rozmiar czcionki: A | A | A

Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

Departament Zdrowia, Wydział Zdrowia, Dział Nadzoru Medycznego

Siedziba: ul. Walońska 3 -5, 50-413 Wrocław

III piętro,

pokój 323

tel. 071 770 42 98

 

Osoba wskazana do kontaktu: Anna Sak

PODSTAWA PRAWNA

Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).

 

Wnioski o udzielenie zezwoleń należy wysyłać pocztą pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3 - 5, 50-413 Wrocław; 

z dopiskiem Wydział Zdrowia

lub składać w filii Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Walońskiej 3-5 (parter budynku) we Wrocławiu.

UWAGA!

Od dnia 1 stycznia 2019r. weszły w życie nowe przepisy.

Wzory wniosków:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powinien zawierać:  

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

- Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

- adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

2. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy są we wniosku. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli o następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ewentualnie:

3. oświadczenie o rozpoczęciu działalności obrotu hurtowego napojami alkoholowymi po raz pierwszy **

*)WARTOŚĆ SPRZEDAŻY hurtowej napojów alkoholowych  należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów. Oświadczenia nie składają przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.

**)Oświadczenie składają przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy występują o wydanie zezwolenia.

Wysokość opłaty zależy od wartości sprzedaży (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia.

Opłata w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy, oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia. Zgodnie z art. 261 paragraf 2 kodeksu postępowania administracyjnego niedokonanie opłaty w wyznaczonym przez Marszałka Województwa terminie skutkować będzie zwrotem wniosku.

Inne opłaty:

·          za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach - opłata wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania,

·          za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach - opłata wynosi 200 zł,

·          za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo - opłata wynosi 1.000 zł,

·          za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa - opłata wynosi 1.000 zł,

·          za wydanie duplikatu zezwolenia - opłata wynosi 50 zł,

Opłaty za zezwolenia, decyzje wprowadzające w zezwoleniach zmiany oraz duplikaty zezwoleń należy dokonać na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

89 1090 2398 0000 0001 4176 6293 w Santander Bank Polska S.A.  

i zaznaczyć, iż jest to opłata za zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (piwem, winem – w zależności od rodzaju zezwolenia) oraz podać nazwę przedsiębiorcy.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem,
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Zezwolenia wydaje się na czas nie dłuższy niż 2 lata.

Wnioski i dokumenty proszę wysyłać z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

Poniżej obowiązek informacyjny do wypełnienia wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dotyczy to również wspólników spółki cywilnej:

 Obowiązek informacyjny dot. danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych).


Warunki wykonywania działalności na podstawie zezwolenia (art. 94 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

- sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

 - prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami skarbowymi akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów.

 - zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami.

 - posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takiego magazynu korzysta.

- wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu.

- zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.


Definicje:

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - (kwota brutto) (art. 21 pkt 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Obrót hurtowy napojami alkoholowymi - zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia (art. 21 pkt 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).


Inne informacje:

Podmiot posiadający zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu ma obowiązek przekazywania deklaracji zapasów win do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (uprzednio: Prezesa Agencji Rynku Rolnego).

W związku z prośbą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. informowania przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% zawartości alkoholu o obowiązku przekazywania deklaracji zapasów win na dzień 31 sierpnia każdego roku. W załączeniu pismo dotyczące przedmiotowej informacji.

Pismo dot. deklaracji zapasów wina.


PRZERWY MIĘDZY WYGAŚNIĘCIEM ZEZWOLEŃ

W załączeniu prawomocne wyroki sądów w sprawie przerwy między wygaśnięciem zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi a ponownym wystąpieniem o tożsame zezwolenie.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II GSK 1415/10

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie sygn. akt III SA/Lu 205/10

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZEZWOLENIA

W załączeniu wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu ( w podziale na napoje alkoholowe:  o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo oraz o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa) - stan na dzień 13.07.2022r.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego.