rozmiar czcionki: A | A | A

28 kwietna 2015 r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele województw Polski Zachodniej oraz pani Renata Calak, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 
Obradom Zespołu  przewodniczył pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  Uczestników spotkania przywitał pan Andrzej Kosiór, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na  znaczenie, jakie Zarząd Województwa Dolnośląskiego przywiązuje do współpracy województw Polski Zachodniej w celu wykorzystania istniejących potencjałów makroregionu. Są nimi m.in. rzeka Odra, współpraca gospodarcza, innowacyjność i potencjał naukowo-badawczy województw Polski Zachodniej.
Spotkanie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 koncentrowało się wokół czterech tematów. Pierwszym z nich było omówienie przez p. dyr. Renatę Calak rocznej informacji z realizacji SRPZ za rok 2014. Następnie p. dyr. Zbigniew Dynak przedstawił stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej. Z kolei pan Mieczysław Ciurla, Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego omówił zagadnienie regionalnych inteligentnych specjalizacji w województwach Polski Zachodniej jako punktu wyjścia do określenia ewentualnej ponadregionalnej agendy badawczo – rozwojowej Polski Zachodniej. Nawiązując do tego tematu dyr. M. Ciurla przedstawił zebranym informację nt. rezultatów spotkania zespołu koordynującego realizację projektu pn. „Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy”. Kolejnym tematem spotkania było przedstawienie przez pana Macieja Zatheya, Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego wizji rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza w kontekście integracji przestrzennej i funkcjonalnej Polski Zachodniej. Następnie dyr. Zbigniew Dynak omówił propozycję ewentualnego utworzenie zespołów ds. realizacji celów szczegółowych Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Uczestnicy spotkania uznali, że dla realizacji celów Strategii wystarczą tematyczne spotkania już działającego Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. W czasie obrad przedyskutowano również kwestię zapewnienia ciągłości działania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych jako podmiotów monitorujących realizację Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.

W konkluzji spotkania podkreślono m.in. potrzebę wzmocnienia preferencji dla projektów ponadregionalnych w krajowych programach operacyjnych oraz  potrzebę wsparcia przez parlamentarzystów realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej.

Na zakończenie dyr. Zbigniew Dynak podziękował uczestnikom spotkania za przybycie, a pan Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprosił zebranych do udziału w planowanym na 28 maja br. Transgranicznym Forum Samorządowym Polski Zachodniej w Zielonej Górze.

Prezentacje ze spotkania:

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Polski Zachodniej  w 2014 roku

Stan zaawansowania realizacji projektów Polski Zachodniej

Wizja rozwoju pogranicza Polski i Niemiec w kontekście integracji przestrzennej i funkcjonalnej Polski Zachodniej


30 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. Strategia jest dokumentem o charakterze ponadregionalnym, umiejscowionym pomiędzy krajowym szczeblem interwencji a szczeblem interwencji wyznaczonym z poziomu regionalnego.  Jest instrumentem makroregionalnej integracji efektywnie wykorzystującej endogenne zasoby  województw Polski Zachodniej. Jest katalizatorem realizacji przedsięwzięć służących wzmocnieniu konkurencyjności  Polski Zachodniej w skali europejskiej oraz katalizatorem współpracy międzyregionalnej będącej podstawowym czynnikiem warunkującym powodzenie realizacji Strategii.
Wizja rozwoju dla Polski Zachodniej: Polska Zachodnia – region dorzecza Odry... współpracujący, kreatywny, atrakcyjny, mobilizujący, otwarty.
Cel główny Strategii : Wzrost konkurencyjności Polski Zachodniej w wymiarze europejskim poprzez efektywne wykorzystanie potencjałów makroregionu.
Cele szczegółowe:
• Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu,
• Budowa oferty gospodarczej makroregionu,
• wzmacnianie potencjału naukowo-badawczego makroregionu.

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020

11.02.2014 r. W dniu dzisiejszym (11.02.2014 r.) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, które potrwają do 18 marca 2014 r. Zachęcamy Państwa gorąco do wyrażenia swojej opinii i składania uwag w przedmiotowej kwestii.

Koncepcja Strategii powstała w wyniku oddolnej inicjatywy samorządów województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, które w podpisanym w 2010 roku w Szczecinie porozumieniu zobowiązały się do wspólnych starań na rzecz rozwoju Polski Zachodniej. Projekt Strategii został przygotowywany w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi samorządami województw.

Szczegółowe informacje odnośnie konsultacji społecznych Strategii, w tym formy składania uwag i miejsc udostępnienia projektu do wglądu, znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod adresem:

- www.mir.gov.pl/konsultacje-srpz

- Projekt Strategii Polski Zachodniej do 2020 roku (plik do pobrania)

- Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020

30.01.2014

2014 rok będzie rokiem finalizacji prac nad projektem Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Po ponad rocznej pracy prowadzonej pod przewodnictwem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze znaczącym udziałem Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu oraz urzędów marszałkowskich województw Polski Zachodniej projekt SRPZ jest już na ostatnim etapie opracowywania i w niedługim czasie zostanie przekazany do konsultacji międzyresortowych oraz społecznych.

Równolegle do prac nad projektem Strategii Rozwoju Polski Zachodniej wspólnie opracowują osiem projektów kluczowych o charakterze ponadregionalnym, które będą realizowane w ramach krajowych programów operacyjnych. Są to projekty z dziedziny transportu, ochrony zdrowia oraz współpracy ośrodków akademickich i przedsiębiorców w celu komercjalizacji wiedzy. Ich lista ma charakter otwarty i może być uzupełniana w wyniku dalszych uzgodnień między województwami.

Wszystkie te działania zmierzają do efektywnego wykorzystania wewnętrznego potencjału i wzmocnienia integracji całego makroregionu oraz poprawy jego konkurencyjności w wymiarze europejskim.

 

02.04.2012 Spotkanie marszałków z minister Elżbietą Bieńkowską 

Prace nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej wkroczyły w nowy etap. Dziś marszałkowie pięciu województw oficjalnie przekazali na ręce minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. W spotkaniu w Szczecinie wziął udział marszałek Rafał Jurkowlaniec....więcej

02.04.2012 Raport końcowy:  Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej...więcej

List przekazujący Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do MRR...więcej

W dniach 3-5.10.2011 r. w Turawie k. Opola

odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej w ramach Inicjatywy „Polska Zachodnia 2020”. W spotkaniu wzięli udział eksperci kluczowi, eksperci regionalni, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju regionalnego oraz przedstawiciele województw tworzących inicjatywę. W trakcie spotkania zostały poruszone m.in. kwestie: projektów ponadwojewódzkich realizowanych w makroregionie, kompleksowej analizy dla rzeki Odry,  rynku pracy i kierunków wzrostu aktywności zawodowej ludności na obszarze zachodnich województw Polski, planów zagospodarowania przestrzennego województw Polski Zachodniej, wizji Polski Zachodniej do 2020 r., jak również wykorzystania przygranicznego położenia zachodnich województw Polski dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

26.08.2011 Inicjatywa Polska Zachodnia 2020


26 sierpnia br. w Poznaniu odbyło się spotkanie marszałków województw Polski Zachodnie: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Przedstawiciele tych regionów wspólnie realizują przedsięwzięcie pn. „Inicjatywa Polska Zachodnia 2020”. Dolny Śląsk reprezentował jej pomysłodawca, wicemarszałek Marek Łapiński...więcej

 

02.07.2011 Spotkanie marszałków Polski Zachodniej

02 lipca br. w Łagowie odbyło się spotkanie marszałków Polski Zachodniej (dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego), którego tematem była przygotowywana strategia rozwoju Polski Zachodniej. Prof. Jacek Szlachta zaprezentował marszałkom konkluzje ekspertyz o inicjatywie Polska Zachodnia w kontekście dokumentów krajowych i wspólnotowych...więcej

