rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja prasowa projektu „Jesteśmy z Wami - Razem dla Ukrainy”

24.10.2022 12:28

W dniu 21 października w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu „Jesteśmy z Wami - Razem dla Ukrainy” z udziałem Grzegorza Macko – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicieli partnerów projektu: Arnošta Štepanka – Zastępcy Hetmana Kraju Hradeckiego, Jiřego Ulvra – Członka Zarządu Kraju Libereckiego oraz Igora Lisina – Wiceprezesa Fundacji Ukraina.

Czechy, obok Polski, stają się jednym z najważniejszych krajów schronienia ukraińskich uchodźców. Zarówno w Polsce, jak i w Czechach brakuje doświadczeń i rozwiązań systemowych radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi ze skali fali uchodźczej. Na to wyzwanie odpowiada transgraniczny polsko-czeski projekt „Jesteśmy z Wami - Razem dla Ukrainy”, w ramach którego partnerzy z Polski i Czech podejmują próbę polepszenia sytuacji uchodźców oraz wypracowania mechanizmów sprawnego reagowania i radzenia sobie z podobnymi sytuacjami w przyszłości.


W ramach bieżącego wsparcia dla uchodźców przewidziano doradztwo prawne związane z legalizacją pobytu, doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz działania integrujące nową społeczność ukraińską z lokalną społecznością polsko-czeskiego pogranicza. Działania będą obejmowały m.in. naukę języka polskiego i czeskiego oraz obozy i półkolonie dla dzieci. Zaplanowano również wydarzenia dedykowane dzieciom z niepełnosprawnościami.


Dodatkowo partnerzy i zainteresowane instytucje utworzą grupy robocze, których zadaniem będzie zdiagnozowanie problemów i potrzeb związanych z masowym napływem uchodźców i wypracowanie rozwiązań na przyszłość. Umożliwi to także stworzenie mechanizmów w większym stopniu wspierających instytucje, które na co dzień zmagają się z problemami wynikającymi z kryzysu migracyjnego, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.


Grupy będą pracować we wspólnym polsko-czeskim składzie, co pozwoli uwzględnić doświadczenia i perspektywę obu sąsiadujących ze sobą krajów. Wśród poruszanych tematów znajdą się rynek pracy, opieka zdrowotna, edukacja i aspekty prawno-administracyjne.


Całkowity budżet projektu (obejmujący wszystkich Partnerów) wynosi niemal 700 tys. EUR. Jego realizacja zakończy się 31 grudnia 2023 r.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, który jako jeden z niewielu programów współpracy transgranicznej umożliwił realizację projektów skierowanych do uchodźców z Ukrainy w ramach specjalnego naboru wniosków.