rozmiar czcionki: A | A | A

OŚWIADCZENIE

22.02.2024 11:16 11:16

w sprawie działań kontrolnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie gospodarki odpadami w latach 2018-2024

Odnosząc się do nieprawdziwych informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej na temat braku działań kontrolnych samorządu województwa dotyczących gospodarki odpadami informujemy, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego zgodnie z kompetencjami prawnymi zawsze prowadził, prowadzi i będzie prowadził w regionie kontrole w zakresie gospodarki odpadami. W latach 2018-2024 przeprowadzono w tym zakresie 190 kontroli podmiotów, w tym m.in. składowisk odpadów oraz instalacji przetwarzających odpady na terenie województwa dolnośląskiego. Dotyczy to również przeprowadzonych kontroli, w których Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uczestniczył razem z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.


Realizując kontrole urząd marszałkowski koncentruje się na weryfikacji i analizie pozyskanych dokumentów oraz protokołów z oględzin na miejscu funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów. W przypadku stwierdzenia naruszeń przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub uzasadnionych podejrzeń, że takie naruszenie mogło nastąpić, urząd marszałkowski występuje do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich i niezwłocznych działań będących w kompetencji tej instytucji.  Wobec podmiotów, które nie przestrzegają przepisów prawa w obszarze gospodarki odpadami UMWD nakłada sankcje finansowe, tzw. opłaty podwyższone za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej zasady prowadzenia składowiska odpadów lub magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce ich deponowania lub za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. W latach 2018-2024 nałożono na podmioty gospodarujące odpadami łącznie ponad 240 mln zł opłat podwyższonych.


Należy podkreślić, że podstawowym obowiązkiem powierzonym samorządom województw w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki odpadami jest wydawanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych na zbieranie odpadów, na ich przetwarzanie oraz pozwoleń zintegrowanych na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji. W ramach powyższych kompetencji urząd marszałkowski przeprowadza kontrole z zakresu gospodarki odpadami w odniesieniu do różnorodnych podmiotów. Zgodnie z uprawnieniami kontrolnymi przedstawiciele UMWD uczestniczą również w kontrolach prowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie działalności podmiotów posiadających zezwolenia i pozwolenia.


Instytucje administracji państwowej - Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska posiadają nie tylko ustawowe zadania kontrolne w obszarze środowiskowym, ale również dysponują specjalistycznym sprzętem, ekspertami oraz kilkudziesięcioma akredytowanymi laboratoriami, co umożliwia tym instytucjom wykonywanie pogłębionych czynności kontrolnych. Podkreślić należy, że wiodąca rola kontrolna dotycząca prowadzenia m.in. badań w terenie, w miejscu lokalizacji m.in. składowiska odpadów należy do służb administracji państwowej.