rozmiar czcionki: A | A | A

Nabory


Zasady rekrutacji:

W celu dotarcia do możliwie najszerszego grona odbiorców ogłoszenia o prowadzonych naborach, w zależności od charakteru danego działania, będą poprzedzone np.:
- artykułami w prasie;
- spotami radiowymi emitowanymi na antenie Radia Eska Wrocław;
- spotkaniami informacyjnymi;
- ogłoszeniami w mediach społecznościowych Województwa Dolnośląskiego;
- na stronie www.umwd.dolnyslask.pl.

Ogłoszenia zawierające nazwę działania, cel naboru, wymagane dokumenty, datę i termin rozpoczęcia/zakończenia naboru, będą publikowane przez co najmniej 7 dni. Następnie na stronie internetowej pod adresem www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/wspolpraca-z-zagranica/going-global-dolnoslaska-dyplomacja-gospodarcza/nabory/ we wskazanym w ogłoszeniu terminie zostanie aktywowany specjalny link,  za pomocą którego zainteresowany przedsiębiorca będzie mógł zgłosić chęć udziału w danym działaniu projektowym.

Rekrutacja będzie każdorazowo przebiegała na podstawie Uchwały Nr 3429/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców z Dolnego Śląska w działaniach realizowanych w ramach projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza".

Pełna treść zarządzenia jest dostępna pod adresem: bip.dolnyslask.pl/a,120201,uchwala-nr-3429vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-2-marca-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia

Rekrutacja przedsiębiorców w każdym przypadku będzie przebiegała w trzech etapach:

Etap I – obejmujący:

1.    Rejestracja elektroniczna, która będzie prowadzona niezależnie i oddzielnie dla każdego działania projektowego przez okres co najmniej 4 dni, podmioty zainteresowane będą poproszone m.in. o podanie:

 • nazwy firmy, adresu, danych do korespondencji;
 • informacji nt. statusu MMŚP;
 • informacji nt. siedziby firmy oraz potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (reprezentacja ta musi być utrzymana co najmniej do 1 czerwca 2022 roku);
 • informacji dot. profilu działalności firmy oraz jego zgodności z tematyką danego wydarzenia, a także informacji, czy polityka oraz profil firmy wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Dolnośląskiego;
 • potwierdzenia o niezaleganiu z opłatami podatków na rzecz Państwa i JST; informacji nt. znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

2.    Dla każdej rejestracji elektronicznej czas rejestracji może zostać wydłużony, w sytuacji gdy nie wpłynie wymagana liczba zgłoszeń, o wydłużeniu decyduje Komisja.
3.    Liczba miejsc dla przedstawicieli danego przedsiębiorcy chcącego brać udział w działaniach jest ograniczona i będzie każdorazowo podawana do informacji publicznej wraz z ogłoszeniem danego naboru;
4.    Na etapie I (rejestracji elektronicznej) wszystkie oświadczenia składane są wyłącznie w formie elektronicznej.
5.    Wszystkie nadesłane zgłoszenia są ujmowane na liście rankingowej wg. terminu zgłoszenia.

Etap II – obejmujący:

1.    ocenę formalną – polegającą na analizie przesłanych formularzy w oparciu o następujące kryteria:

 • przesłanie formularza we właściwym dla danego naboru terminie;
 • wypełnienie wszystkich wymaganych pól;
 • zaznaczenie wszystkich oświadczeń;
 • spełnienie kryterium dot. rejestracji i siedziby przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku oraz prowadzenia działalności gospodarczej w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego;
 • zgodność profilu działalności przedsiębiorstwa i zakresu prezentacji z RSI.


2.    ocenę merytoryczną, która dotyczy formularzy pozytywnie ocenionych w podczas oceny formalnej  – w ramach oceny merytorycznej będzie oceniane następujące kryteria:

 • zgodność profilu działalności przedsiębiorstwa i zakresu prezentacji z profilem danych targów;
 • przedmiot prezentacji (na przykład czy firma posiada gotowy produkt);
 • forma prezentacji (na przykład czy firma posiada materiały drukowane, gadżety promocyjne, próbki produktu lub wersje demonstracyjne);
 • wykorzystanie już istniejących, własnych kontaktów (na przykład czy dany przedsiębiorca posiada już jakieś kontakty lub powiązania z kontrahentami na rynku danego kraju, które planuje wykorzystać).


3.    Dodatkowe informacje:

 • każdy z członków Komisji dokonuje oceny niezależnie, zgodnie ze swoim przekonaniem, wiedzą i niniejszym regulaminem;
 • ostatecznie uzyskana liczba punktów dla poszczególnych kryteriów (średnia) będzie ustalona na podstawie sumy punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji podzielonej przez 5;
 • o pozytywnym wyniku etapu II decyduje liczba punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej;
 • do etapu III zostaną zaproszeni przedsiębiorcy, który uzyskają największą liczbę punktów, zgodnie z dostępnością miejsc, pozostali przedsiębiorcy utworzą tzw. listę rezerwową;
 • Komisja dokona oceny formularzy w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia elektronicznej rekrutacji, przy czym ocena poszczególnych formularzy może rozpocząć się bezpośrednio po ich wpłynięciu;
 • Komisja dokonuje oceny i podejmuje decyzję większością głosów.


Etap III – obejmujący:

1.    weryfikację dokumentów, tj.:

 • zaproszenie do złożenia w formie pisemnej wniosku o uczestnictwo w wyjeździe, wraz z wymaganymi załącznikami przez przedsiębiorców zakwalifikowanych w etapie II;
 • sprawdzenie dostarczonych dokumenty, w tym oświadczeń;
 • przegląd wysokości dotychczas otrzymanej pomocy de minimis. Jeśli przedsiębiorca przekroczył lub w wyniku zakwalifikowanie do projektu przekroczy limit równowartości 200 000 euro liczonego dla okresu ostatnich 3 lat, zgłoszenie zostanie odrzucone.


2.    zawarcie umowy (po pozytywnym przejściu rekrutacji):

 • umowę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy jak również osoba wskazana przez przedsiębiorcę do udziału w danym wydarzeniu/działaniu;
 • wraz z podpisaniem umowy, przedsiębiorca i jego przedstawiciel wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora wyjazdu;


W przypadku gdy zaproszony do etapu III przedsiębiorca nie złoży stosownych dokumentów, odmówi podpisania umowy lub wystąpi przesłanka do odrzucenia, przedsiębiorca zostanie odrzucony, a w jego miejsce zaproszony zostanie kolejny przedsiębiorca wg. numeru na liście rezerwowej. W przypadku każdych targów lista zakwalifikowanych do wyjazdu przedsiębiorców zostanie umieszczona na stronie www.umwd.dolnyslask.pl.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz ramowe wzory dokumentów można znaleźć pod adresem:  https://bip.dolnyslask.pl/a,120201,uchwala-nr-3429vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-2-marca-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia