rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty, złożonej w trybie art. 19a, na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji pn. Jak przeciwdziałać uzależnieniom wg wytycznych Rekomendacji KCPU na rok 2024.”

23.04.2024 08:19 08:19

W dniu 13 lutego 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Dolnego Śląska, na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji pn. Jak przeciwdziałać uzależnieniom wg wytycznych Rekomendacji KCPU na rok 2024.”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: karolina.mazurkiewicz@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia Wydział Zdrowia ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 29 kwietnia 2024 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta