rozmiar czcionki: A | A | A

DOLNY ŚLĄSK PRZYJAZNY SENIOROM – debata

10.05.2016 08:54 08:54

  Debata Dolny Śląsk przyjazny seniorom odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w dniu 5 maja 2016 roku z inicjatywy Zespołu dolnośląskich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów I kadencji, we współpracy z Departamentem Zdrowia i Promocji Województwa UMWD, przy wsparciu Pani Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej.
Cel debaty: Poprawa jakości życia osób starszych w województwie dolnośląskim. W debacie uczestniczyli: delegaci OPS, przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów, uniwersytetów trzeciego wieku, Rad Seniorów, przedstawiciele władz samorządowych Wrocławia, Jeleniej Góry, Wałbrzycha, NFZ, Policji oraz Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich. Debatę prowadziła pani Krystyna Lasek – delegatka OPS z ramienia Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu. Pani Ewa Mańkowska – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę i znaczenie polityki senioralnej. Samorządy terytorialne, na wszystkich poziomach, opracowują założenia polityki senioralnej na lata 2016- 2029. Założenia powinny opierać się na diagnozie kondycji środowiska dolnośląskich seniorów, uwzględniać udział samych seniorów w tworzeniu tej polityki oraz przedstawić instrumenty jej monitorowania. Wykład, połączony z prezentacją medialną, na temat Potrzeby somatyczne, psychologiczne i społeczne pacjentów z Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia społecznego( instrumentalnego, rzeczowego, informacyjnego) pacjentów i ich opiekunów wygłosiła dr hab. n. med. Donata Kurpas prof. nadzw. Wnioski  na podstawie wykładu.
Wraz z wydłużeniem się czasu trwania życia ludzkiego:
- następuje wzrost potencjalnego poziomu niezaspokojonych potrzeb osób
w wieku podeszłym
- wzrasta potencjalne zapotrzebowanie na różne formy pomocy i wsparcia najstarszych mieszkańców województwa dolnośląskiego
- feminizacja starości i związane z tym wykluczenie materialne będą  zwiększać zapotrzebowanie na wsparcie społeczne
- opieka domowa w miejscu zamieszkania jest najlepszą forma opieki i stanowi alternatywę dla deficytowych usług sektora publicznego
- długotrwałe sprawowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi wywiera wpływ na życie osobiste, rodzinne i zawodowe opiekunów
- prognozowany niedobór opiekunów rodzinnych będzie wymagał  wsparcia
- obserwuje się tendencję wzrostową liczby osób leczonych w poradniach zdrowia psychicznego i różnych uzależnień.
Rekomendacje:
•    planowanie opieki nad osobami 60+ powinno być zindywidualizowane, oparte na rzeczywistych potrzebach
•    należy: rozwijać instytucje zapewniające wielokierunkowa opiekę
•    promować aktywność we wszystkich obszarach życia człowieka niwelować negatywny stereotyp starości
•    promować aktywność edukacyjną i społeczną , przeciwdziałać izolacji społecznej, szczególnie wśród osób z niskim poziomem wykształcenia, mieszkających na wsi oraz wśród mężczyzn
•    promować edukację komputerową ( obsługa sprzętu, internet, bankowość elektroniczna)
•    opracować koncepcję telemedycznej opieki geriatrycznej
•    zapewnić opiekunom rodzinnym wsparcie psychologiczne i edukacyjne
w zakresie wiedzy o chorobach wieku starczego, technik obsługi osoby leżącej i przystosowania mieszkania dla osoby niepełnosprawnej
•    rozwijać wolontariat opiekuńczy w sąsiedztwie i środowisku rodzinnym
•    podejmować działania w zakresie współpracy międzygeneracyjnej.
•    
W drugiej części debaty pani Karolina Popiel( delegatka OPS)  przedstawiła cele OPS: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, egzekwowanie prawa osób starszych do godnego, niezależnego życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, przeciwdziałanie wszelkimformom dyskryminacji osób starszych.
Cele te obligują 26-osobowy Zespół dolnośląskich delegatów OPS do podejmowani określonych działań. Delegaci spotykają się z seniorami , Radami Seniorów i rozmawiają poszukując możliwości rozwiązywania problemów osób starszych zgłaszanych na spotkaniach.
 Najistotniejsze problemy: niezadowalająca opieka medyczna, utrudniony dostęp do rehabilitacji; sprawy socjalne ( sytuacja materialna , usługi opiekuńcze),  stworzenie warunków do aktywności edukacyjnej, fizycznej i społecznej w lokalnym środowisku.

Pani Katarzyna Sobańska- Laskowska –Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich mówiła, że większość spraw trafiających do Rzecznika dotyczy przemocy wobec osób starszych, osamotnienia i niepełnosprawności. Przybliżyła Akcję Za starość naszą i waszą, która ma na celu wypracowanie dokumentu
o prawach osób starszych.

Pan Piotr Klag – Dyrektor DOPS podkreślił znaczenie współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego, zapowiedział II serię badań kondycji dolnośląskich seniorów. Wyniki badań będą stanowić materiał porównawczy z badaniami przeprowadzonymi w 2005roku i zostaną przekazane samorządom.
 Następnie uczestnicy debaty zadawali pytania i wyrażali swój niepokój związany z realizacją polityki senioralnej. Podkreślali, że wnioski wynikające z wykładu są ważne a rekomendacje istotne w planowaniu polityki senioralnej.  Dominującym problemem była opieka medyczna i usługi zdrowotne dla seniorów. Mówiono także o potrzebie jednorodnych debat (np. o zdrowiu, edukacji, współpracy międzypokoleniowej) i debat regionalnych.

Podsumowując debatę p. Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Zdrowia
i Promocji Województwa UMWD powiedział, że debata jest sukcesem seniorów – dolnośląskich delegatów OPS. Udało się zainteresować organizacje senioralne
i władze samorządowe różnych szczebli. Seniorzy są słuchani i słyszalni. Wsparcie na rzecz aktywizacji seniorów obiecała Pani Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego i Pan Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa.  Debata jest przejawem „przyjaznego dla seniorów Dolnego Śląska”