rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 po konsultacjach społecznych (do pobrania)

Prognoza Oddziaływania na Środowisko (do pobrania)

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii (do pobrania)

 

Podsumowanie przebiegu SOOŚ projektu Strategii (do pobrania)

 

O Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego również na Facebook'u

 

Dobiegły końca szerokie konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD). Rozpoczęły się one 8 października 2012 r. i zostały zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad dokumentem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych, w celu uzyskania możliwie szerokiej aprobaty społeczeństwa, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organów wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za wdrażanie postanowień Strategii. Proces konsultacji zakończył się 18 grudnia 2012 r.

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawowymi, do projektu Strategii została wykonana Prognoza Oddziaływania na Środowisko oraz przeprowadzona Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ). Procedura SOOŚ trwała od 16 listopada do 18 grudnia 2012 r. Możliwość składania uwag i wniosków w jej ramach została zapewniona poprzez wszystkie określone ustawowo możliwości.

Konsultacje były niezwykle intensywnym okresem – w sumie odbyło się ponad 60 spotkań, w tym we wszystkich powiatach regionu. W konsultacjach uczestniczyli między innymi przedstawiciele lokalnych samorządów, środowisk  gospodarczych, naukowych, studenckich, organizacji pozarządowych i mieszkańcy regionu, a także partnerzy z Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Podczas spotkań prowadzono żywą debatę nad projektem Strategii i wynikających z niego planach rozwoju oraz wizji Dolnego Śląska w roku 2020. Do projektu dokumentu zgłoszono również liczne opinie i uwagi w formie pisemnej i elektronicznej.

Przedstawione powyżej Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu SRWD stanowi całościowe ujęcie zebranych w trakcie publicznej debaty uwag, opinii i postulatów, które posłużyły do uzupełnienia i korekty dokumentu.

Uwagi i wnioski zgłoszone w toku procedury SOOŚ zostały przedstawione w Podsumowaniu, z którym również można zapoznać się powyżej.

Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy uczestnicząc w procesie debaty publicznej pokazali, iż dobro regionu i jego mieszkańców nie jest im obojętne. Szczególne podziękowania należą się zaś tym osobom, które poświęcając swój czas, zarówno zawodowy jak i prywatny, zdecydowały się osobiście przybyć na organizowane spotkania i włączyć się bezpośrednio w dyskusję nad proponowanymi kierunkami rozwoju Dolnego Śląska.

Prezentacje z podsumowania konsultacji społecznych projektu Strategii 18.01.2013 r. (wszystkie pliki do pobrania)

1. Założenia Województwa Dolnośląskiego do przyszłej perspektywy UE 2014-2020- Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

2. Koordynacja programowania i realizacji polityki rozwoju na Dolnym Śląsku-założenia wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego - Maciej Zathey, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

3. Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego-Maciej Borsa, Dyrektor Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego

4. Integracja-Maciej Borsa, Dyrektor Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego