rozmiar czcionki: A | A | A

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsutlacji projektu SRWD 2030+

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324) Zarząd Województwa Dolnośląskiego, jako podmiot odpowiedzialny za opracowanie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050), przygotował, przyjął i zamieszcza na stronie internetowej sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.


SRWD 2030+ sprawozdanie z konsultacji społecznych

Uwagi zgłoszone do projektu SRWD 2030+

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050)

Rozpoczęcie konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050)

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050), trwających od 22 kwietnia do 31 maja 2024 r.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050).

Uwagi do projektu SRWD 2030+ można zgłaszać tylko na przygotowanym formularzu.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław

lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl

 

W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030+ – Departament Gospodarki UMWD”.


Uwagi do treści projektu SRWD 2030+ będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej.

 

Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi w następujących lokalizacjach:

·        20 maja - Jelenia Góra - hotel Mercure, ul. Sudecka 63

·        22 maja - Legnica - hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15

·        27 maja - Wrocław - hotel Ibis Centrum, ul. Powstańców Śląskich 7b

·        28 maja - Wałbrzych  - Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29


 Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 11:00.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.


Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050)

Konsultacje społęczne projektu Rekomandacje dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym - IRT

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 8100/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2024 r.  na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Terytorialnego w zakładce Aktualności (link: Konsultacje społeczne projektu Rekomendacje dla planowania rozwoju w Górskim Obszarze Funkcjonalnym - IRT Wrocław  ) został udostępniony do konsultacji społecznych projekt pt. Rekomendacje dla planowania rozwoju w Górskim Obszarze Funkcjonalnym wraz z formularzem uwag. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu ww. Rekomendacji, które potrwają 21 dni kalendarzowych od dnia ukazania się niniejszej informacji.


Instytut Rozwoju Terytorialnego prowadzi prace nad przygotowaniem rekomendacji dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.


Dolnośląski obszar górski charakteryzuje się dużą wrażliwością, co powoduje że jest narażony na silne zachwiania i zaburzenia równowagi środowiskowej. Specyfika górskiego obszaru wymaga szczególnego podejścia przy prowadzeniu polityki przestrzennej i wyznaczaniu kierunków rozwoju.


Celem opracowania było określenie rekomendacji i wytycznych do kształtowania zrównoważonego rozwoju tego obszaru, które mogą być punktem wyjścia do formułowania polityki przestrzennej za pośrednictwem innych aktów realizowanych przez podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.


Rekomendacje dla planowania rozwoju w Górskim Obszarze Funkcjonalnym stanowią drugą część opracowania dotyczącego Górskiego Obszaru Funkcjonalnego (GOF) w województwie dolnośląskim i zostały sporządzone w okresie od lutego 2023r. do grudnia 2023r. Pierwszą część stanowi opracowanie „Górski Obszar Funkcjonalny – uwarunkowania”.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 8100/VI/24Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa dolnośląskiego na potrzeby opracowania strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2030+

9 października 2023 r. Zarządu Województwa przyjął informację dotycząca zakończenia prac nad opracowaniami pn.: „Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa dolnośląskiego” na potrzeby opracowania „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+” oraz „Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa dolnośląskiego”, które powinna zawierać SRWD 2030+ opracowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.

 

DIAGNOZA

WNIOSKI Z DIAGNOZY

Konferencja „DOLNY ŚLĄSK 2020+” – SZANSE ROZWOJOWE REGIONU

13 czerwca 2023 r. w Wałbrzychu, z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Grzegorza Macko odbędzie się konferencja pn. „Dolny Śląsk 2020+ - Szanse rozwojowe regionu”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Tegoroczna konferencja będzie czwartą z cyklu konferencji Dolny Śląsk 2020+.

 

Zaproszenie na konferencję Dolny Śląsk 2020+


Formularz zgłoszeniowy.

WIZYTA STUDYJNA PRZEDSTAWICIELI REGIONÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU

W terminie 4-7 października 2022 r. przedstawiciele 14 województw, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa uczestniczyli w wizycie studyjnej na Dolnym Śląsku. Wizyta zrealizowana została przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach zadania pn. „Regiony Rewitalizacji” [POPT 2014-2020] w ramach projektu pn. „Programy Rewitalizacji Gmin II".

W trakcie 4 dniowej wizyty przedstawiciele zespołów ds. rewitalizacji poznali przykłady projektów rewitalizacyjnych ukazujących specyfikę dolnośląskiej rewitalizacji.

Uczestnicy wizyty zapoznali się z efektami procesów rewitalizacji w miejscowościach:


Wrocław - miasto z projektu „Modelowa rewitalizacja miast”. Zaprezentowano obszary rewitalizacji ze szczególnym naciskiem na działania miękkie. Wizyta w Centrach Aktywności Lokalnej przy ul. Prądzyńskiego 39A i ul. Traugutta 81, Zajezdni Dąbie  („Czasoprzestrzeń”)  - miejsce spotkań i integracji, Miser Art - strefie kreatywnej w labiryncie wykluczenia, zapoznanie się z założeniami projektu Grow Green - przystosowanie miasta do zmian klimatu, wizyta w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia oraz  Café Równik – miejscu aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Milicz - miasto z projektu „Modelowa rewitalizacja miast”. Zaprezentowano obszary rewitalizacji, projekty dotyczące remontów kamienic i podwórek, a także miejsce integracji zawodowej i społecznej - Stara Rzeźnia.

Wińsko - rewitalizacja w gminie wiejskiej. Prezentacja obszaru rewitalizacji, Centrum Aktywności Mieszkańców, Srebrna Podkowa - Centrum Senioralne, Pałac w Białkowie zaadoptowany na obserwatorium astronomiczne, zespół klasztorny w Głębowicach.

Wałbrzych - miasto z „projektu Pilotażowego”. Zwiedzanie podobszarów rewitalizacji, wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej, Filii Biblioteki Miejskiej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Starej Kopalni – Centrum Sztuki i Nauki.
 
Serdecznie dziękujemy za udział  przedstawicieli zespołów ds. rewitalizacji, MFiPR, NID i wymianę doświadczeń.

EUROPEJSKA INICJATYWA MIEJSKA – DZIAŁANIA INNOWACYJNE

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszonym w dniu 10.10.,2022 naborem do składania wniosków dotyczących projektów w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu.

Jednym z głównych celów Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI), a w tym szczególnie jej części poświęconej działaniom innowacyjnym (EUI-IA), jest kontynuowanie wsparcia zainicjowanego przez inicjatywę na rzecz innowacyjnych działań miejskich poprzez zapewnienie władzom miejskim w całej Europie przestrzeni i zasobów do identyfikacji i eksperymentowania (poprzez projekty pilotażowe) z nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami dla wzajemnie powiązanych i złożonych lokalnych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

 

ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW EUROPEJSKA INICJATYWA MIEJSKA – DZIAŁANIA INNOWACYJNE

Konferencja „DOLNY ŚLĄSK 2020+” – SZANSE ROZWOJOWE REGIONU

W dniach 11-12 października 2022 r. w Kudowie Zdroju, z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Grzegorza Macko odbędzie się konferencja pn. „Dolny Śląsk 2020+ - Szanse rozwojowe regionu. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Tegoroczna konferencja będzie trzecią z cyklu konferencji Dolny Śląsk 2020+.

Zaproszenie na konferencję Dolny Śląsk 2020+

Agenda konferencji Dolny Śląsk 2020+

Dolny Śląsk bliżej unijnych funduszy na lata 2021-2027

7 września br. na Forum Ekonomicznym w Karpaczu podpisany został Kontrakt Programowy dla Województwa Dolnośląskiego. Jest to umowa między samorządem województwa i rządem określający warunki przyznania naszemu regionowi funduszy unijnych na najbliższe lata. Przyjęcie dokumentu otwiera drogę do negocjacji z Komisją Europejską programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Prace nad zapisami dokumentu rozpoczęły się w marcu 2021 r. Wówczas odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie przedstawicieli Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wynikiem intensywnych prac jest uzgodniona przez obie strony Kontraktu ostateczna wersja dokumentu przekazana przez stronę rządową 29 sierpnia 2022 r., następnie przyjęta uchwałą przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Na rekordowe 10 miliardów złotych składają się ponad 1,7367 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 555 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dedykowanego dla rozwoju subregionu wałbrzyskiego. Dzięki temu alokacja Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 wynosić będzie prawie 2 mld 300 mln euro.

 

Priorytetem Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest zrównoważony rozwój całego regionu i niwelowanie dysproporcji wewnątrzregionalnych, w tym wspieranie rozwoju południowej części województwa. Dzięki nowemu budżetowi unijnemu Dolny Śląsk będzie rozwijał się w kolejnych latach, dlatego tak ważne jest precyzyjne i odpowiadające potrzebom Dolnoślązaków przygotowanie projektu Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027.

Podpisany, liczący prawie sto stron, dokument ustala między innymi maksymalną i minimalną kwotę dofinansowania programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych lub z budżetu państwa. Dodatkowo precyzuje także kierunki i warunki wsparcia, określa przedsięwzięcia priorytetowe, a także charakteryzuje warunki przekazywania i rozliczania środków.

 Kontrakt Programowy dla Województwa Dolnośląskiego

 


Negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego

Nawiązując do dotychczasowego przebiegu negocjacji Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego Strona Samorządowa 2 sierpnia 2022 r. opracowała i przekazała Stronie Rządowej Stanowisko negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Stanowisko zawiera odniesienie do wszystkich istotnych kwestii wskazanych przez Pana Ministra, tj. m.in. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz aktualizacji załącznika 10 Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego.

 

Stanowisko negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Projekt Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego

Aneks nr 4 do Kontraktu terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego

Aneks nr 4 do Kontraktu terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego został podpisany 20 czerwca 2022 r.

 

Dokument wprowadza zmianę zapisu w art. 9a w ust. 1 pkt 1 i otrzymuje brzmienie:

 

„„1) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej

„EFRR", do wysokości 1 645 167 322 EUR; przedmiotowa kwota uwzględnia środki na ZIT

w wysokości nie mniejszej niż 155 940 738 EUR oraz środki przekazane w ramach REACT-EU

w wysokości 26 251 216 EUR na warunkach określonych w decyzji Komisji Europejskiej nr

C(2021) 9529 z dnia 15 grudnia 2021 r.;".

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2564/VI/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zatwierdził, uzgodnione z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego.

 

Aneks nr 4

 

Zmiana Planu Wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

11 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5620/VI/22 z w sprawie zmiany uchwały nr 6146/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

 

Aktualizacja Planu Wykonawczego podyktowana była zmianą Regulaminu Organizacyjnego polegająca na utworzeniu Departamentu Ochrony Środowiska oraz aktualizacją jednostek odpowiedzialnych za poszczególne dokumenty wykonawcze ujęte w Planie Wykonawczym.

 

 

PLAN WYKONAWCZY (załącznik do uchwały) do pobrania tutaj.

 

WYNIKI KONKURSU DFPR 2022


Szanowni Państwo,informujemy, że dnia 12 maja 2022 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”.

Zgodnie z Regulaminem w przypadku pojawienia się oszczędności bądź zwiększenia puli środków finansowych, przeznaczonych na konkurs DFPR 2022, dotacja celowa zostanie przyznana kolejnej gminie z listy rankingowej. 


   WYNIKI KONKURSU- LISTA RANKINGOWA
Wydarzenia on-line EUIPO-UPRP w dn. 23 maja oraz 25 maja

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w poniższych wydarzeniach online organizowanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) we współpracy z Urzędem Patentowym RP:

 

23 maja – Konferencja online - Dofinansowanie ze środków unijnych dla MŚP na ochronę własności intelektualnej (dla przedsiębiorców)

 

Tematyka:

 

- SME Fund: program dofinansowania skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z UE, w celu wsparcia ich w ochronie własności intelektualnej

- Easy Filing - nowe narzędzie elektroniczne EUIPO stworzone specjalnie dla MŚP, dzięki któremu można łatwiej dokonać zgłoszenia do ochrony unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych

- jak chronić swoją markę i jej funkcjonowanie w internecie?

- oferta Urzędu Patentowego RP dla przedsiębiorców – czyli Urząd frontem do klienta!

 

Więcej na stronie UPRP: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/konferencja-online-znaczenie-praw-wlasnosci-intelektualnej-dla-msp-dofinansowanie-ze-srodkow-unijnych-dla-msp-na-ochrone-wlasnosci-intelektualnej

 

25 maja – IPforYou - konferencja online dla specjalistów organizowana przez EUIPO we współpracy z UPRP

 

Tematyka:

- dowody w postępowaniu przed EUIPO (znaki towarowe)

- fundusz wsparcia dla MŚP - SME Fund 2022

 

Więcej na stronie UPRP: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/ipforyou-konferencja-online-dla-specjalistow-organizowana-przez-euipo-we-wspolpracy-z-uprp

 

Oba wydarzenia przeprowadzone będą w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

 

Negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego

Nawiązując do dotychczasowego przebiegu negocjacji Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego oraz dwustronnych ustaleń roboczych w sprawie projektu Kontraktu Programowego, Strona Samorządowa 28 marca 2022 r. opracowała i przekazała Stronie Rządowej Stanowisko negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Stanowisko zawiera odniesienie do wszystkich istotnych kwestii wskazanych przez Pana Ministra, tj. m.in. koncentracji tematycznej, odstępstw od linii demarkacyjnej, wysokości alokacji programu regionalnego, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Budżetu Państwa, Instrumentów Terytorialnych, a także załącznika 10 Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego.

 

 

Stanowisko negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Załącznik nr 10 do KP

Załącznik nr 3 do KP

 

Negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego

Nawiązując do dotychczasowego przebiegu negocjacji Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego oraz dwustronnych ustaleń roboczych w sprawie projektu Kontraktu Programowego, Strona Samorządowa 14 lutego 2022 r. opracowała i przekazała Stronie Rządowej Stanowisko negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Stanowisko zawiera odniesienie do wszystkich istotnych kwestii wskazanych przez Pana Ministra, tj. m.in. koncentracji tematycznej, odstępstw od linii demarkacyjnej, wysokości alokacji programu regionalnego, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Budżetu Państwa, Instrumentów Terytorialnych, a także załącznika 10 Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego.

Stanowisko negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego - LINK

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU DFPR 2022

Szanowni Państwo, 14 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”.

DFPR to konkurs dla gmin, który ma na celu realizację zasady równomiernego rozwoju. Pozwala on na wsparcie gmin w realizacji zadań własnych, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i realizujących tym samym jej cele strategiczne. DFPR stanowi realizację uprawnień samorządu województwa do udzielania pomocy (w tym finansowej) innym jednostkom samorządu terytorialnego.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI O KONKURSIE

WAŻNE!!! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 7.03.2022

Negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego

Nawiązując do dotychczasowego przebiegu negocjacji Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego i zaktualizowanego projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego przekazanego na roboczo dnia 26 listopada br. oraz odpowiedzi na Stanowisko Nr 6/2021 Konwentu Marszałków Województw RP pismem znak DRP-IV.530.40.2021.WS.2, IK:1870624 ustosunkowując się do kluczowych kwestii poruszonych w stanowisku Samorządu Województwa oraz podsumowanie dotychczasowych ustaleń.

Projekt Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego (link)

Odpowiedź MFiPR na Stanowisko Nr 6_2021 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 21 października 2021 r. (link)

W odpowiedzi, Strona Samorządowa podjęła uchwałę Nr 4674/VI/21 Zarządu Województw Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego”.

Stanowisko Negocjacyjne SWD (link)

Uchwała ZWD w sprawie przyjęcia stanowiska negocjacyjnego  (link)

Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego (link)

Wykaz przedsięwzięć drogowych finansowanych ze środków krajowych (link)

Pismo z MFiPR ws. koncentracji tematycznej z dnia 16 września 2021 r. (link)

Zaproszenie oraz informacje o II edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast i warsztatach Smart City

Szanowni Państwo,   

serdecznie zapraszam do udziału w najbliższych inicjatywach organizowanych przez Departament Strategii MFiPR, adresowanych do przedstawicieli miast.

Jednocześnie, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o poniższych wydarzeniach za pomocą Państwa kanałów informacyjnych oraz mediów społecznościowych.


1. Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) 2021-2023

Uruchamiamy kolejną edycję projektu Partnerska Inicjatywa Miast na lata 2021 -2023. PIM jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Nabór miast do inicjatywy trwa do 2 listopada br.

Link do naboru: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nabor-uzupelniajacy-do-partnerskiej-inicjatywy-miast-na-lata-2021-2023

Projekt PIM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie wzmacnianie potencjału rozwojowego i unowocześnianie polskich miast.  
Partnerem strategicznym Partnerskiej Inicjatywy Miast w edycji na lata 2021-2023 jest Bank Światowy. Eksperci z Banku Światowego nie tylko będą się dzielić specjalistyczną wiedzą i koordynować sieciową współpracę miast, ale będą także doradzać w przygotowywaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb miast w zakresie tematycznym objętym przez nową edycję PIM. Projekt ma umożliwić przedstawicielom administracji samorządowej miast, poszerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń w zdefiniowanych obszarach problemowych, zarówno w stosunku do lokalnych wyzwań, wypracowania sposobów ich rozwiązania na poziomie lokalnym, a także przekazania wniosków i postulatów do innych szczebli administracji publicznej.
Obszary tematyczne obecnej edycji PIM:  
•    Miasto cyfrowe,
•    Miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego),
•    Miasto zielone.

Link do informacji na stronie MFIPR: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nabor-uzupelniajacy-do-kolejnej-edycji-partnerskiej-inicjatywy-miast-na-lata-2021-2023


2. Warsztat "Smart City - doświadczenia i wyzwania. Wyniki ewaluacji realizacji koncepcji Smart City w krajach V4".

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w 26 października br. o godzinie 10:00, na platformie ZOOM.

Link do rejestracji: https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/formularz-rejestracyjny-na-spotkanie-online-smart-city-doswiadczenia-i-wyzwania-wyniki-ewaluacji-realizacji-koncepcji-smart-city-w-krajach-v4/

Agenda spotkania:

10:00 - 11:00
Prezentacja wyników badania "Ewaluacja realizacji koncepcji Smart City w państwach Grupy Wyszehradzkiej", zrealizowanego dla MFiPR przez konsorcjum Wolański Sp. z o.o., EGO s.c., LB&E Sp.z o.o.;
11:00 - 12:30
Panel ekspertów, z udziałem:   
        p. Anny Cieśli (Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej EOG i Komunikacji, Departament Programów Pomocowych, MFiPR),
        p. Joanny Krukowskiej (Kierowniczka Działu UrbanLab Gdynia - Laboratorium Innowacji Społecznych),
        p. Bartosza Dominiaka (Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy),
        p. Roberta Bednarskiego (Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Wrocławia),
        p. Włodzimierza Łozińskiego (coFounder VOOOM).

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do zapoznania się raportem i jego wnioskami:

Link do raportu: https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/ewaluacja-realizacji-koncepcji-smart-city-w-panstwach-grupy-wyszehradzkiej-evaluation-of-the-implementation-of-the-smart-city-concept-in-visegrad-group-countries/

Projekt umowy partnerstwa na lata 2021 - 2027

Komitet ds. Europejskich Rady Ministrów przyjął w trybie obiegowym projekt UP. Aktualnie trwa procedura opiniowania projektu przez Komitet RM ds. Cyfryzacji. Kolejnym krokiem będzie skierowanie dokumentu pod obrady Komitetu Stałego RM oraz Radę Ministrów. Przyjęty projekt zostanie przekazany formalnie do KE.

Umowa partnerstwa na lata 2021 - 2027

Negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego

Nawiązując do dotychczasowego przebiegu negocjacji Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego (dalej: Kontrakt Programowy) Strona Rządowa pismem znak: znak sprawy: DRP-IV.530.5.2021DRP IV.530.5.2021.4, z dnia 29 lipca 2021 r., przekazała projekt Kontraktu Programowego, który stanowi ustosunkowanie się do kluczowych kwestii poruszonych w stanowisku Samorządu Województwa oraz podsumowanie dotychczasowych przesądzeń.

Przekazanie przez MFFiPR projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego

Projekt Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego

W odpowiedzi, Strona Samorządowa w dniu 10 września 2021 r. przekazała Stanowisko negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego, które zawiera odniesienie do wszystkich istotnych kwestii wskazanych przez Pana Ministra,  tj. m.in. alokacji na program regionalny, koncentracji tematycznej, projektów hybrydowych, dofinansowania z budżetu państwa, alokacji na zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz na wsparcie obszarów wiejskich.

Stanowisko negocjacyjne SWD

Uchwała ZWD w sprawie przyjęcia stanowiska negocjacyjnego

Wykaz przedsięwzięć priorytetowych

Dolnośląski Ład Zaprezentowany

Szanowni Państwo,

W piątek 16 lipca 2021 r. podczas konferencji we Wrocławiu, w obecności dolnośląskich samorządowców Minister Michał Dworczyk zaprezentował projekt programu Dolnośląski Ład.

Dolnośląski Ład to komplementarny do Polskiego Ładu, długofalowy program, który da impuls i napędzi lokalną i regionalną gospodarkę. Jego podstawowym celem jest wzmocnienie harmonijnego i równomiernego rozwoju regionu oraz zapewnienie wysokiej jakości codziennego życia dolnoślązaków.

Dolnośląski Ład jest dokumentem zarówno programowym jak i wykonawczym. Jest praktyczną reakcją na obserwowane aktualnie problemy i przyszłościowe wyzwania rozwojowe wskazując konieczność realizacji wielu przedsięwzięć we wszystkich sferach: gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej czy środowiskowej.

Zachęcamy wszystkie dolnośląskie samorządy do zapoznania się z tym niezwykle ważnym dokumentem.

Prezentacja Dolnośląskiego Ładu rozpoczęła proces konsultacji tego dokumentu. W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji zmian do dokumentu (zał.1) oraz strategicznych, mierzalnych i osiągalnych projektów, jeśli to możliwe o charakterze ponadlokalnym (zał.2).

Propozycje strategicznych projektów oraz uzupełnień do programu należy zgłaszać wyłącznie na załączonych wzorach do końca sierpnia br., na adres: dolnoslaskilad@dolnyslask.pl .

 Dodatkowa informacja dotycząca przygotowania fiszek projektowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Dolnośląski Ład jest dokumentem o charakterze strategicznym, wskazującym główne problemy naszego regionu oraz możliwości ich rozwiązania dzięki wsparciu wszelkiego rodzaju środków zewnętrznych, takich jak Regionalny Program Operacyjny, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Program FEnIKS, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowy Fundusz Polski Ład i wielu innych.

Prośba o przygotowanie przez Państwa propozycji strategicznych, mierzalnych i osiągalnych projektów w kontekście Dolnośląskiego Ładu ma na celu określenie kierunków i obszarów wsparcia, w których interwencja jest najbardziej oczekiwana i przyniesie najlepsze efekty dla naszego regionu. W związku z tym prosimy przede wszystkim o wskazanie takich projektów, których realizacja konieczna jest do zapewnienia harmonijnego rozwoju społecznego i gospodarczego. Należy podkreślić, że konsultacje samorządowe dokumentu strategicznego Dolnośląski Ład nie są tożsame z prowadzonymi obecnie naborami w ramach wskazanych na wstępie źródeł finansowania projektów.

Z pozdrowieniami
Departament Gospodarki

Czekamy na Państwa projekty i pomysły!

Dokument: Dolnośląski Ład do pobrania

Załącznik nr 1 Formularz zgłaszania uwag do dokumentu Dolnośląski Ład

Załącznik nr 2 Wzór fiszki wraz z opisem Dolnośląski Ład

Zaproszenie Dolnośląski Ład


Zapraszamy na tradycyjne obchody Dni Marynarzy Rzecznych

Drodzy Państwo
Tradycją we Wrocławiu stały się obchody Dni Marynarzy Rzecznych organizowane co roku w pierwszy weekend lipca. Jest to święto związane z przedwojenną tradycją dnia marynarza, które zostało ustanowione w dniu 3 lipca.

W obecnym roku - z uwagi na panująca na świecie sytuację - Dni Marynarzy Rzecznych będą miały nieco ograniczony przebieg.

W dniu 4 lipca o godzinie 10:00 na statku Wratislavia przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego odbędzie się Msza Św. w intencji Polskich Marynarzy.

Po Mszy Św. odbędzie się poświęcenie jednostek pływających oraz zwiedzanie statku szkolnego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu „WESTERPLATTE”.
Obchodom towarzyszyć będzie wystawa IPN o/Wrocław pn. „ Z dala od bursztynowego brzegu ...” prezentowana na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego.
Wszystkie szczegóły wydarzenia a ulotce poniżej.


Zapytanie ofertowe na usługi eksperckie dla dwóch członków Technicznej Komisji Inspekcyjnej

Zapytanie ofertowe na usługi eksperckie dla dwóch członków Technicznej Komisji Inspekcyjnej.

W związku z art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług eksperckich dla dwóch członków technicznej komisji inspekcyjnej.

Osoba kontaktowa: Krystian Błaszczak, e-mail: k.blaszczak@wroc.uzs.gov.pl

Termin składania ofert: 2021-05-20 do godz. 16:00  

Załączniki:
•    Szczegółowy zakres prac oraz zasady oceny oferty
•    Zapytanie TKI
•    Umowa
•    Załącznik nr 1 do umowy
•    Załącznik nr 2 do umowy
•    Formularz ofertowy
---------------------------------------------------
Ogłoszenie wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się również na stronie urzędu: wroc.uzs.gov.pl/zapytanie-ofertowe-uslugi-eksprckie-tki/

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU DFPR 2021

Szanowni Państwo, 22 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021”.

DFPR to konkurs dla gmin, który ma na celu realizację zasady równomiernego rozwoju. Pozwala on na wsparcie gmin w realizacji zadań własnych, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i realizujących tym samym jej cele strategiczne. DFPR stanowi realizację uprawnień samorządu województwa do udzielania pomocy (w tym finansowej) innym jednostkom samorządu terytorialnego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU KLIKNIJ > DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ 2021

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 18 stycznia 2021 r. podczas konferencji prasowej Premiera Mateusza Morawieckiego i Pana Tadeusza Kościńskiego - Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - otworzy proces konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Nie podano jeszcze godziny rozpoczęcia konferencji – proszę śledzić stronę internetową Ministerstwa.

 

W spotkaniu można wziąć udział za pośrednictwem transmisji on-line. Rejestracja na spotkania możliwa będzie przez formularze zamieszczone na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2021 r. o godzinie 10:15 planowane jest spotkanie regionalne dedykowane Województwu Dolnośląskiemu (agenda w załączeniu), do udziału w którym również zapraszamy. Rejestracja na spotkanie odbywa się również poprzez wyżej wskazany link lub bezpośrednio na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/formularz-rejestracyjny-dla-woj-dolnoslaskiego-22-stycznia-2021/

 

Agenda spotkania

 

Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował informację o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility, PSF, https://www.cbss.org/psf/).

PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat, co daje ok. 330 tys. euro rocznie. Polska składka do puli środków PSF wynosi 40 tys. euro rocznie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro.

Edycja PSF 2021

Mając na względzie aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, RPMB wskazała jako priorytet PSF w edycji 2021 wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

• Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych.

• Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do postpandemicznego rynku pracy.

• Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. W ramach priorytetu Bezpieczny i stabilny region oczekiwane są również projekty dot. tworzenia i wzmacniania dostępnych i efektywnych systemów ochrony praw dzieci, w tym również w kontekście wpływu pandemii na system ochrony osób małoletnim. W edycji 2021 funduszu PSF szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające wykluczeniu przedstawicieli grup wrażliwych, jak np. migrantów, których bezpieczeństwo ekonomiczne zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii.

Każdego roku odbywa się tylko jedno postępowanie konkursowe. Nabór wniosków do PSF w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie 15 lutego 2021 – 31 marca 2021.

Bliższe informacje nt. warunków aplikowania znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej RPMB https://www.cbss.org/psf/.

PSF jest ważnym narzędziem wzmacniającym bezpieczeństwo i współpracę ekonomiczno–społeczną w regionie Morza Bałtyckiego. Jego niewątpliwą zaletą jest stosunkowo niski poziom sformalizowania, a doświadczenia dotychczasowych edycji PSF, w tym edycji z 2020 r., w którym polskie podmioty współrealizowały dwa z sześciu zwycięskich projektów, potwierdzają efektywność Instrumentu.

Mając na celu możliwie najpełniejsze uczestnictwo instytucji polskich w projektach i korzystanie ze środków RPMB, zachęcamy Państwa do zgłaszania projektów w ramach edycji PSF na rok 2021 oraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród podmiotów, które w Państwa ocenie mogłyby być zainteresowane aplikowaniem o środki z PSF w 2021 r.

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres jekaterina.popova@cbss.org.

W przypadku pytań uprzejma prośba o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB.

 

PILOTAŻ CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do udziału w projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” (dalej: Pilotaż CWD).  Projekt jest planowany do realizacji na terenie wszystkich województw, a wykonawcą tego pilotażu jest Związek Miast Polskich.
Cel główny projektu to wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych (gminnych i powiatowych), w tym przede wszystkim poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z innymi samorządami. Projekt ten został wskazany zarówno w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), jak i w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030).
Pilotaż CWD, który jest kierowany do najsłabszych gospodarczo obszarów w każdym województwie, jest swoistym testem przed wypracowaniem docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem.
Dzięki uczestnictwu w projekcie lokalni liderzy i kadry zostaną wsparci w procesie przygotowania strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa, w którym zrzeszone są samorządy. Nacisk zostanie położony na przekazanie dobrych praktyk z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej, wymiany doświadczeń między samorządami tworzącymi obszar funkcjonalny, partycypacji społecznej oraz zarządzania opartego na wiedzy i priorytetyzacji.
Zgodnie z Zasadami wyboru partnerstw w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia doradczego (doradztwo strategiczne i projektowe) powołanym partnerstwom.
Obszary partnerstwa to:
•    obszary zagrożone trwałą marginalizacją  (zał. nr 1),
•    obszary funkcjonalne małego miasta powiatowego, stolicy powiatu liczącego do 20 tyś mieszkańców (zał. nr 2).
Z informacji uzyskanych z MFiPR wynika, iż planowany jest również nabór w trybie konkursowym, finansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) na przygotowanie potencjalnych Związków ZIT w perspektywie 2021-2027. W naborze  będą mogły wziąć udział m.in. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Na obecnym etapie nie posiadamy więcej szczegółowych informacji, jednakże MFiPR rekomenduje, aby miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze wraz z MOF (zał. nr 2) planujące aplikację do konkursu POPT w celu uzyskania wparcia doradczego na przygotowanie Planu działań ZIT nie uczestniczyły w przedmiotowym projekcie (ze względu na zagrożenie podwójnego finansowania).
Ministerstwo rekomenduje, aby:
•    wielkość partnerstwa wynosiła od 3 do 10 partnerów,
•    obszar zmarginalizowany stanowił min. 40% obszaru partnerstwa albo liczby ludności partnerstwa,
•    JST ze sobą sąsiadowały,
•    powiat można uznać za obszar funkcjonalny małego miasta powiatowego,
•    obszar partnerstwa wykazywał powiązania funkcjonalne.
Ministerstwo zakłada, że w ramach projektu wsparcie będą mogły uzyskać max. 2 partnerstwa JST w każdym z województw, w tym kilka partnerstw na obszarach objętych projektem strategicznym SOR pn. Pakiet działań dla obszarów zmarginalizowanych. Łączna liczba partnerstw objętych projektem CWD nie może być większa niż 38 w skali kraju. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w drodze uchwały wybierze 2 spośród wszystkich zgłoszonych partnerstw i zgłosi je do udziału w projekcie.
Całość zaleceń, propozycji, zasad i kryteriów wyboru partnerstw znajduje się w materiałach, które są dostępne na stronie www.umwd.pl w zakładce Rozwój regionalny.
Każdorazowo decyzja o powołaniu partnerstwa i przystąpieniu do projektu należy do jednostek samorządu terytorialnego.
W Zasadach… został określony podstawowy stopień instytucjonalizacji partnerstwa, na który składa się powołanie rady partnerstwa oraz koordynatora projektu, deklaracja umiejętności pracy zdalnej i gotowości do niej, deklaracja woli uwspólnienia świadczenia usług oraz deklaracja upublicznienia wyników diagnozy i organizacji debaty publicznej.
Formalne zgłoszenie partnerstwa musi nastąpić na Formularzu informacyjnym partnerstwa zgłaszanego do udziału w projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” (zał. nr 3) w terminie do 22 września br. na adres srwd2030@dolnyslask.pl
Ponadto oryginały dokumentów należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Gospodarki
ul. Walońska 3-5
50-412 Wrocław

Wszelkie ewentualne zapytania w niniejszej sprawie należy kierować na adres srwd2030@dolnyslask.pl

Zasady wyboru partnerstw do pilotażu CWD_11_09
Załącznik 1_ Lista gmin zagrożonych trwałą marginalizacją
Załącznik 2_Lista miast powiatowych do 20 tys. mieszkańców
Załącznik 3_Formularz informacyjny
Załącznik 5_Opis projektu pilotaż CWD

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2030”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 2271/VI/2020 w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1295 z późn. zm.), Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza w dniu 6 lipca 2020 r. rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu aktualizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu aktualizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

Uwagi będą przyjmowane wyłącznie na formularzu. Wypełniony w wersji edytowalnej formularz należy wysłać na adres poczty elektronicznej: srwd2030@dolnyslask.pl do dnia 10.08.2020 r.

W tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia – Departament Gospodarki UMWD”.

DOKUMENT PROGRAMU DOLNY ŚLĄSK ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA 2017-2030 

Zaproszenie do składania wniosków na prowadzenie punktów EUROPE DIRECT na lata 2021-2025

30 czerwca br. Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków celem wyłonienia partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w Polsce na lata 2021-2025.
Dodatkowe informacje nt. sieci Europe Direct można znaleźć pod adresem: https://europa.eu/european-union/contact/call-us_pl

Zaproszenie jest skierowane do organów publicznych lub podmiotów prywatnych, których misja obejmuje usługi publiczne.

Kwota dotacji rocznej (w latach 2021-2025) będzie wynosić 30 400 EUR. W drodze wyjątku, dotacja na rok 2021 wyniesie 20 267 EUR, ponieważ będzie obowiązywać od 1 maja do 31 grudnia, a zatem obejmie 8 miesięcy funkcjonowania EUROPE DIRECT.
Oprócz tej kwoty, w 2021 r. przyznana zostanie także jednorazowa dotacja, w wysokości 3 200 EUR, na wydarzenie, którego celem będzie promocja punktu EUROPE DIRECT.

Więcej informacji dot. naboru, przewodnik dla wnioskodawców oraz dokumenty konkursowe do pobrania dostępne są na stronie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-pl-2020
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu na stronie https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Wyniki naboru zostaną opublikowane w marcu 2021 r.

“Intelligent Cities Challenge”

Inicjatywa “Intelligent Cities Challenge” ma na celu promocję transformacji technologicznej, zbudowanie klimatycznie-neutralnej "zielonej Europy" oraz stworzenie warunków do inteligentnego, zrównoważonego oraz trwałego wzrostu w europejskich miastach. Ten 2,5-letni program ma pomóc 100 małym i średnim miastom Unii Europejskiej we wdrażaniu zaawansowanych technologii, zapewniając światowej klasy wsparcie eksperckie, jak również bliską współpracę z miastami uczestniczącymi w inicjatywie. Ma on odpowiadać na największe wyzwania miejskie oraz zapewniać poprawę jakości życia mieszkańców. ICC koncentruje się na wdrażaniu strategii, stworzeniu wspólnej platformy dla otwartych danych, rynku inteligentnych rozwiązań dla miast, opracowaniu wspólnych inwestycji, nowych mechanizmów wsparcia oraz nawiązaniu współpracy międzynarodowej z udziałem miast spoza UE.

 

ICC opiera się na sukcesie inicjatywy "Digital Cities Challenge", która pomogła 41 miastom UE stworzyć strategiczną wizję i mapę drogową transformacji cyfrowej.

 

Termin składania wniosków upływa 29 maja 2020 r., jednak może on ulec przesunięciu ze względu na sytuację z Covid-19 --> informacje o ew. zmianie terminu będą pojawiać się na stronie ICC.

 

Dodatkowe informacje nt. inicjatywy, w tym warunki konkursu, kryteria kwalifikowalności i ważne terminy dostępne są na stronie: https://www.intelligentcitieschallenge.eu

Uwadze zainteresowanych miast należy polecić webminary, które będą pomocne podczas przygotowania aplikacji - najbliższy odbędzie się 14 kwietnia, kolejne 25 kwietnia oraz 5 maja. Ich szczegółowy harmonogram jest dostępny na w/w stronie w zakładce Key dates.

 

Dodatkowo:

1) fiszka nt. inicjatywy ICC,

2) przewodnik dla aplikantów,

3) formularz zgłoszeniowy.

 

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w związku z pracami nad kształtem podejścia terytorialnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2021-2027Szanowni Państwo,

prace dotyczące perspektywy finansowej 2021-2027 są na etapie wczesno-projektowym, zarówno budżet UE, jak i ostateczne wersje Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dot. polityki spójności po 2020 roku nie są jeszcze znane. W związku z powyższym trudna jest do określenia także alokacja jaką będzie dysponował program regionalny, jak i brak jest szczegółowych ustaleń dotyczących m.in. zakresu wsparcia interwencji oraz jej podziału pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Jednakże, aby sprawnie rozpocząć prace nad przygotowaniem perspektywy finansowej 2021+ Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 12 marca 2020 r. podjął decyzję w sprawie propozycji delimitacji podejścia terytorialnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2021-2027.Powyższa decyzja ma na celu rozpoczęcie dyskusji w zakresie wypracowania niezbędnych dokumentów programowych (tj. wymiaru terytorialnego) umożliwiających pełne wykorzystanie funduszy na poziomie regionalnym. Propozycja delimitacji wyznaczona zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (oraz aktualizacją w ramach projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego), jest punktem wyjścia do dalszych prac nad kształtem i formą podejścia terytorialnego.Zgodnie z zapisami art. 22 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz w ramach 5 celu polityki (CP 5) „Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych” inwestycje będą wspierane i wdrażane poprzez instrumenty terytorialne.Cel polityki 5 obejmuje następujące cele szczegółowe :

    wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich;
    wspieranie zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa, w tym na obszarach wiejskich i przybrzeżnych, m.in. w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.W ramach w/w celów szczegółowych możliwe będzie wsparcie zadań przypisanych do następujących kategorii interwencji, określonych w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia ogólnego:

    Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i powiązanych usług turystycznych (KI 128);
    Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury (KI 129);
    Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki (KI 130);
    Fizyczna regeneracja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych (KI 131).Zgodnie z zapisami art. 22 projektu rozporządzenia powyższe zadania mogą być wdrażane jedynie poprzez instrumenty terytorialne. Do realizacji podejścia terytorialnego w ramach RPO WD 2021-2027, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, rekomendowane są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne/ Another Territorial Tools (ATT).Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument terytorialny realizowany na podstawie strategii rozwoju lokalnego lub terytorialnego, zgodnie z art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego. Z informacji przekazanych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej instrument ZIT w perspektywie 2021-2027 może być delimitowany wyłączniena Miejskich Obszarach Funkcjonalnych (MOF) określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotycząca realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wskazuje delimitację Miejskich Obszarów Funkcjonalnych tj. WrOF – Wrocławski Obszar Funkcjonalny, LGOF – Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny, JOF – Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny, WOF – Wałbrzyski Obszar Funkcjonalny. Przyjętym założeniem realizacji ZIT jest zaangażowanie minimum 70% jst wskazanych w delimitacji. Sugeruje się również, aby ciągłość geograficzna obszaru objętego instrumentem ZIT została zachowana.

W przypadku instrumentu terytorialnego ATT (Another Territorial Tools/ Inne Instrumenty Terytorialne) zasady tworzenia i funkcjonowania są tożsame jak w przypadku instrumentu ZIT. ATT mogą być utworzone na obszarach nie objętych instrumentem ZIT i nie wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 jako Miejskie Obszary Funkcjonalne.

W związku z powyższym w Decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego zaproponowano dwa obszary jako obszary strategicznej interwencji poza MOF w formule ATT, tj. Zachodni Obszar Strategicznej Interwencji oraz Południowy Obszar Strategicznej Interwencji (mapa w załączeniu). Podobnie jak w przypadku ZIT założeniem realizacji ATT jest zaangażowanie minimum 70% jst wskazanych w delimitacji.Wskazana powyżej delimitacja podejścia terytorialnego jest punktem wyjścia do dalszej dyskusji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w celu określenia zakresu obszaru wsparcia w perspektywie 2021-2027. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dąży do tego, aby założenie minimum 70% zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego z poszczególnych obszarów w tworzenie instrumentu, przyczyniło się do wsparcia w wymiarze terytorialnym całego obszaru województwa. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji wsparcia w ramach celu tematycznego CP5 niezbędne jest sformalizowanie instrumentów terytorialnych planowanych w ramach przyszłego programu regionalnego.W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu nawiązanie oddolnej współpracy, której efektem będzie podpisanie listów intencyjnych lub zawiązanie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach planowanych do realizacji instrumentów terytorialnych tj. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) lub Innego Instrumentu Terytorialnego/Another Territorial Tool (ATT).Od zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego oczekuje się informacji zwrotnej dotyczącej porozumienia o współpracy (list intencyjny gmin/powiatów) w zakresie tworzenia instrumentu terytorialnego, z założeniem, że minimum 70% jst wskazanych w delimitacji obszaru powinno być zaangażowanych w tworzenie instrumentu terytorialnego. Celem nadrzędnym Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest, aby cały obszar województwa był pokryty instrumentami terytorialnymi, ponieważ obszary nieobjęte instrumentami nie będą mogły korzystać ze wsparcia w ramach celu polityki 5.W wyniku dalszej dyskusji nie wyklucza się możliwości poszerzenia obszarów ZIT wskazanych w decyzji w wyniku oddolnej chęci współpracy innych JST nie wskazanych w MOF w SRWD,lub innych zmian w zakresie delimitacji w szczególności na granicach wskazanych obszarów ZITi ATT. Powyższe będzie możliwe od wyniku rozstrzygnięć na poziomie krajowym.W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazanie podpisanych listów intencyjnych lub deklaracji podpisania porozumienia dot. realizacji instrumentu terytorialnego wraz z określeniem zasięgu porozumienia
, w formie papierowej do sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWD na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Gospodarki, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław oraz w wersji elektronicznej na adres: dpf@dolnyslask.pl w terminie do końca kwietnia 2020 r. Osobami prowadzącymi sprawę są: Justyna Kocór, justyna.kocor@dolnyslask.pl, tel. 71 776 95 64; Grzegorz Mikołajczyk, grzegorz.mikolajczyk@dolnyslask.pl, tel. 71 776 95 26.Jednostki samorządu terytorialnego, które w terminie wcześniejszym przesłały do UMWD deklaracje woli współpracy, proszę o potwierdzenie lub ewentualną aktualizację przekazanych dokumentów.Jednocześnie informuję, iż Departament Gospodarki zapewni dostęp do informacji obszarom zainteresowanym sformalizowaniem instrumentu terytorialnego oraz umożliwi organizację spotkań przedstawicieli poszczególnych obszarów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jeśli taka potrzeba zostanie zgłoszona.

W chwili obecnej w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce preferowany jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, możliwe jest również zorganizowanie telekonferencji.W załączeniu przekazuję propozycję delimitacji podejścia terytorialnego określonego na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (oraz aktualizacją w ramach projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego) zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego.Jednocześnie zaznaczam, iż powyższe propozycje opierają się na projektach rozporządzeń Komisji Europejskiej,  które w dalszym ciągu są negocjowane między Państwami Członkowskimi oraz dyskusji roboczej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W związku z powyższym finalne postanowienia mogą przedstawiać inne rozstrzygnięcia. Ważne jest jednak rozpoczęcie prac roboczych przygotowujących nas do perspektywy 2021-2027.


 

Więcej informacji pod linkiem: rpo.dolnyslask.pl/informacja-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-w-zwiazku-z-pracami-nad-ksztaltem-podejscia-terytorialnego-realizowanego-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewo/

4 nabór w ramach inicjatywy WiFi4EU

WiFi4EU oferuje europejskim gminom bon o wartości 15 tys. EUR do wykorzystania na instalację hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki, budynki publiczne, ośrodki zdrowia itp. Bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi. Gminy, które otrzymają bon, powinny ponieść koszty podłączenia do internetu (abonamentu) oraz konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat.


Bony przyznane gminom w ramach 4. naboru będą mogą posłużyć do zakupu nowego sprzętu lub modernizacji starego sprzętu i zastąpienia poszczególnych urządzeń nowocześniejszymi i lepszymi.

Wnioski mogą składać gminy oraz stowarzyszenia utworzone przez gminy i działające w imieniu swoich członków.

Lista kwalifikujących się podmiotów (gmin) z Polski jest dostępna na stronie KE: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-dla-europejczykow?lang=pl 


Bony WiFi4EU będą
przydzielane na zasadzie kolejności zgłoszeń oraz wg kryterium równowagi geograficznej w UE.

UWAGA: nabór zostanie uruchomiony we wtorek 17 marca 2020 o godz. 13:00 i potrwa TYLKO JEDEN DZIEŃ, do 18 marca 2020 do godz. 17:00.


Ważne! Przed dokonaniem zgłoszenia w naborze,
gmina musi najpierw zarejestrować się w portalu WiFi4EU – można tego dokonać już teraz, czyli przed otwarciem naboru, w portalu WiFi4EU: https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/beneficiary-landing.

 

Więcej informacji dostępnych jest:

- na portalu WiFi4EU: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-dla-europejczykow?lang=pl   
- w  dokumentach naboru (dostępne również w wersji PL): https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
- a także w Q&A (j.w.): https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-pytania-i-odpowiedzi?lang=pl   

RUSZYŁA REKRUTACJA – ZAPRASZAMY DO PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Z ZAKRESU REWITALIZACJI

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Programy rewitalizacji gmin II”, współfinansowanym ze środków POPT 2014-2020 i realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy wśród przedstawicieli gmin na temat opracowywania gminnych programów rewitalizacji (na podstawie ustawy o rewitalizacji) poprzez szkolenia w szczególności w zakresie:

• wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji (m.in. prawo pierwokupu, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji),
• zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
• monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych,
• dostępności w rewitalizacji.


Projekt realizowany jest do września 2021 r. Zakładamy, że każda grupa uczestników zostanie przeszkolona ze wszystkich ww. tematów (jedno szkolenie poświęcone zostanie jednemu zagadnieniu). Aby ułatwić dotarcie na szkolenia (jedno- lub dwudniowe), będą one organizowane w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu. Do udziału w szkoleniach zapraszamy maksymalnie 2 osoby z gminy, które zajmują się rewitalizacją. Zachęcamy, aby poza pracownikami samorządowymi byli to również członkowie Komitetów/Zespołów Rewitalizacji czy liderzy lokalni wspierający gminę w procesie rewitalizacji.

W celu zgłoszenia się na szkolenia, prosimy o wypełnienie FORMULARZA.
Formularz prosimy przesyłać w terminie do 13 marca 2020 r. na adres mailowy: rewitalizacja@dolnyslask.pl.

Do Państwa dyspozycji jest Zespół ds. Rewitalizacji, którego członkowie służą swoją wiedzą i doświadczeniem >>> KONTAKT

WAŻNE: Zgodnie z art. 52 ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.), przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być realizowane w oparciu o programy rewitalizacji opracowane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym do 31 grudnia 2023 r. Po tym terminie, jeśli gmina zdecyduje się prowadzić proces rewitalizacji, może to robić tylko w oparciu o gminny program rewitalizacji (opracowany na podstawie ustawy o rewitalizacji).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji o projekcie: www.rewitalizacja.dolnyslask.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH DFPR 2020


Szanowni Państwo, 12 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020”.

DFPR to konkurs dla gmin, który ma na celu realizację zasady równomiernego rozwoju. Pozwala on na wsparcie gmin w realizacji zadań własnych, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i realizujących tym samym jej cele strategiczne. DFPR stanowi realizację uprawnień samorządu województwa do udzielania pomocy (w tym finansowej) innym jednostkom samorządu terytorialnego.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OGŁOSZENIEM O KONKURSIE

Zmiana Planu Wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

10 września 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1177/VI/19 z w sprawie zmiany uchwały nr 6146/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

 

Aktualizacja Planu Wykonawczego podyktowana była wnioskiem Instytutu Rozwoju Terytorialnego w sprawie ujęcia w Planie Wykonawczym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 nowego dokumentu wykonawczego jakim jest Dolnośląska Polityka Wodna.

Ponadto zaktualizowano zapisy dotyczące Strategii Energetycznej oraz przedsięwzięcia przypisane do niektórych dokumentów wykonawczych: Polityki krajobrazowej – audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego, Dolnośląskiej Polityki Rowerowej, Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym (w tym plan rozwoju sieci drogowej województwa dolnośląskiego w zakresie dróg wojewódzkich), Polityki Miejskiej Województwa Dolnośląskiego, Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku.

 

PLAN WYKONAWCZY (załącznik do uchwały) do pobrania tutaj.

II posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

Założenia w sprawie dwóch dokumentów wykonawczych do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 zostały zaprezentowane podczas II w tym roku posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego, w którym udział wzięli, Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Wicemarszałek Województwa Marcin Gwóźdź. Uczestnicy Forum dyskutowali na temat Planu Rozwoju Infrastruktury Transportowej oraz Polityki Krajobrazowej – Audytu Krajobrazowego dla Województwa Dolnośląskiego.

Polityka rozwoju regionalnego to system naczyń połączonych. Obecnie trwają prace nad projektami dwóch dokumentów: założeń Polityki Krajobrazowej – Audytu Krajobrazowego dla Województwa Dolnośląskiego oraz założeń Planu Rozwoju Infrastruktury Transportowej do 2030 roku. Mamy nadzieję, że wskutek połączenia tych dwóch dokumentów nastąpi rozwój infrastruktury transportowej województwa z uwzględnieniem wartości estetyczno-widokowych, historycznych, a także tych związanych z ochroną krajobrazu – mówił marszałek województwa, Cezary Przybylski.

Założenia Planu Rozwoju Infrastruktury Transportowej do 2030 r. to dokument, który zdefiniuje najważniejsze kierunki rozwoju transportu w regionie. Jego celem jest zwiększenie dostępności transportowej, poprawa efektywności i bezpieczeństwa, stworzenie spójnej sieci infrastruktury oraz ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Dokument zostanie przyjęty w marcu 2020 r.

 

- Celem Audytu Krajobrazowego jest identyfikacja, charakteryzacja i ocena krajobrazów występujących na obszarze województwa. Audyt wskaże krajobrazy wymagające ochrony ze względu na swoje szczególnie cenne dla społeczeństwa właściwości, dlatego można założyć, że stanie się on nowym narzędziem ochrony krajobrazu w regionie – mówił wicemarszałek Marcin Gwóźdź. Sporządzenie dokumentu zajmie 4 lata, a prace nad nim zakończą się w czerwcu 2023 r. Szacowany koszt realizacji audytu krajobrazowego to 2 miliony złotych.

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA REGIONALNEGO FORUM TERYTORIALNEGO


Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wersja wydrukowana

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030

Errata do wydrukowanej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

- str. 53 jest: "4.4.Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego 4.5. Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego" powinno być: 4.4.Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego 4.5. Ochrona obiektów i terenów dziedzictwa kulturowego".

RAPORT O STANIE WOJEWÓDZTWA

W dniu 29 maja br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 774/VI/19 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie województwa dolnośląskiego za rok 2018 oraz przekazania go Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała nr 774/VI/19 - TUTAJ

RAPORT - TUTAJ

 

19 czerwca br. podczas sesji Sejmiku odbędzie się debata nad stanem Województwa Dolnośląskiego, do której po raz pierwszy zapraszamy Dolnoślązaków - zgodnie z zasadami określonymi w art. 34a ustawy o samorządzie województwa. W debacie nad raportem o stanie województwa mieszkańcy województwa mogą zabierać głos, trzeba złożyć do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, w Województwie Dolnośląskim - co najmniej 1000 osób. Wniosek do Przewodniczącego Sejmiku należy złożyć w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wraz z podpisami, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję Sejmiku, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

 

„Art. 34a. mówi:

1. Zarząd województwa co roku do dnia 31 maja przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie województwa.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

3. Sejmik województwa może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Sejmik województwa rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie województwa przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie województwa radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie województwa mieszkańcy województwa mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:a) w województwie do 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób;b) w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 1000 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie województwa sejmik województwa przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania sejmik województwa podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez sejmik województwa wotum zaufania zarządowi województwa jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

11. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu województwa z przyczyny określonej w ust. 10 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania. Sejmik województwa może odwołać zarząd województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym.”

 

Zapraszamy na konwent dolnośląsko-saksońskich gmin przygranicznych

Konvent der sächsisch-niederschlesischen Grenzgemeinden /

Konwent dolnośląsko-saksońskich gmin przygranicznych

 

18.06.2019, Muzeum Śląskie, Görlitz

 

Organizator:

Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 

Rejestracja: https://goo.gl/forms/RC9uohpktl6u4nP62

Szanowni Państwo,
Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  wraz z Instytutem Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia są instytucjami realizującymi projekt Smart Integration (w ramach Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020), który ma na celu pogłębienie współpracy administracyjnej we wszystkich aspektach planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego w saksońsko-dolnośląskim pograniczu (obszar wsparcia). W zakresie planowania przestrzennego zaplanowano opracowanie Studium Pogranicza, które wskaże nowe obszary działań oraz projekty służące silniejszej współpracy. Jeden z projektów planowania przestrzennego dotyczy usług publicznych. Podjęto tutaj wspólnie pracę nad ramami prawnymi i organizacyjnymi transgranicznych akcji w służbie ratunkowej. Kolejny częściowy projekt opracowuje regionalnie dopasowane propozycje rozwiązań w związku z wyzwaniami demograficznymi na Dolnym Śląsku i w Saksonii. Te i inne działania projektowe mają poprawić warunki życia mieszkańców pogranicza a w dalszej perspektywie  doprowadzić do powstania wspólnego polsko-niemieckiego obszaru życia.
Główną grupą docelową są tu podmioty z obszaru planowania i rozwoju regionalnego jak przedstawiciele (przygranicznych) gmin oraz jednostek poziomu regionalnego np. związki planistyczne oraz inne powiązane z planowaniem: NGO, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, związki i izby.
Niniejsze wydarzenie, które odbędzie się w dn. 18.06.2019 r. w Muzeum Śląskim w Görlitz,  zwróci uwagę na interesy podmiotów gminnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie wzdłuż Nysy. Zaplanowane zostały tu dwa bloki tematyczne, każdy składający się ze wprowadzających wykładów i kończący się wspólną dyskusją.
W pierwszym bloku tematycznym zaprezentowane zostaną wyniki zleconej w ramach projektu ekspertyzy, która skupia się na możliwościach współpracy transgranicznej w zakresie usług publicznych między saksońskimi i dolnośląskimi gminami oraz kwestii ich przyszłego wykorzystania. Zostaną tu przedstawione godne naśladowania inicjatywy innych europejskich regionów pogranicza.
Drugi blok tematyczny skoncentruje się na przyszłości współpracy transgranicznej w UE po zakończeniu aktualnego okresu dofinansowania. Już w zeszłym roku Komisja Europejska przedstawiła swoje projekty rozporządzeń o funduszach strukturalnych włącznie z tzw. Europejską Współpracą Terytorialną (INTERREG) na lata 2021-2028. Wolny Kraj Saksonia złożył już przez Radę Federalną swoje stanowisko w tej sprawie i wystąpił o wprowadzenie poprawek. Zostaną tu przedstawione i omówione aktualny stan dyskusji, dalszy przebieg i skutki przyszłej współpracy wzdłuż Nysy.
W związku z ograniczoną liczbą uczestników prosimy Państwa o szybkie i wiążące zgłoszenie udziału. Prosimy też o wyrozumiałość, że obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

 

AGENDA SPOTKANIA do pobrania

Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 13 marca br. o godz.11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przy ul. Walońskiej 3-5 odbędzie się pierwsze posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego w 2019 roku.

Spotkanie będzie poświęcone dyskusji i wydaniu opinii dotyczącej Regionalnej Strategii Innowacji i Strategii Energetycznej Województwa Dolnośląskiego.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA

OGŁOSZENIE O NABORZE W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 2019

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 5 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu  pn. Dolnośląski Fundusz  Rozwoju Regionalnego 2019. Na naszej stronie internetowej mogą Państwo już znaleźć najważniejsze informacje o konkursie.

Szczegółowe informacje o naborze > Kliknij tutaj

Zmiana Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego niezbędna okazała się aktualizacja treści Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 przez wskazanie nowych nazw jednostek organizacyjnych Urzędu.

PLAN WYKONAWCZY

Regionalne Forum Terytorialne - aktualizacja składu

W związku z przyjęciem w dniu 20 września 2018 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, powstała potrzeba weryfikacji składu oraz powołania nowych członków Regionalnego Forum Terytorialnego. Regionalne Forum Terytorialne (RFT) jest podmiotem opiniodawczo - doradczym Zarządu Województwa Dolnośląskiego, stanowiącym platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie strategicznych dla rozwoju zagadnień.

ZGŁOSZENIE PRZEDSTAWICIELA DO RFT

TABELA WYBORU DZIEDZINY PLANU WYKONAWCZEGO SRWD 2030

Plan Wykonawczy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego przyjęty.

W dniu 31 października 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 6146/V/18, przyjął Plan Wykonawczy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Głównym celem Planu Wykonawczego SRWD 2030 jest  uporządkowanie działań prowadzących do skutecznej realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, efektywnego wydatkowania środków krajowych i europejskich oraz ułatwienia monitoringu osiągniętych postępów.

INFORMACJA O PRZYJĘCIU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 I PODSUMOWANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i o możliwościach zapoznania się z treścią dokumentacji niezbędnej w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U z 2018 poz. 913 ze zm. ) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2017 poz.1405 ze zm.) zawiadamia się o przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 oraz wyłożeniu do publicznego wglądu przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją, wymienioną w art. 55 cyt. ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą:

    Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r.

    Przyjęty dokument Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (Uchwała Nr L/1790/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030)

    Prognozę oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu

    Pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 - konferencja podsumowująca

Dziś odbyła się konferencja podsumowująca prace nas Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Zaprezentowany dokument jest zwieńczeniem wielomiesięcznych prac. Konsultacje społeczne zapisów Strategii były prowadzone na terenie całego Dolnego Śląska. W szerokiej debacie publicznej podczas licznych spotkań wzięli udział dolnośląscy parlamentarzyści, radni województwa, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz administracji rządowej, środowisk naukowych i gospodarczych, świata kultury, stowarzyszeń i ruchów społecznych, a także indywidualni mieszkańcy województwa.

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 uchwalona

W dniu 20 września 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Nowa strategia rozwoju Dolnego Śląska powstała w wyniku współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego z Komitetem Ekspertów i z Komitetem Sterującym złożonym z przedstawicieli lokalnych jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno - gospodarczych z województwa dolnośląskiego.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030

Errata do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

- str. 49 jest: "4.4. Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego. Ochrona obiektów i terenów dziedzictwa kulturowego" powinno być: "4.4.Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego. 4.5. Ochrona obiektów i terenów dziedzictwa kulturowego".

- str. 49 - 50 jest: "4.4.4. Wsparcie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego w regionie, 4.4.5 Wspieranie i udostępnianie zintegrowanych działań służących ochronie dziedzictwa kulturowego i jego promocji, 4.4.6. Wsparcie zagospodarowania i udostępnienia na cele turystyki lub kultury najważniejszych obiektów zabytkowych oraz miejsc historycznych o znaczeniu regionalnym" powinno być: "4.5.1. Wsparcie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego w regionie, 4.5.2 Wspieranie i udostępnianie zintegrowanych działań służących ochronie dziedzictwa kulturowego i jego promocji, 4.5.3. Wsparcie zagospodarowania i udostępnienia na cele turystyki lub kultury najważniejszych obiektów zabytkowych oraz miejsc historycznych o znaczeniu regionalnym".

- str. 50 jest: "4.5. Rozwój gospodarki cyrkularnej 4.5.1.Wsparcie przedsięwzięć na rzecz zmniejszenia zużycia surowców oraz ograniczenia wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych 4.5.2. Wsparcie projektów wykorzystujących rynek surowców wtórnych i "re-manufacturing" 4.5.3. Rozwój modeli biznesowych wspierających rozbudowane systemy serwisowania i napraw produktów 4.5.4. Edukacja społeczna na rzecz gospodarki cyrkularnej (kampanie społeczne, kampanie świadomościowe)", powinno być: "4.6. Rozwój gospodarki cyrkularnej 4.6.1.Wsparcie przedsięwzięć na rzecz zmniejszenia zużycia surowców oraz ograniczenia wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych 4.6.2. Wsparcie projektów wykorzystujących rynek surowców wtórnych i "re-manufacturing" 4.6.3. Rozwój modeli biznesowych wspierających rozbudowane systemy serwisowania i napraw produktów 4.6.4. Edukacja społeczna na rzecz gospodarki cyrkularnej (kampanie społeczne, kampanie świadomościowe)"

Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji ex‐ante Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wynika z zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Głównym celem projektu badawczego było dokonanie kompleksowej oceny ex ante projektu Strategii oraz sformułowanie wniosków i możliwych do zastosowania rekomendacji dotyczących pożądanych zmian projektu dokumentu, które przyczynią się do podniesienia jego jakości.
Prezentowany dokument stanowi opis wyników ewaluacji ex‐ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5205/V/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 po konsultacjach społecznych.
Projekt badawczy został zrealizowany przez konsorcjum firm: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. (Lider) i Openfield Sp. z o.o. (Partner) na zlecenie Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z umową zawartą w dniu 21.05.2018 r. Zespołowi badawczemu przewodzili: dr Przemysław Wołczek i mgr inż. Marek Karłowski.


Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 - Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2017 poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2017 poz. 2096 ze zm.), Zarząd województwa dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją prowadzonego postępowania oraz złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
Uwagi do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej (zalecane jest wykorzystanie dołączonego formularza składania uwag), ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym należy składać do:
Instytutu Rozwoju Terytorialnego
ul. Jana Władysława Dawida 1 a
50 - 527 Wrocław

lub na adres e-mail: konsultacjeSRWD2030@irt.wroc.pl
w terminie do 30 maja 2018 r.
W tytule listu/maila należy wpisać: „SOOŚ SRWD 2030”.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Projekt SRWD 2030 po konsultacjach społecznych.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 5205/V/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 po konsultacjach społecznych.

Uchwałą nr 5204/V/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Integralna częścią raportu jest Zestawienie wszystkich uwag zebranych w trakcie konsultacji społecznych trwających od 19 lutego do 26 marca 2018 r.

Ponadto odbyły się 4 konferencje konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Województwa 2030. Poniżej znajdują się sprawozdania ze spotkań:
  

 Legnica -  9 marca 2018 r
    
 Jelenia Góra - 15 marca 2018 r.

 Wałbrzych – 21 marca 2018 r.

 Wrocław – 23 marca 2018 r.

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO WE WROCŁAWIU!!!

 

 

ZMIANA TERMINU DOTYCZY WYŁĄCZNIE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO WE WROCŁAWIU, KTÓRE  ODBĘDZIE SIĘ 23 MARCA 2018 R. WE WROCŁAWSKIM KOMPLEKSIE SZKOLENIOWYM PRZY UL. SZTABOWEJ 100 (BUDYNEK B).

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017, poz. 1376 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, trwających w dniach 19 lutego 2018 r. – 26 marca 2018 r.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław
lub zeskanowane wraz z wersją edytowalną na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl.

W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030 – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD”.

Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie trwania subregionalnych spotkań konsultacyjnych.

Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg harmonogramu:
•    9 marca 2018 r. Legnica
•    15 marca 2018 r. Jelenia Góra
•    21 marca 2018 r. Wałbrzych
•    23 marca 2018 Wrocław

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.

Załączniki:
Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Formularz zgłaszania uwag

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZAWIADAMIA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWYWANIA „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030” ORAZ WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI PRZE

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 stycznia 2018 r. przyjął uchwałę nr 4803/V/18 w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do opracowywania „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030” oraz wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiotowej sprawie wraz z niezbędną dokumentacją dostępne jest na stronie  bip.umwd.dolnyslask.pl w zakładce „Aktualności i ogłoszenia” oraz na stronie bip.irt.wroc.pl w zakładce „Oceny oddziaływania na środowisko.
Załączniki:
•    Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r.

Nabór potrzeb inwestycyjnych w programie „Pakiet wsparcia miast średnich”

Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju zapraszają samorządy miast średnich do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Na szczególne wsparcie mogą liczyć ośrodki miejskie, które w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Zgodnie z regulaminem, samorządy mogą zgłosić do dwóch potrzeb inwestycyjnych. Spośród zgłoszonych formularzy zostanie wybrane 60 zgłoszeń.

 

Potrzeby inwestycyjne mogą zgłaszać samorządy miast średnich objęte "Pakietem dla miast średnich", zidentyfikowane na podstawie analizy wielokryterialnej Polskiej Akademii Nauk wykonanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pakiet ten dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich.

 

Nabór będzie trwał od 17.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

 

Z wytypowanymi samorządami będą zorganizowane spotkania przedinwestycyjne reprezentantów miasta z ekspertami funduszu, celem przeanalizowania potrzeb rozwojowych miast średnich pod kątem możliwych źródeł ich finansowania oraz formy instytucjonalno-prawnej, w jakiej rozważane przedsięwzięcie może być realizowane.

 

Informacje o naborze, wykaz miast średnich oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:

https://pfr.pl/pl/aktualnosci/polski-fundusz-rozwoju-jako-partner-strategiczny-ministerstwa-rozwoju-oglasza-nabor-potrzeb-inwestycyjnych-w-programie-pakiet-wsparcia-miast-srednich/

Odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

 

 

Na podstawie art. 46 pkt 2 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.), organ opracowujący projekty dokumentów, których realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego oraz mając na uwadze załączone uzasadnienie, w oparciu o art. 48 ust. 1 wskazanej ustawy, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

 

 

UZASADNIENIE

 


Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu programu pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

 

 

Podstawę prawną do przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” stanowi art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2000 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którym projekt programu podlega konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Uchwałą 3551/V/2017 z 27 marca 2017 r. Zarząd Województwa skierował projekt programu do konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Ze względu na znaczenie Programu dla poprawy konkurencyjności dolnośląskiej gospodarki w obszarze żywności i zdrowia oraz realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 konsultacjami objęto możliwie najszerszy zasięg potencjalnych interesariuszy Programu tj.: radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, jednostki samorządu terytorialnego, administrację rządową na czele z Wojewodą, środowisko akademickie, członków Regionalnego Forum Terytorialnego, Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, przedstawicieli Izb Rolniczych, Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, instytucji wspierania biznesu oraz społeczeństwo regionu.

 

Proces konsultacji społecznych  projektu programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” rozpoczął się 3 kwietnia 2017 r. i trwał do 8 maja 2017 r. Informację o rozpoczęciu konsultacji przekazano w ogłoszeniu prasowym w Gazecie Wrocławskiej i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W ramach konsultacji wszystkie zainteresowane podmioty i osoby mogły zapoznać się z projektem dokumentu, wyrazić swoją opinię, zgłosić uwagi
i zaproponować zmiany do projektu.

 

Konsultacje projektu Programu odbywały się głównie drogą elektroniczną, za pomocą przygotowanego  w tym celu formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Istotnym elementem konsultacji była  konferencja konsultacyjna, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu. Wzięło w niej udział szerokie grono przedstawicieli samorządów, administracji rządowej,  przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych.  

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne spotkały się z dużym zainteresowaniem. W czasie ich trwania złożono 43 propozycje w formie elektronicznej i pisemnej. 37 z nich (tj. 86 %) zostało rozpatrzonych pozytywnie. Ponadto w czasie konferencji konsultacyjnej zgłoszono 10 uwag, z których 9 rozpatrzono pozytywnie.

 

 

Uwagi ogólne do projektu programu odnosiły się najczęściej do przyjętych w nim założeń i rozwiązań, działań marketingowych oraz edukacyjnych jak i wykorzystaniu doświadczeń innych podmiotów
w obszarze bio-żywności.

 

Uwagi szczegółowe miały charakter redakcyjny bądź porządkujący. Wnioskowano m.in.
o doprecyzowanie zagadnień ale również o aktualizację danych statystycznych ujętych w projekcie Programu.

 

Propozycje zmian zgłoszone w ramach konsultacji społecznych zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem i zasadności i potrzeby uwzględnienia w treści dokumentu.

 

Szczegółowe zestawienie wszystkich uwag zebranych podczas konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” wraz z odniesieniem się do nich zawiera załączona tabela.

 

Projekt Programu był również przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołów roboczych w dniach 15 – 24 maja 2017 r. i w ich wyniku uzyskał opinię pozytywną.

 

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu programu pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” w czasie konsultacji społecznych (wraz z ustosunkowaniem się do nich) znajduje się tutaj:

 

 

Konferencja pn. „S3 – D11 - wspólnie dla transeuropejskich powiązań transportowych”

Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM zapraszają na konferencję, która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r.  w Gościńcu nad Bukówką, ul. Widokowa 10, w Miszkowicach (gmina Lubawka). Wydarzenie to stanowi kontynuację inicjatywy podjętej przez samorządy polskie i czeskie, która znalazła swoje odzwierciedlenie w „Deklaracji współpracy” podpisanej w Lubawce w 2015 roku.

 

Ponieważ 14 października 2016 r. pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa ogłosił, że podpisał skierowanie do realizacji ostatniego odcinka trasy S3 z Bolkowa do granicy państwa warto sprawdzić, na jakim etapie przygotowań do realizacji znajduje się obecnie ta strategiczna dla Polski i Czech inwestycja. Warto również określić, jakie czynności w tej sprawie już wykonano, co jeszcze pozostało do zrobienia oraz w jaki sposób można wzmocnić już podjęte działania.

W programie konferencji przewiduje się także prezentację aktualnych uwarunkowań planistycznych i makroekonomicznych budowy połączenia dróg S3 i D11. Informacje o stanie zaawansowania prac nad realizacją połączenia wymienionych dróg po stronie polskiej i czeskiej zostaną przedstawione przez instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji.

Konferencja zakończy się podpisaniem „Deklaracji Lubawskiej 2017”, która ma podkreślić żywotne znaczenie tej inwestycji dla polskich i czeskich regionów i naszą determinację na rzecz jej dynamicznej realizacji. Deklaracja zostanie przekazana stronie rządowej w Polsce i w Republice Czeskiej.


Program konferencji znajduje się tutaj:


W imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym dla realizacji połączenia dróg S3 i D11 wydarzeniu.

 

 

Organizacja Konferencji dofinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 


Konferencja konsultacyjna projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

 

 

W dniu 24 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu Wodnik przy ul. Na Grobli 28 we Wrocławiu odbyła się konferencja konsultacyjna projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Konferencję otworzył Pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Witając licznie zgromadzonych gości, Pan Zbigniew Dynak przedstawił aktualny stan prac nad projektem programu.

Następnie głos zabrał Profesor Tadeusz Trziszka, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który przedstawił diagnozę sytuacji sektora rolno-spożywczego na Dolnym Śląsku. Wskazał on, że jeszcze do lat 90-tych XX wieku Dolny Śląsk był znaczącym producentem żywności, podczas gdy obecnie jest jedynie słabym producentem surowców i importerem żywności. Zdaniem Profesora Tadeusza Trziszki, program powinien przynieść korzyści w postaci utworzenia nowoczesnej infrastruktury naukowo-gospodarczej oraz edukacyjnej służącej społeczeństwu. Rozwinie się również wysokodochodowy sektor agrobiznesu i żywności na rzecz jakości życia i zdrowia wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska.

Kolejnym prelegentem był Pan Ireneusz Ratuszniak, który kierował pracami nad przygotowaniem projektu programu. W swoim wystąpieniu przedstawił on ramy prawne tworzenia programu rozwoju oraz główne założenia i kształt docelowego dokumentu. Szczegółowo omówił również cel główny i cele szczegółowe programu oraz system realizacji i założenia budżetowe.

Wystąpienie Pana Ireneusza Ratuszniaka stanowiło wstęp do ożywionej dyskusji, w której aktywnie uczestniczyli zaproszeni goście. Wszystkie zgłoszone podczas tej dyskusji uwagi i sugestie odnośnie treści projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” znajdą swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu z konsultacji społecznych, które zostanie sporządzone po ich formalnym zakończeniu.Prezentacje z konferencji:

Konferencja konsultacyjna Dolny Śląsk Zielona Dolina - prezentacja 1

Konferencja konsultacyjna Dolny Śląsk Zielona Dolina - prezentacja 2 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

 

 

 

W dniu 27 marca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął projekt programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Jednocześnie, z dniem 3 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych wskazanego dokumentu. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z dokumentem oraz wyrażenia opinii i uwag na jego temat, które można zgłaszać na pomocą załączonego formularza. Wypełnione i podpisane formularze należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej konsultacje.zielonadolina@dolnyslask.pl do dnia 8 maja 2017 r. W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD”. Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie planowanej konferencji konsultacyjnej.
Projekt dokumentu obejmuje następujące zagadnienia:
•    wykorzystanie walorów środowiskowych i naturalnych surowców Dolnego Śląska w produkcji żywności nowej generacji;
•    rozwój produkcji żywności nowej generacji, w tym żywności funkcjonalnej o znaczeniu profilaktycznym wobec chorób cywilizacyjnych oraz żywności tradycyjnej, ekologicznej itp.;
•    rozwój nowych metod (innowacyjnych technologii) pozwalających pozyskać i przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w produkty żywnościowe prozdrowotne;
•    stworzenie wyspecjalizowanych usług uzdrowiskowo-sanatoryjnych służących rewitalizacji zdrowia i odnowie biologicznej na rzecz jakości życia;
•    odbudowanie i rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym spółdzielczej/cechowej) z uwzględnieniem wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych;
•    ożywienie gospodarcze i stworzenie nowych miejsc pracy;
•    edukacja popularyzująca zachowania prozdrowotne (m.in. dotyczące żywienia), podkreślające walory rodzimych surowców i produktów naturalnego pochodzenia z uwzględnieniem efektów prozdrowotnych;
•    postęp w obszarze nauki i badań nad żywnością nowej generacji służący zdrowiu społeczeństwa, profilaktyce zdrowotnej i poprawie jakości życia.

 

 

Projekt programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” znajduje się tutaj

 

Formularz zgłaszania uwag do projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” znajduje się tutaj

 

II EDYCJA KONKURSU DLA GMIN NA OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJĘ PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza II edycję Konkursu, polegającego na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Dolnośląskiego (miejskie, miejsko – wiejskie i wiejskie) w zakresie przygotowania i aktualizowania programów rewitalizacji.
Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.
Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie www.rewitalizacja.dolnyslak.pl w zakładce Aktualności.

VI. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 8 czerwca 2016 r. odbyło się we Wrocławiu VI. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego. Jego tematem przewodnim była debata nad modelami rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska. Posiedzenie otworzył Pan Tymoteusz Myrda, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Witając uczestników Forum wskazał na istotny obecnie problem kryzysu przywództwa i braku autentycznych liderów politycznych zarówno w kraju, jak i na arenie unijnej czy międzynarodowej. Obrady Forum prowadził Pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W pierwszej części posiedzenia Forum swoje wystąpienia mieli radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr hab. Aldona Wiktorska – Święcka oraz dr Marek Obrębalski. Pierwsze wystąpienie dr hab. Aldony Wiktorskiej – Święckiej zatytułowane było „Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym – praktyka na Dolnym Śląsku w świetle standardów Unii Europejskiej”. Natomiast wystąpienie dra Marka Obrębalskiego dotyczyło różnych aspektów teoretycznych i praktycznych dotyczących pojęcia „spójności”, a jego tytuł brzmiał „W kierunku wieloaspektowej spójności regionu dolnośląskiego”.
Po krótkiej przerwie swoje wystąpienia mieli dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu oraz Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pierwszy z prelegentów przedstawił szczegółowo zagadnienia związane z tematem „Spójność terytorialna i przestrzenna Dolnego Śląska”. Ostatnie wystąpienie podczas VI. posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego dotyczyło „Modeli wdrażania polityki rozwoju Dolnego Śląska przez Samorząd Województwa”.
Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja z aktywnym udziałem zarówno wszystkich prelegentów, jak i Członków Forum oraz zaproszonych gości.

V. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 16 lutego 2016 r. odbyło się we Wrocławiu V. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego. Jego tematyką były założenia Regionalnej Polityki Transportowej Województwa Dolnośląskiego oraz wymogi warunków wstępnych (ex-ante) realizacji inwestycji transportowych ze środków EFRR 2014-2020 oraz Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020. Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Kosiór, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, obrady prowadził pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pierwszą część posiedzenia rozpoczął dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego. W swoim wystąpieniu przedstawił założenia dokumentu pn. Regionalna Polityka Transportowa Województwa Dolnośląskiego oraz wymogi warunków wstępnych (ex-ante) realizacji inwestycji transportowych ze środków EFRR 2014-2020. Wskazał, że omawiany dokument jest jedynie wstępnym projektem planu inwestycji transportowych, który pozwoli na spełnienie warunkowości ex-ante, aby formalnie rozpocząć proces inwestycyjny i wydatkowanie środków. Następnie przedstawiciele Instytutu Rozwoju Terytorialnego przedstawili kolejne elementy Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020. W zakresie kryteriów wyboru inwestycji drogowych założenia Planu przedstawił pan Jakub Rossowski. W odniesieniu do inwestycji kolejowych główne problemy i kryteria wyboru konkretnych inwestycji przedstawił pan Konrad Gejsztor. Kwestie związane z przeprowadzeniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu omówił pan Dariusz Zięba.

Na zakończenie tej części V. posiedzenia Forum dr Maciej Zathey przedstawił wykaz inwestycji, zarówno drogowych jak i kolejowych, ujętych w Planie inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 wraz z umiejscowieniem ich w przestrzeni województwa dolnośląskiego.

W ostatniej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat przedstawionych informacji i dokumentów, w której aktywny udział, oprócz członków Forum, wzięli również zaproszeni Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o umieszczenie projektu w wykazie projektów pozakonkursowych w ramach SZOOP RPO WD 2014-2020 w zakresie Działania 5.2 A System transportu kolejowego.


22 lutego 2016 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zgłaszania i identyfikacji  projektów pozakonkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w priorytecie inwestycyjnym 5.2 System transportu kolejowego w formie otwartego naboru.
Procedura dotyczy projektów wynikających z Działania 5.2 A Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020, tj.: projekty dotyczące przebudowy, modernizacji, rewitalizacji a także,
w uzasadnionych przypadkach – budowy sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym, doprowadzające ruch w kierunku sieci TEN-T, w zakresie projektów innych niż wskazane w Kontrakcie Terytorialnym.
Alokacja przewidziana na ten nabór wynosi 3 000 000 EUR tj. 13 321 500 PLN .
Nabór wniosków o umieszczenie projektu w wykazie projektów pozakonkursowych prowadzony będzie w sposób ciągły i trwać będzie 14 dni kalendarzowych od dnia upublicznienia informacji
o naborze. Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o naborze.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zlecił przygotowanie raportu pt. „Kierunki rozwoju eksportu i importu na Dolnym Śląsku”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zlecił przygotowanie raportu pt. „Kierunki rozwoju eksportu i importu na Dolnym Śląsku”. Celem analizy jest przedstawienie aktualnych informacji na temat importu i eksportu realizowanego przez przedsiębiorców z Dolnego Śląska oraz ich możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Zadaniem opracowania będzie również ocena potencjału eksportowego dolnośląskich przedsiębiorców w kluczowych dla regionu branżach oraz omówienie uwarunkowań eksportowych na rynkach pozaeuropejskich.

Wykonawcą wskazanego raportu jest IBC GROUP Central Europe Holding S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331161.”

IV. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego


W dniu 8 grudnia 2015 r. odbyło się we Wrocławiu IV. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego. Jego tematem przewodnim były trendy i prognozy demograficzne dla Dolnego Śląska, wyzwania i instrumenty polityki ludnościowej oraz transformacja modelu rodziny.
Pierwszym prelegentem była Pani Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy”, przedstawiła zmiany liczby i struktury ludności Polski i Europy na podstawie: prognozy na lata 2014-2050 opracowanej w GUS, prognozy ONZ-Rewizja 2015 oraz prognozy Eurostatu – EUROPOP 2013. Dokonała również porównania założeń prognostycznych dla Polski i wyników prognoz demograficznych dla Polski i Unii Europejskiej oraz przedstawiła wyzwania dla polityki państwa w związku z konsekwencjami przewidywanych zmian liczby i struktury ludności.
Następnym prelegentem był Pan Przemysław Malczewski, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, a tematem jego wystąpienia była „Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 r.”. W ramach tego wystąpienia omówione zostały prognozowane zmiany liczby i struktury ludności Dolnego Śląska do 2035 r., a także prognozowane zmiany liczby ludności w miastach pow. 20 tys. mieszkańców. Na koniec wystąpienia przedstawione zostały konsekwencje zmian demograficznych dla rozwoju regionu w sferze społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej.
Kolejne zagadnienie, zatytułowane „Transformacja rodziny jako stymulanta regresu demograficznego”, przedstawił dr hab. Waldemar Tyc prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podczas swojego wystąpienia prof. Waldemar Tyc przedstawił umocowanie i ufundowanie rodziny jako bytu społecznego, omówił idealizacyjne modele rodziny oraz rodzaje i kierunki jej ewolucji, jak również czynniki transformacji rodziny.
Ostatnim prelegentem była Pani Monika Groszkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju. Jej wystąpienie, zatytułowane „Instrumenty polityki spójności wspierające politykę ludnościową”, dotyczyło obszarów wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mających istotne znaczenie dla przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian demograficznych i wspierania polityki ludnościowej, tj. upowszechnienie wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi do lat 3, rozwój usług społeczno-zdrowotnych, kierowanych również do osób starszych, aktywne i zdrowe starzenie się, obszar zdrowia – zapewnienie kadry przystosowanej do obsługi zmian zachodzących w społeczeństwie, profilaktyka, leczenie chorób cywilizacyjnych.

Prezentacje:
Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy
Demograficzne aspekty rozwoju Dolnego Śląska prognoza do 2035 r.
Transformacja rodziny jako stymulanta regresu demograficznego


Posiedzenie Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej w dniu 27 listopada 2015 r.


W posiedzeniu Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, które odbyło się we Wrocławiu 27 listopada 2015 r., uczestniczyli przedstawiciele województw: warmińsko -mazurskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, małopolskiego, dolnośląskiego oraz p. Bogdan Ciepielewski, Dyrektor Biura Związku Województw RP.

Obradom przewodniczył p. Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Program spotkania obejmował:
  - omówienie zasad współpracy przedstawicieli Związku Województw RP w Komitetach Monitorujących Krajowych Programów Operacyjnych oraz zasad uzgadniania stanowisk województw przed posiedzeniami Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
  - omówienie projektów Stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP z zakresu tematyki prac Zespołu planowanych do przyjęcia podczas posiedzenia w dniach
2 – 3 grudnia 2015 r.,
  - omówienie projektu listu do Ministra Rozwoju ws. odpowiedzi na stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP.

W dyskusji dotyczącej usprawnienia współpracy i przepływu informacji między województwami w sprawach dotyczących polityki strukturalnej zwrócono uwagę na niewystarczającą reprezentację strony samorządowej w Komitetach Monitorujących Krajowych Programów Operacyjnych. Z tego względu uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że dla wzmocnienia wpływu przedstawicieli województw na zapisy i przebieg realizacji tych Programów, należy zwiększyć liczbę członków Komitetów desygnowanych przez stronę samorządową.
Zespół uzgodnił również zasady współpracy przedstawicieli Związku Województw RP zasiadających we wszystkich Komitetach Monitorujących Krajowe Programy Operacyjne z Zarządami Województw. 
W tej części spotkania uczestnicy spotkania zaakceptowali  propozycję dyr. Bogdana Ciepielewskiego, dotyczącą przekształcenia Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej działającego przy Konwencie Marszałków Województw RP w jeden z zespołów eksperckich Związku Województw RP.
W kolejnej części spotkania Zespół przyjął projekty dwóch stanowisk, przedłożonych pod obrady Konwentu na posiedzeniu w dn. 2-3 grudnia br. w Wałbrzychu:
1) w sprawie wsparcia rozwoju sieci ciepłowniczych w Programie Operacyjnym  Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020,
2) w sprawie koncepcji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.
W ostatniej części spotkania omówiono i zaakceptowano propozycję treści listu do Ministra Rozwoju zawierającego prośbę o ustosunkowanie się do postulatów przedstawicieli samorządów regionalnych zawartych w stanowiskach przyjętych w okresie dolnośląskiego przewodnictwa Konwentu Marszałków Województw RP.

 

Spotkanie Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej w dniu 28 sierpnia 2015 r.

W spotkaniu Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, które odbyło się we Wrocławiu 28 sierpnia 2015 r. uczestniczyli przedstawiciele województw: małopolskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego, śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.
Obradom przewodniczył p. Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem spotkanie było ostateczne ustalenie treści następujących projektów stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP:
1) w sprawie zmian prawnych usprawniających działanie samorządu województwa
w zakresie zarządzania rozwojem,
2) w sprawie interpretacji zapisów Umowy Partnerstwa w zakresie możliwości realizacji inwestycji w drogi lokalne w ramach Celu Tematycznego 7,
3) w sprawie procesu opracowywania oraz zakresu Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w kontekście autonomii Regionów oraz zapisów wynegocjowanych z Komisją Europejską Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020,
4) w sprawie respektowania przez Instytucję Audytową prawomocnych wyroków sądów zapadłych w sprawie decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu
od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO.
Wymienione projekty stanowisk były kolejno dyskutowane. W wyniku konsensusu ustalono ich ostateczne wersje w celu przedłożenia pod obrady Konwentu Marszałków RP w dniach 2-23 września br. Po zakończeniu tej części spotkania rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłych zadań Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej.

III. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego.

18 czerwca 2015 r. we Wrocławiu odbyło się III. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, które otworzył i poprowadził pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Celem posiedzenia Forum było omówienie zagadnień związanych z szeroko rozumianą polityką miejską w kontekście wypracowania odpowiednich rozwiązań w tej dziedzinie dla województwa dolnośląskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia zakresu merytorycznego i stanu prac nad projektem Krajowej Polityki Miejskiej przez pana Andrzeja Brzozowego, Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, W myśl zamierzeń Krajowa Polityka Miejska wskazuje kierunki działań administracji rządowej oraz partnerów samorządowych, społecznych, gospodarczych w zakresie pożądanych przez rząd kierunków rozwoju miast. Informuje również o dostępnych instrumentach przyczyniających się do zwiększenia efektywności działań na rzecz obszarów miejskich.

Następnie pan Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha, zaprezentował model zarządzania Aglomeracją Wałbrzyską. Podkreślił rolę rzeczywistej, intensywnej  współpracy samorządów lokalnych w procesie jej tworzenia, wzmacniania pozycji w regionie i skutecznym pozyskiwaniu środków UE. Efektem tych działań jest  podpisanie porozumienia z Samorządem Województwa Dolnośląskiego dotyczącego zarządzania ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Kolejne wystąpienie odnosiło się do teoretycznych i praktycznych zagadnień polityki miejskiej. Przedstawił je dr Marek Obrębalski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukazał on miasto jako konkurencyjny produkt, gdzie konkurencyjność rozumiana jest jako zdolność przystosowania się miast i regionów do zmieniających się warunków dla utrzymania lub poprawy rynkowej pozycji w toczącym się współzawodnictwie.

Ostatnim wystąpieniem, była prezentacja dra Macieja Zatheya, Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, na temat uwarunkowań rozwoju obszarów miejskich Dolnego Śląska na przykładzie projektów: „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym (WrOF)” oraz „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. Analizy przeprowadzone w ramach tych projektów pozwoliły na określenie potencjałów wymienionych obszarów i wskazanie kierunków ich optymalnego rozwoju.

Posiedzenie zakończyło się dyskusją, w czasie której wskazano m.in. na konieczność wypracowania odpowiednich instrumentów prawno-organizacyjnych i finansowych dla skutecznego wdrażania polityki miejskiej na szczeblu krajowym i regionalnym. W czasie dyskusji podkreślono również znaczenie partycypacji społecznej w tworzeniu polityki miejskiej.

 

05/05/15

Spotkanie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 w dniu 28 kwietna 2015 r.

28 kwietna 2015 r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele województw Polski Zachodniej oraz pani Renata Calak, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 
Obradom Zespołu  przewodniczył pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  Uczestników spotkania przywitał pan Andrzej Kosiór, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na  znaczenie, jakie Zarząd Województwa Dolnośląskiego przywiązuje do współpracy województw Polski Zachodniej w celu wykorzystania istniejących potencjałów makroregionu. Są nimi m.in. rzeka Odra, współpraca gospodarcza, innowacyjność i potencjał naukowo-badawczy województw Polski Zachodniej.
Spotkanie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 koncentrowało się wokół czterech tematów. Pierwszym z nich było omówienie przez p. dyr. Renatę Calak rocznej informacji z realizacji SRPZ za rok 2014. Następnie p. dyr. Zbigniew Dynak przedstawił stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej. Z kolei pan Mieczysław Ciurla, Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego omówił zagadnienie regionalnych inteligentnych specjalizacji w województwach Polski Zachodniej jako punktu wyjścia do określenia ewentualnej ponadregionalnej agendy badawczo – rozwojowej Polski Zachodniej. Nawiązując do tego tematu dyr. M. Ciurla przedstawił zebranym informację nt. rezultatów spotkania zespołu koordynującego realizację projektu pn. „Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy”. Kolejnym tematem spotkania było przedstawienie przez pana Macieja Zatheya, Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego wizji rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza w kontekście integracji przestrzennej i funkcjonalnej Polski Zachodniej. Następnie dyr. Zbigniew Dynak omówił propozycję ewentualnego utworzenie zespołów ds. realizacji celów szczegółowych Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Uczestnicy spotkania uznali, że dla realizacji celów Strategii wystarczą tematyczne spotkania już działającego Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. W czasie obrad przedyskutowano również kwestię zapewnienia ciągłości działania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych jako podmiotów monitorujących realizację Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.

W konkluzji spotkania podkreślono m.in. potrzebę wzmocnienia preferencji dla projektów ponadregionalnych w krajowych programach operacyjnych oraz  potrzebę wsparcia przez parlamentarzystów realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej.

Na zakończenie dyr. Zbigniew Dynak podziękował uczestnikom spotkania za przybycie, a pan Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprosił zebranych do udziału w planowanym na 28 maja br. Transgranicznym Forum Samorządowym Polski Zachodniej w Zielonej Górze.

Stanowisko Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji bezpośredniego połączenia kolejowego w relacji Wrocław – Berlin

09.12.2014 15:49

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraża stanowczy protest przeciwko likwidacji bezpośredniego połączenia kolejowego w relacji Wrocław – Berlin.

Likwidacja tak ważnego dla Dolnego Śląska międzynarodowego połączenia ma wymiar gospodarczy i społeczny oraz stoi w wyraźnej sprzeczności z podstawowymi celami Unii Europejskiej.

Dolny Śląsk, jak również inne regiony Polski od 10 lat silnie aspirują do budowania spójnej Europy. Od wielu lat wzmacniają też współpracę transgraniczną
z sąsiadującymi ze sobą polskimi województwami i niemieckimi krajami związkowymi.

Likwidacja wymienionego połączenia ogranicza możliwości intensywnie rozwijającej się współpracy transgranicznej polskich
i niemieckich regionów, stanowiąc wyraźny krok wstecz w odniesieniu do podejmowanych w ostatnich 25 latach inicjatyw. Wiąże się także ze zmniejszeniem atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej, pogorszeniem przepływów związanych z jednolitym rynkiem wewnętrznym, co ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców tych regionów.

Należy podkreślić, że decyzja o likwidacji połączenia zapada rok przed objęciem przez Wrocław zaszczytnego tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, i może negatywnie oddziaływać na decyzje osób zainteresowanych dotarciem do Wrocławia w celu  wzięcia udziału w ważnych wydarzeniach kulturalnych i imprezach artystycznych organizowanych z tej okazji.

W ostatnich 10 latach wydano znaczące środki krajowe i europejskie na poprawę stanu infrastruktury kolejowej po polskiej
i niemieckiej stronie. Niektóre z prac w tym zakresie wciąż trwają. Likwidacja połączenia stanowi więc przekreślenie dotychczasowych rezultatów modernizacji infrastruktury kolejowej pomiędzy Wrocławiem a Berlinem i pozostaje w konflikcie z działaniami Unii Europejskiej na rzecz wspierania transportu niskoemisyjnego.
Ponadto znaczenie likwidowanego połączenia wykracza daleko poza relacje transgraniczne, ponieważ może zostać ono wykorzystane do społecznego i gospodarczego powiązania zachodnich i wschodnich regionów Europy.
Swój sprzeciw wobec likwidacji połączenia kolejowego Wrocław – Berlin wyrażają również polskie i niemieckie regiony i izby gospodarcze.
Z powyższych względów Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraża wolę wielowątkowej współpracy międzypaństwowej
i międzyregionalnej prowadzącej do zatrzymania procesu likwidacji tego połączenia, a jednocześnie jego radykalnej poprawy jakościowej.