rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ icznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „III Konferencja Świadomej Edukacji - o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

04.07.2023 10:37 10:37

W dniu 03.07.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Z Innej Bajki, na realizację zadania publicznego pn. „III Konferencja Świadomej Edukacji - o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: karolina.mazurkiewicz@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia, Wydział Zdrowia ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 11 lipca 2023 r.

W załączeniu:
Oferta