rozmiar czcionki: A | A | A

Szansa dla Dolnego Śląska – trwa nabór do programu dla Europy Środkowej

26.08.2010 13:32

Do 17 września 2010 roku istnieje możliwość zgłaszania ofert udziału (expression of interest) w ogłoszonym naborze projektów strategicznych w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Poszukiwani są polscy partnerzy zainteresowani udziałem w projektach międzynarodowych w ramach Programu dla Europy Środkowej. Ogłoszony przez KM nabór jest otwarty dla organizacji publicznych i prywatnych. Zainteresowane instytucje powinny wypełnić w języku angielskim wniosek zgłoszeniowy w ramach następujących 7 koncepcji  projektów strategicznych:

 1. Stymulowanie innowacji  poprzez koncepcję klastrów w celu wspierania pojawiających się kwestii i tematów międzysektorowych.
 2. Unowocześnianie śródlądowych dróg wodnych i portów morskich.
 3. Miasta – centra połączeń kolejowych i sieci TEN-T.
 4. Tworzenie regionalnych koncepcji energetycznych.
 5. Wskazywanie wydajności energetycznej i wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w budynkach publicznych.
 6. Innowacyjne rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa, opieki i pomocy dla osób starszych i niesamodzielnych w miastach Europy Środkowej.
 7. Udoskonalone kierowanie i zarządzanie infrastrukturą


Termin dostarczania zgłoszeń (tylko oryginał podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) do siedziby Krajowego Punktu Kontaktowego w Katowicach upływa 17 września 2010 r. w południe.


Po otrzymaniu zgłoszeń MRR będzie odpowiedzialne za weryfikację partnerów oraz wybór maksymalnie 6 krajowych instytucji na jedną koncepcję projektową. Lista partnerów z wszystkich państw UE objętych Programem zostanie przekazana do WST w Wiedniu, który następnie zorganizuje spotkanie dla wskazanych instytucji. Umożliwi ono wstępne pogrupowanie partnerów w konsorcja, których późniejszym zadaniem będzie rozwinięcie danej koncepcji do postaci gotowego projektu.
Pracownicy WST oraz polskiego MRR będą aktywnie asystować w przygotowywaniu projektu. Ograniczony nabór propozycji projektów strategicznych planowany jest na grudzień br.


Najważniejsze zasady realizacji projektów strategicznych są następujące:

 1. W każdym projekcie uczestniczą partnerzy z wszystkich ośmiu państw UE objętych programem, z czego partnerzy finansujący pochodzą z co najmniej 6 różnych państw (pozostali mogą być partnerami stowarzyszonymi).
 2. Instytucje prywatne nie mogą być partnerami wiodącymi projektów.
 3. Jedna instytucja może być partnerem wiodącym tylko w jednym projekcie.
 4. Ten sam departament danej instytucji może być partnerem w co najwyżej dwóch projektach.
 5. Ten sam departament danej instytucji może być partnerem stowarzyszonym w co najwyżej dwóch projektach.
 6. Partnerzy UE spoza programu mogą uczestniczyć w projektach wyłącznie jako partnerzy stowarzyszeni,  wyjątek stanowią instytucje publiczne z Włoch i Niemiec nieposiadające siedziby w obszarze wsparcia Programu, ale dysponujące kompetencjami do realizacji zadań w imieniu reprezentowanych państw – tzw. partnerzy zasymilowani.
 7. Partnerzy z państw trzecich a także instytucje międzynarodowe mogą uczestniczyć w projektach strategicznych wyłącznie w charakterze partnera stowarzyszonego.


Alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów strategicznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie maksymalnie 20 mln euro. Decyzja o zatwierdzeniu projektów podjęta zostanie w połowie lutego 2011 r.

Dodatkowych informacji udziela:

pani Monika Strojecka-Gevorgyan, tel. 32 253 90 08 w.16
e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mrr.gov.pl


Pobierz plik:


ogłoszenie o naborze

koncepcje projektów strategicznych - ang

koncepcje projektów strategicznych - pl

expression of interest

Więcej:


www.ewt.gov.pl

www.central2013.eu