rozmiar czcionki: A | A | A

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Zdrowia Wydział Zdrowia

Dział Zdrowia Publicznego

50-413 Wrocław, ul. Walońska 3 - 5


Kierownik Działu:

Anna Pawliszak

tel. 71 770 43 32 anna.pawliszak@dolnyslask.pl

Pracownicy:

Anna Iwan

tel. 71 770 43 32 anna.iwan@dolnyslask.pl

Karolina Mazurkiewicz

tel. 71 770 42 97 karolina.mazurkiewicz@dolnyslask.pl

Emilia Borkowska

tel. 71 770 42 90 emilia.borkowska@dolnyslask.pl

Monika Gramburg

tel. 71 770 42 97 monika.gramburg@dolnyslask.plZadania Działu 

a)    realizacja polityki zdrowotnej Samorządu Województwa poprzez inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki;

b)    realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Narodowego Programu Zdrowia oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie województwa dolnośląskiego wynikających z zadań Działu;

c)    gromadzenie, analiza, opiniowanie i sporządzanie raportów odnośnie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie województwa dolnośląskiego, wynikających z zadań Działu;

d)    opracowywanie planów i wniosków oraz realizacja projektów związanych z  wykorzystaniem funduszy europejskich w zakresie promocji zdrowia;

e)    realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

f)    koordynacja przygotowania i realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i podmiotom realizujących zadania w tym zakresie;

g)    nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

h)    współudział w organizowaniu całodobowych zakładów lecznictwa odwykowego oraz wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia;

i)    współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań z zakresu zapobiegania narkomanii;

j)    organizowanie konkursów na lokalne programy działań profilaktycznych, edukacyjnych i leczniczych dla instytucji, organizacji publicznych i pozarządowych;

k)    przygotowanie planów zamówień publicznych;

l)    współudział w prowadzeniu spraw związanych z ustanowieniem patronatów Marszałka Województwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

m)    realizacja innych zadań zlecanych przez Dyrektora Wydziału, w ramach zadań Departamentu;

n)    współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań przekrojowych w Wydziale w zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi.


Uchwałą Nr XLV/879/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2022 r. przyjęto do realizacji

Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024


Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Dolnośląskiego - Pan Sławomir Pietrzak
tel.
+48 690 366 244

slawomir.pietrzak@dolnyslask.pl
ekspert.uzaleznienia@dolnyslask.pl 

Psycholog. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Od sierpnia 2022 roku jest Wojewódzkim Ekspertem ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii na Dolnym Śląsku.

Jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powołanego przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Jest prezesem Fundacji Pozytywnej Profilaktyki oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Współpracuje z redakcją kwartalnika „Serwis Informacyjny Uzależnienia”.

Ukończył organizowaną przez EMCDDA i ISCTE-IUL „European Drugs Summer School” oraz „Executive Training on Drug Policy” organizowany przez Grupę Pompidou Rady Europy. Ukończył szkolenie „Przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień” organizowane przez Fundację Praesterno.

Jest współautorem podręcznika „Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Podręcznik dla samorządów” wydanego przez Fundację Praesterno oraz „Lokalne strategie rozwiązywania problemu narkomanii” wydanego przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej. Jest również współautorem programu szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia lokalnych strategii przeciwdziałania uzależnieniom, wypracowanego na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”.

Jest także krajowym trenerem programu EUPC Adapt.

Swoje zainteresowania zawodowe kieruje przede wszystkim na profilaktykę opartą na podstawach naukowych oraz na rozwijanie współpracy międzysektorowej w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.


Uchwała nr 5743/VI/22 z dnia 2 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Dolnośląskiego.