 

22.06.2011 Marszałkowie Polski Zachodniej o Odrze


Dzisiaj we Wrocławiu spotkali się marszałkowie województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Przedstawiciele tych trzech regionów obradowali na temat gospodarczego i turystycznego wykorzystania Odry w ramach koncepcji rozwoju Polski Zachodniej. Spotkaniu przewodniczył członek zarządu Jerzy Łużniak...więcej

 

10.05.2011  Ostrategii rozwoju Polski Zachodniej

Dzisiaj we Wrocławiu spotkali się marszałkowie województw dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Przedstawiciele tych pięciu regionów obradowali na temat koncepcji rozwoju Polski Zachodniej. Spotkaniu przewodniczył marszałek Dolnego Śląska Rafał Jurkowlaniec...więcej

 

22.03.2011 Inicjatywa CETC


W przyszłości przez Dolny Śląsk może przebiegać jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy. Mowa o Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym CETC-ROUTE65, wiodącym ze Szwecji przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry aż po Bałkany...więcej

 

17.03.2011 Współpraca gospodarcza regionów Polski Zachodniej


Budowa drogi ekspresowej S3, połączenia kolejowe spółki Przewozy Regionalne oraz potrzeby energetyczne regionów - to niektóre z tematów, które omawiano 17 marca br. podczas I Zachodniego Forum Gospodarczego w Zielonej Górze...więcej

 

08.02.2011 Integracja przestrzenna polskiej części pogranicza Polski i Niemiec


‘Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec’. Kontynuacją prac nad tym dokumentem zajęli się dzisiaj przedstawiciele urzędów marszałkowskich: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Nasze województwo reprezentował wicemarszałek Marek Łapiński. Obrady odbyły się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury...więcej

 

20.01.2011 O strategii dla Polski Zachodniej


Marszałkowie województw dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego rozmawiali w Opolu na temat opracowania wspólnej koncepcji rozwoju dla województw Polski Zachodniej. Omówili stan prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego dla pogranicza zachodniego, na wzór Programu Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. Nasze województwo reprezentował marszałek Rafał Jurkowlaniec...więcej

 

26.08.2010 Porozumienie w sprawie strategii dla Polski Zachodniej podpisane

Marszałkowie pięciu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego podpisali dzisiaj w Szczecinie (26 sierpnia br.) porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej...więcej

 

09.08.2010 Partnerzy wspierają Dolny Śląsk w walce ze skutkami powodzi


Marszałkowie województw wchodzących w skład Polski Zachodniej - grupy powołanej z inicjatywy Marszałka Marka Łapińskiego - solidarnie pomogą w usuwaniu skutków niedawnej powodzi na Dolnym Śląsku. Pomoc deklarują też zagraniczni partnerzy naszego regionu...więcej

 

26.07.2010 Spotkanie marszałków z premierem Brandenburgii

Marszałkowie zachodnich województw Polski spotkali się w Poczdamie z Matthiasem Platzeckiem, premierem Brandenburgii...więcej

 

16.06.2010 Pozytywna opinia Minister Bieńkowskiej dla Strategii Rozwoju Polski Zachodniej

Czterech Marszałków zachodnich województw: Marek Łapiński -Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marcin Jabłoński - Marszałek Województwa Lubuskiego, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego spotkali się dziś w Warszawie z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską oraz jej zastępcą Krzysztofem Hetmanem. Tematem spotkania była Strategia Rozwoju Polski Zachodniej...więcej

 

01.04.2010 Strategia dla Polski Zachodniej

Realizacja szybkich połączeń transportowych z Warszawą, postulat rozwoju sieci miast, poprawa powiązań komunikacyjnych Polski z Czechami, inicjatywa korytarza transportowego CETC i Partnerstwo Odry – to główne założenia strategii dla Polski Zachodniej. Marszałkowie województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego rozmawiali w Zielonej Górze na temat opracowania wspólnej koncepcji rozwoju dla swoich regionów...więcej