rozmiar czcionki: A | A | A

Jesteśmy z Wami - Razem dla Ukrainy

Tytuł projektu: „Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy”

Nazwa programu: Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Beneficjent Wiodący: Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy projektu:
•    Fundacja Ukraina (PL)
•    Kraj Hradecki (CZ)
•    Kraj Liberecki (CZ)

Okres realizacji projektu: lipiec 2022 – grudzień 2023

Budżet projektu: 697 329 EUR

Dofinansowanie UE: 592 729 EUR (85% z EFRR)

Cel projektu:
zwiększenie intensywności współpracy polskich i czeskich instytucji na rzecz bezpośredniego wsparcia uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w polsko-czeskim regionie przygranicznym oraz stworzenie platformy do dyskusji i wypracowania mechanizmów rozwiązywania długofalowych aspektów kryzysu uchodźczego/migracyjnego w przyszłości.

Działania projektu:

1.    Polsko-czeskie grupy robocze
organizacja polsko-czeskich grup roboczych mających na celu stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń PL/CZ; wypracowanie rekomendacji rozwiązań systemowych/mechanizmów na przyszłość w obszarach tematycznych obejmujących rynek pracy, opiekę zdrowotną, edukację czy aspekty prawno-administracyjne. Realizacja działania ma na celu wsparcie polskich i czeskich instytucji na pograniczu, które na co dzień zmagają się z problemami wynikającymi z kryzysu uchodźczego/migracyjnego, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

2.    Doradztwo / konsultacje dla uchodźców
zapewnienie uchodźcom wsparcia w postaci doradztwa, zwłaszcza w zakresie radzenia sobie z sytuacjami życiowymi związanymi z ich dłuższym pobytem w Czechach/Polsce, tak aby byli w stanie włączyć się do zwykłego codziennego życia. Konsultacje dla uchodźców mogą skupiać się na przykład na takich kwestiach jak, gdzie mogą udać się do lekarza, jak blisko znajdują się szkoły i przedszkola, jakie są dostępne możliwości mieszkaniowe czy gdzie znaleźć pracę.

Kraj Liberecki zapewni realizację działań poprzez już funkcjonujący punkt informacyjny i równocześnie podniesie ich wartość poprzez przedmiotową współpracę transgraniczną. Po polskiej stronie działaniem tym w ramach projektu zajmie się Fundacja Ukraina, która zapewni doradztwo w formie konsultacji. Punkty informacyjne z doradztwem będą funkcjonowały w wybranych dniach w tygodniu w różnych gminach województwa dolnośląskiego na pograniczu pl/cz. Powiązanie pomiędzy partnerami zostanie zapewnione poprzez przekazywanie informacji o doświadczeniach w tym obszarze, nie tylko za pośrednictwem spotkań grup roboczych, ale także w ramach poszczególnych spotkań partnerów.

3.    Działania integracyjno-adaptacyjne dla dzieci
celem tego działania jest przede wszystkim wzajemne zapoznanie się oraz integracja dzieci ukraińskich z czeskimi i polskimi rówieśnikami. Częścią działania będzie również przekazywanie doświadczeń pomiędzy pedagogami oraz specjalistami, którzy integracją uchodźców z Ukrainy zajmują się w praktyce. W działaniu będą brali udział wszyscy partnerzy.

W ramach projektu planowane są trzy różne typy obozów dla dzieci, tj. tygodniowy dla dzieci z niepełnosprawnościami (CZ, PL, UA), dwa turnusy obozów pobytowych w celu zacieśnienia integracji społecznej oraz poznania realiów narodowych (CZ, PL, UA), oraz obozy dla dzieci ukraińskich z nauczeniem języka polskiego. Ponadto odbędzie się 5 spotkań dwudniowych dla dzieci i pedagogów ze szkół specjalnych. W spotkaniach wezmą udział dzieci oraz pedagodzy z CZ, PL, UA. Każde ze spotkań odbędzie się w innej szkole i będzie miało specyficzny temat. W ramach spotkań dojdzie również do wymiany doświadczeń w zakresie włączania dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto realizowany będzie klub dla dzieci z UA oraz ich rodziców, którego spotkania odbędą się raz w miesiącu. Równolegle realizowany będzie klub czytelnika dla dzieci ukraińskich, 2x w miesiącu. Seminaria są działaniem ukierunkowanym na interwencje w klasach szkół podstawowych, ew. średnich, do których zostali przyjęci uczniowie z rodzin uchodźców uciekających przed konfliktem zbrojnym w UA. Celem jest pomoc w zakresie radzenia sobie z sytuacjami stresowymi zarówno z konfliktu zbrojnego, jak również z nowego środowiska. Grupą docelową są nie tylko uczniowie z UA, ale również dzieci z klas, do których uczniowie ci uczęszczają, w taki sposób, aby osiągnięto jak najlepszą integrację jako prewencję traumatyzacji wtórnej uczniów czeskich oraz prewencję rozwoju zespołu stresu pourazowego.

4.    Kursy językowe
kursy językowe (polskiego/czeskiego) odbędą się w różnych miejscowościach Dolnego Śląska i różnych miejscach w obrębie Hradec Králové.

W kursach języka polskiego dla osób uchodźczych z Ukrainy organizowanych na Dolnym Śląsku przez Fundację Ukraina weźmie udział 130 osób w ramach 9 kursów. Każdy kurs będzie trwał 60 godzin dydaktycznych. Grupy w ramach jednego kursu będą obejmować 12-15 osób.

W regionie Hradec Králové 180 uczestników w ramach 18 kursów weźmie udział w zajęciach języka czeskiego dla uchodźców z Ukrainy. Każdy kurs będzie trwał 30 godzin dydaktycznych w ciągu 5-15 tygodni. Grupy w ramach jednego kursu liczą 10-15 osób.

Rekrutacja uczestników na kursy językowe odbywać się będzie na podstawie aplikacji i przejrzystych kryteriów selekcji oraz kwalifikacji. Lekcje będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu języka czeskiego/polskiego. Zajęcia będą odbywać się o różnych porach, aby umożliwić udział w nich również osobom pracującym czy studiującym. Kursy będą dostosowane do norm określonych przez Radę Europy (CEF) i odpowiadać poziomom A0-C2. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu.

5.    Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa i odporności na dezinformację
wojna na Ukrainie pokazała, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo i rozpoznawanie fałszywych wiadomości. Jednocześnie stała się oczywista konieczność rozwiązania tego problemu we współpracy w Europie. Celem działania będzie przede wszystkim zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na ten problem, znalezienie sposobów włączenia go do regularnego nauczania i praktycznego treningu umiejętności.

W ramach działania planowane są następujące aktywności:

- konferencja - jest kontynuacją realizowanego projektu „Usprawnianie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością”. Głównym celem jest znalezienie sposobów na włączenie kwestii bezpieczeństwa w Internecie i fałszywych wiadomości do regularnego nauczania;

- Cyberton - celem tego działania jest praktyczne przygotowanie umiejętności, które uczniowie nabędą podczas nauczania informatyki w szkołach średnich;

- seminarium - skupi się głównie na korzystaniu z sieci społecznościowych i wspólnych działaniach w internecie. Udział wezmą uczniowie z Czech, Polski i uchodźcy z Ukrainy. Seminarium obejmie również ćwiczenia praktyczne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół projektu po stronie Partnera Wiodącego: Agnieszka Smolińska, agnieszka.smolinska@umwd.pl, tel. +48 (71) 776 96 26; Justyna Gajzler, justyna.gajzler@umwd.pl, tel. +48 (71) 776 95 03; Anna Jankowska, anna.jankowska@umwd.pl tel. +48 (71) 776 98 70

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Jesteśmy z Wami - Razem dla Ukrainy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska