rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór wniosków do Programu stypendialnego dla studentów ostatniego (VI) roku uczelni medycznych
Szanowni Państwo,

z dniem 1 października 2024 r. rusza nabór wniosków do Programu stypendialnego dla studentów ostatniego (VI) roku uczelni medycznych, kształcących się na kierunku lekarskim.

Termin składania wniosków: 01.10.2024 r. - 18.10.2024 r.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Kancelarii Ogólnej UMWD.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2024/2025 w wysokości 2 500,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. dla studentów ostatniego (VI roku) kształcących się na kierunku lekarskim (uczelnie publiczne oraz niepubliczne).
Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące wymogi:
1) jest studentem VI roku studiów na kierunku lekarskim na uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
2) nie powtarza roku studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
3) uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku nie niższą niż 4,0;
4) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku;
5) zobowiąże się, iż po zakończeniu stażu podyplomowego, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od jego zakończenia podejmie zatrudnienie w ramach specjalizacji deficytowej. Przez zatrudnienie w ramach specjalizacji deficytowej rozumie się wykonywanie zawodu lekarza w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy, o którym mowa w  przepisach odrębnych przez okres co najmniej 3 lat w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Województwo Dolnośląskie jest podmiotem tworzącym lub w którym posiada udziały albo w szpitalu powiatowym w celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego w ramach co najmniej jednej specjalizacji deficytowej.

Specjalizacje deficytowe:
1. chirurgia ogólna;
2. chirurgia dziecięca;
3. choroby wewnętrzne;
4. geriatria;
5. neurologia;
6. neurologia dziecięca
7. medycyna ratunkowa;
8. medycyna paliatywna;
9. patomorfologia;
10. psychiatria dziecięca.

Szczegółowe informacje odnośnie Programu stypendialnego znajdują się w Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Załączniki:
-
Treść Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku  lekarskim - pobierz
-
Treść Ogłoszenia o naborze wniosków - pobierz
-
Plakat - pobierz

Wymagane dokumenty:
- wniosek wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze) - pobierz
- oświadczenie, zawierające zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w ramach specjalizacji deficytowej przez okres co najmniej 3 lat (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze) - pobierz
- oświadczenie do celów podatkowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) - pobierz

- oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania Departamentu właściwego do spraw zdrowia UMWD o odbywanej specjalizacji deficytowej i podmiocie leczniczym, w którym jest ona odbywana (załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze) - pobierz
- oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania Departamentu właściwego do spraw zdrowia UMWD o odpracowaniu stypendium w ramach specjalizacji deficytowej (załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze) - pobierz

Dodatkowo proszę pamiętać o dołączeniu zaświadczenia z uczelni potwierdzającego:
a) posiadanie statusu studenta na kierunku lekarskim,
b) rok studiów,
c) niepowtarzanie roku studiów, na który wnioskodawca ubiega się o przyznanie stypendium,
d) średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów przed złożeniem wniosku co najmniej na poziomie 4,0;
e) niekorzystanie na dzień składania wniosku z urlopów określonych w regulaminie studiów;

Skany wymaganych dokumentów należy przesłać również za pomocą poczty elektronicznej na adres: patrycja.laskowska-fidan@dolnyslask.pl w terminie naboru wniosków.

 

Program stypendialny dla studentów ostatniego (VI) roku uczelni medycznych, kształcących się na kierunku lekarskim

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję dotyczącą wprowadzenia działań, mających na celu uruchomienie od 2024 r. w roku akademickim 2024/2025 pilotażowego programu stypendialnego dla studentów ostatniego (VI) roku uczelni medycznych, kształcących się na kierunku lekarskim.

Warunki przyznawania stypendiów zostały określone w uchwale nr LXVI/1376/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. – pobierz

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2500 złotych brutto miesięcznie.

Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy (liczba miesięcy nauki w roku akademickim) tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Stypendium jest przyznawane studentom według kryterium najwyższej średniej ocen z egzaminów na roku studiów poprzedzającym złożenie wniosku.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące wymogi:

1) jest studentem VI roku studiów, kształcącym się na kierunku lekarskim;

2) nie powtarza roku studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium;

3) uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku nie niższą niż 4,0;

4) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku;

5) zobowiąże się, iż po zakończeniu stażu podyplomowego, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od jego zakończenia podejmie zatrudnienie w ramach specjalizacji deficytowej.

Przez zatrudnienie w ramach specjalizacji deficytowej rozumie się wykonywanie zawodu lekarza w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy, o którym mowa w  przepisach odrębnych przez okres co najmniej 3 lat w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Województwo Dolnośląskie jest podmiotem tworzącym lub w którym posiada udziały albo w szpitalu powiatowym w celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego w ramach co najmniej jednej specjalizacji deficytowej.

Termin, zasady i sposób składania wniosków, a także lista specjalizacji deficytowych określone zostaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, o czym będą Państwo na bieżąco informowani.


Rozsztrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że tegoroczna - już piąta - edycja Programu stypendialnego organizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego została rozstrzygnięta!
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Głównymi kryteriami przyznawania stypendiów było uzyskanie przez kandydata średniej ocen na poziomie co najmniej 4,0 oraz deklaracja podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.
W tegorocznym naborze, w obliczu szeroko prowadzonej kampanii informacyjnej w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze - wpłynęły aż 82 wnioski o przyznanie stypendium, spełniające wymogi formalno-prawne.
W efekcie poczynionych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego starań, w tym roku stypendia otrzyma aż 82 studentów, w tym: 64 studentów pielęgniarstwa, 5 studentów położnictwa oraz 13 studentów ratownictwa medycznego!
W budżecie Województwa Dolnośląskiego zabezpieczono środki na realizację stypendiów w roku akademickim 2023/2024 w ramach zadania pn.: Program stypendialny dla kadry medycznej, w łącznej wysokości 1 107 000,00 zł (w tym: 369 000,00 zł na 2023 r. oraz 738 000,00 zł na 2024 r.) tj. zapewniające możliwość udzielenia stypendium w wysokości 1.500 zł brutto - 82 studentom studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Szczegółowe warunki wypłaty oraz zasady rozliczenia stypendium określi umowa zawierana ze studentami. Nadmieniamy, że o dalszych działaniach, celem podpisania stosownych umów zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie.   

W załączeniu:
1. Uchwała Nr 7733/VI/23  ZWD z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przyznania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne - pobierz.
2. Załącznik do uchwały - lista studentów, którym przyznano stypendia - pobierz.

PROGRAM STYPENDIALNY DLA KADRY MEDYCZNEJ

Szanowni Państwo,

 z dniem 5 października 2023 r. rusza nabór wniosków do nowej edycji programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. To już piąta edycja programu stypendialnego.

Termin składania wniosków: 05.10.2023 r. - 30.10.2023 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na ww. kierunkach.

 Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:
  - nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
  - nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
  - uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
  - podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat. Szczegóły podano w załącznikach:

  - Plakat stypendialny - pobierz
  - Treść ogłoszenia - pobierz
  - Zasady udzielania stypendiów - pobierz
  - Wniosek o przyznanie stypendium - pobierz
  - Wykaz podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Dolnośląskiego - pobierz
  - Oświadczenie do celów podatkowych - pobierz.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne

Szanowni Państwo.

Niniejszym informujemy, że tegoroczna - już czwarta - edycja Programu stypendialnego organizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego została rozstrzygnięta!

W tegorocznym naborze, w obliczu szeroko prowadzonej kampanii informacyjnej (na profilach w social mediach oraz w siedzibach właściwych podmiotów), w którą zaangażowały się aktywnie obok przedstawicieli Samorządu Województwa również przedstawiciele samorządów zawodów pielęgniarek i położnych, reprezentujących osoby wykonujące ww. zawody oraz przedstawiciele ww. uczelni - w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze - wpłynęło aż 70 wniosków o przyznanie stypendium, w tym 70 spełniło wymogi formalno-prawne.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2022r. do 30 czerwca 2023r.

Głównymi kryteriami przyznawania stypendiów było uzyskanie przez kandydata średniej ocen na poziomie co najmniej 4,0 oraz deklaracja podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na realizację stypendiów w roku akademickim 2022/2023 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 675.000,00 zł. Zapewnia to udzielenie stypendium w wysokości po 1.500 zł brutto miesięcznie dla 50 studentów.

Jednocześnie - ze względu na rosnące zainteresowanie Programem stypendialnym oraz wynikające z niego korzyści dla regionu - Zarząd Województwa postanowił zwiększyć środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ten cel.

Dzięki temu stypendia otrzyma również pozostałych 20 studentów studiów pierwszego stopnia, kształcących się na kierunku pielęgniarstwo w, zgodnie z treścią Załącznika nr 3.


W efekcie poczynionych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego starań, w tym roku stypendia otrzyma aż 70 studentów, w tym: 50 studentów pielęgniarstwa, 5 studentów położnictwa oraz 15 studentów ratownictwa medycznego!


Szczegółowe warunki wypłaty oraz zasady rozliczenia stypendium określi umowa zawierana ze studentami. Nadmieniamy, że o dalszych działaniach, celem podpisania stosownych umów zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

W załączeniu:

1. Uchwała Nr 6139/VI/2022 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2022r. w sprawie przyznania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne - pobierz
2. Załącznik do uchwały - lista studentów, którym przyznano stypendia - pobierz
3. Lista pozostałych studentów studiów pierwszego stopnia, kształcących się na kierunku pielęgniarstwo,  których rekomenduje się do przyznania stypendium w roku akademickim 2022/2023 - pobierz

PROGRAM STYPENDIALNY DLA KADRY MEDYCZNEJ

Szanowni Państwo,
Z dniem 3 października 2022 r. rusza nabór wniosków do nowej edycji programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

To już czwarta edycja programu stypendialnego.

Termin składania wniosków
3.10.2022 - 28.10. 2022 r.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie, w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na ww. kierunkach. Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:

- nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
- uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
- podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.


Szczegóły podano w załącznikach:
1) Treść ogłoszenia - pobierz
2) Zasady udzielania stypendiów - pobierz
3) Wniosek o przyznanie stypendium - pobierz
4) Wykaz podmiotów leczniczych samorządu Województwa Dolnośląskiego - pobierz
5) Oświadczenie do celów podatkowych - pobierz