rozmiar czcionki: A | A | A

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego województwa dolnośląskiego
została powołana w dniu 7 grudnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 114/2015
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
W jej skład wchodzą przedstawiciele:

1. Wojewody Dolnośląskiego - jako strony rządowej,
2. Marszałka Województwa - jako strony samorządowej,
3. Reprezentatywnych organizacji związkowych (NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych) - jako strony pracowników,
4. Reprezentatywnych organizacji pracodawców (Pracodawcy RP, BCC, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Federacja Przedsiębiorców Polskich) - jako strony pracodawców.
Wojewoda w WRDS ma trzech przedstawicieli z mocy ustawy, w tym Wojewoda.
Marszałek w WRDS ma trzech przedstawicieli z mocy ustawy, w tym Marszałek Województwa oraz wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy.
Liczbę członków WRDS ze strony społecznej ustalają wspólnie strony pracodawców i pracowników w drodze uchwały.

Przewodniczący WRDS zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu WRDS na kadencję 1 roku.
Kolejność przewodniczenia WRDS strony ustalają w drodze uchwały.

Prace WRDS i jej zespołów roboczych (które będą powołane uchwałą) koordynuje Prezydium Rady, w skład którego wchodzą przewodniczący oraz wiceprzewodniczący WRDS. Każda ze stron dialogu społecznego ma jednego przedstawiciela w Prezydium WRDS, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym.
W skład Prezydium WRDS województwa dolnośląskiego wchodzą:
1.    Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski (z mocy ustawy)
2.    Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego (z mowy ustawy)
3.    Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność (desygnowany przez NSZZ Solidarność)
4.    Andrzej Otręba, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego (desygnowany przez OPZZ)
5.    Krzysztof Kisielewski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych desygnowany przez Forum Związków Zawodowych)
6.    Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC (desygnowany przez BCC)
7.   Krzysztof Inglot (Pracodawcy RP)
8.    Zbigniew Ładziński, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (desygnowany przez Związek Rzemiosła Polskiego)
9.    Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców (desygnowany przez Konfederację Lewiatan)
10.    Paweł Bochen, Prezes Dolnośląskiego Związku Pracodawców
i Przedsiębiorców (desygnowany przez Związek Pracodawców
i Przedsiębiorców)
11.    Marek Pasztetnik, Prezes Zarządu ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy (desygnowany przez Federacje Przedsiębiorców Polskich)
    
Wojewódzkie rady dialogu społecznego spełniają funkcję doradczą
i opiniodawczą. Do ich właściwości należy wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa.
     Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego może rozpatrywać sprawy o zasięgu wojewódzkim zleconym przez Radę Dialogu Społecznego. WRDS wykonuje także zadania wynikające z odrębnych ustaw.
     Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedstawia stronie pracowników
i pracodawców WRDS do zaopiniowania projekty strategii rozwoju województwa
i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdania z ich realizacji.
    
Rada ma również możliwość rozpatrywania spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami (jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego).WRDS:

1.    Zajmuje stanowiska i wyraża opinie.
2.    Podejmuje decyzje w drodze uchwały.
3.    Podejmuje porozumienia – przedmiotem porozumień mogą być wzajemne zobowiązania stron w sprawach objętych zakresem ich działania.
4.    WRDS może przyjąć w drodze uchwały Regulamin WRDS.
Podstawę prawną działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa dolnośląskiego stanowią:
1.    Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240)
2.    Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz.1464)
3.    Zarządzenie Nr 114/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
4.    Zarządzenie Nr 23/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 114/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Obsługą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zajmuje się Aldona Andrulewicz, Koordynator ds. dialogu społecznego w Departamencie Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Wcześniej sposób prowadzenia dialogu społecznego określała Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku.
3 czerwca 2013 roku organizacje związkowe NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych zawiesiły prace w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Strony społeczne dialogu rozpoczęły wspólne prace nad nową formułą dialogu społecznego na poziomie krajowym i regionalnym.