rozmiar czcionki: A | A | A

Elżbieta Berezowska - Skarbnik Województwa Dolnośląskiego

Dr inż. Elżbieta Berezowska -  Skarbnik Województwa Dolnośląskiego


Absolwentka VIII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Naukę kontynuowała na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno- Ekonomicznym Przemysłu gdzie w 1985 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera ekonomiki i organizacji przemysłu.
    W 2003 roku, na podstawie przedstawionej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu rozprawy doktorskiej ,,System finansowy samorządu wojewódzkiego- na przykładzie województwa dolnośląskiego" oraz po złożeniu egzaminów uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i finansów publicznych.
    Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w Oddziale Księgowości, Kontroli i Rewizji.
     W 1992 roku została powołana na stanowisko Głównego Księgowego Budżetu Wojewody Wrocławskiego.
    W latach 1993-1999 z-ca dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego.
     W 1995 roku zdała egzamin państwowy w Ministerstwie Skarbu Państwa na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zorganizowanych przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych.
    W 1996 roku ukończyła kurs w Ministerstwie Skarbu Państwa w zakresie analizy sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.
    W latach 1993-1998:
- przewodnicząca rady nadzorczej spółki z o.o. Wrocławskiego Centrum Prasowego
- wiceprzewodnicząca rady nadzorczej spółki „POLAR” S.A.
- członek rady, a następnie wiceprzewodnicząca rady nadzorczej spółki z o.o. Kopalnia Bazaltu „Janowiczki”.


     W 1998 roku członek zespołu Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej w charakterze specjalisty ds. ekonomiczno - finansowych. Zespół ten przygotował administrację publiczną do utworzenia nowych struktur administracji samorządowej powiatów i województw.
    W trakcie pełnienia funkcji z-cy dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu członek Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny budżetowej powołanej przez Wojewodę Wrocławskiego.
     Od 15 stycznia 1999 roku, po utworzeniu Samorządu Województwa pełni funkcję Skarbnika Województwa Dolnośląskiego.
    W latach 2002-2007 członek rady nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze, delegowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
    W latach 2008-2012 wiceprzewodnicząca, a następnie członek rady nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT sp. z o.o.
    Od 31 października 2012 roku przewodnicząca Rady Nadzorczej sp. z o.o. Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu.
    Od 2000 r. członek rady społecznej, aktualnie przewodnicząca rady społecznej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.
    Posiada certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego, certyfikat Instytutu Europejskiego w Łodzi z zakresu „Budżetu Unii Europejskiej i jego wykonania”, certyfikat Regionu Madryckiego dotyczący systemu budżetowego służącego wdrażaniu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
    Pełniąc funkcję Skarbnika Województwa aktywnie uczestniczy w seminariach i szkoleniach z zakresu finansów publicznych organizowanych między innymi przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski oraz Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.
    Była wykładowcą studium podyplomowego z zakresu audytu wewnętrznego
i budżetu Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu.
     W 2006 roku otrzymała certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce
 w zakresie „Metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na tle regulacji krajowych i międzynarodowych”
     Jest członkiem Rady Programowej ogólnopolskiego miesięcznika „Finanse Publiczne” Działa społecznie w Polskim towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym i Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.    
W 2005 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nadał jej Złotą Odznakę- Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
W 2011 roku została powołana na członka Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie Wrocławskim.
    Od 2011 roku jest przedstawicielem samorządu województwa dolnośląskiego wydelegowanym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, do prac w Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
W sierpniu 2015 roku została przewodniczącą Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualnie pracuje w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w Podkomisji Finansów oraz w zespole Ministra Finansów ds. reformy systemu korekcyjno-wyrównawczego jednostek  samorządu terytorialnego.
    W marcu 2018 roku została powołana do zespołu ds. Odbiurokratyzowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
     Odznaczona za pracę na rzecz sektora samorządowego Złotym Krzyżem Zasługi.