rozmiar czcionki: A | A | A

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Zdrowia Wydział Zdrowia

Dział Zdrowia Publicznego

50-413 Wrocław, ul. Walońska 3 - 5


Kierownik Działu:

Joanna Misztal-Dadacz

tel. 71 770 42 90 joanna.misztal-dadacz@dolnyslask.pl


Pracownicy:

Ewa Skaradzińska

tel. 71 770 42 97 ewa.skaradzinska@dolnyslask.pl

Aleksandra Lisowska

tel. 71 770 42 97 aleksandra.lisowska@dolnyslask.pl

Anna Pawliszak

tel. 71 770 43 32 anna.pawliszak@dolnyslask.pl

Emilia Borkowska

tel. 71 770 43 32 emilia.borkowska@dolnyslask.pl


Zadania Działu 

a)    realizacja polityki zdrowotnej Samorządu Województwa poprzez inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki;

b)    realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Narodowego Programu Zdrowia oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie województwa dolnośląskiego wynikających z zadań Działu;

c)    gromadzenie, analiza, opiniowanie i sporządzanie raportów odnośnie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie województwa dolnośląskiego, wynikających z zadań Działu;

d)    opracowywanie planów i wniosków oraz realizacja projektów związanych z  wykorzystaniem funduszy europejskich w zakresie promocji zdrowia;

e)    realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

f)    koordynacja przygotowania i realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i podmiotom realizujących zadania w tym zakresie;

g)    nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

h)    współudział w organizowaniu całodobowych zakładów lecznictwa odwykowego oraz wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia;

i)    współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań z zakresu zapobiegania narkomanii;

j)    organizowanie konkursów na lokalne programy działań profilaktycznych, edukacyjnych i leczniczych dla instytucji, organizacji publicznych i pozarządowych;

k)    przygotowanie planów zamówień publicznych;

l)    współudział w prowadzeniu spraw związanych z ustanowieniem patronatów Marszałka Województwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

m)    realizacja innych zadań zlecanych przez Dyrektora Wydziału, w ramach zadań Departamentu;

n)    współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań przekrojowych w Wydziale w zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi.


Uchwałą Nr XLV/879/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2022 r. przyjęto do realizacji

Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024


Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Dolnośląskiego - Pan Sławomir Pietrzak
tel.
+48 690 366 244

slawomir.pietrzak@dolnyslask.pl
ekspert.uzaleznienia@dolnyslask.pl


Uchwała nr 5743/VI/22 z dnia 2 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Dolnośląskiego.