
7 826 666,67 PLN.

Okres realizacji projektu:
listopad 2015 r.- listopad 2017 r.

Cele projektu:
- zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów na temat zasad prawidłowego przygotowania programów rewitalizacji;
- wsparcie gmin w opracowaniu programów rewitalizacji według nowego modelu wypracowanego przez MIiR.

Zadania w ramach projektu:
- spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji - 4 (Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica, Wrocław);
- konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji;
- spotkania informacyjne  dla dotacjobiorców - 3 (w siedzibie UMWD);
- spotkania edukacyjne dla wszystkich gmin zainteresowanych aktualizacją/opracowaniem programów rewitalizacji - 6 (na terenie województwa).
 
Wartość projektów realizowanych w 15 województwach wyniosła 61,4 mln zł, a całkowita kwota dotacji to 55 mln zł, z czego bezpośrednio na dotacje dla gmin przeznaczonych zostało ponad 46,8 mln zł. Łącznie w wykazach wojewódzkich znajduje się blisko 1 400 programów rewitalizacji przygotowanych przez gminy (tj. 55% gmin w Polsce), z czego 1 029 z wykorzystaniem dotacji (tj. 74% programów ujętych w wykazach).