rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAMY REWITALIZACJI GMIN II


Dnia 26 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w zakresie wsparcia gmin w prowadzeniu procesów rewitalizacji w oparciu o ustawę o rewitalizacji w ramach zadania pn. "REGIONY REWITALIZACJI" (POPT 2014-2020). W grudniu 2019 r. została podpisana stosowna umowa na realizację przedmiotowego projektu.

PROGRAMY REWITALIZACJI GMIN II - INFORMACJE O PROJEKCIE

Wartość projektu:

910 539,60 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Okres realizacji projektu:

październik 2019 r. – grudzień 2022 r.

Cele projektu:

Celem zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, które zapewniać będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Zadania w ramach projektu:

przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin. Przez spotkania edukacyjne rozumie się różne formy podnoszenia kompetencji realizowane w ramach spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów (teoretyczno-praktycznych),  z zakresu czterech obligatoryjnych modułów tematycznych:
1) dostępność w rewitalizacji
2) zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji
3) wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji
4) monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnychRUSZYŁA REKRUTACJA 

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Z ZAKRESU REWITALIZACJI. 

REKRUTACJA <<WIĘCEJ INFORMACJI >>

 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROGRAMY REWITALIZACJI GMIN I - PROJEKT ZAKOŃCZONY

W latach 2015-2017 r.  przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zrealizowano projekt "Programy rewitalizacji gmin I", którego celem było wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Zadanie współfinansowano ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Wartość projektu:
7 826 666,67 PLN.

Okres realizacji projektu:
listopad 2015 r.- listopad 2017 r.

Cele projektu:
- zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów na temat zasad prawidłowego przygotowania programów rewitalizacji;
- wsparcie gmin w opracowaniu programów rewitalizacji według nowego modelu wypracowanego przez MIiR.

Zadania w ramach projektu:
- spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji - 4 (Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica, Wrocław);
- konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji;
- spotkania informacyjne  dla dotacjobiorców - 3 (w siedzibie UMWD);
- spotkania edukacyjne dla wszystkich gmin zainteresowanych aktualizacją/opracowaniem programów rewitalizacji - 6 (na terenie województwa).
 
Wartość projektów realizowanych w 15 województwach wyniosła 61,4 mln zł, a całkowita kwota dotacji to 55 mln zł, z czego bezpośrednio na dotacje dla gmin przeznaczonych zostało ponad 46,8 mln zł. Łącznie w wykazach wojewódzkich znajduje się blisko 1 400 programów rewitalizacji przygotowanych przez gminy (tj. 55% gmin w Polsce), z czego 1 029 z wykorzystaniem dotacji (tj. 74% programów ujętych w wykazach).