rozmiar czcionki: A | A | A

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Zdrowia Wydział Zdrowia

Dział Zdrowia Publicznego

50-413 Wrocław, ul. Walońska 3 - 5


Kierownik Działu:

Joanna Misztal-Dadacz

tel. 71 770 42 90 joanna.misztal-dadacz@dolnyslask.pl


Pracownicy:

Ewa Skaradzińska

tel. 71 770 42 97 ewa.skaradzinska@dolnyslask.pl

Anna Sak

tel. 71 770 42 98 anna.sak@dolnyslask.pl

Anna Pawliszak

tel. 71 770 43 32 anna.pawliszak@dolnyslask.pl

Zuzanna Zientek (w zastępstwie za Patrycja Laskowska-Fidan)

tel. 71 770 43 32 zuzanna.zientek@dolnyslask.pl

Aldona Iwasieczko

tel. 71 770 43 06 aldona.iwasieczko@dolnyslask.pl


Zadania Działu 

a) realizacja polityki zdrowotnej Samorządu Województwa poprzez inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki,

b) realizacja zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia,

c) gromadzenie, analiza, opiniowanie i sporządzanie informacji o realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, na terenie województwa dolnośląskiego,

d) opracowywanie planów i wniosków oraz realizacja projektów związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich w zakresie promocji zdrowia, 

e) współudział w prowadzeniu spraw związanych z ustanowieniem patronatów Marszałka Województwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

f) realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

g) opracowywanie i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, 

h) współudział w organizowaniu całodobowych zakładów lecznictwa odwykowego oraz wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia,

i) udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte wojewódzkim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań z zakresu zapobiegania narkomanii,

j) określanie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, 

k) prowadzenie, w zakresie swoich kompetencji, działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:

- promocji zdrowego stylu życia,

- tworzeniu placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem,

 - wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych,

l) prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

m) organizowanie konkursów na lokalne programy działań profilaktycznych, edukacyjnych i leczniczych dla instytucji, organizacji publicznych i pozarządowych,

n) nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

o) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%,

p) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności zezwoleń na:

 - prowadzenie leczenia substytucyjnego,

 - prowadzenie skupu maku,

 - prowadzenie skupu konopi włóknistej,

q) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie dolnośląskim,

r) realizacja innych zadań zlecanych przez Dyrektora Wydziału, w ramach zadań Departamentu,

s) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań przekrojowych w Wydziale w zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi;


Uchwałą Nr XXVIII/611/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2021r. przyjęto do realizacji

Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2021-2024


Poniżej poprzedni program:

Uchwałą Nr XXXII/1037/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017r. przyjęto do realizacji

Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2017-2020Informacja dla przedsiębiorców starających się o wydanie zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem  tel. 071 770 42 98

Zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów - informacje.

Zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych - informacje.

Wniosek do Marszałka Województwa na skup konopi włóknistych na terenie województwa dolnośląskiego.