rozmiar czcionki: A | A | A

Kompetencje

Zarząd Województwa jest organem wykonawczym.


W jego skład wchodzi 5 osób: marszałek, dwóch wicemarszałków i dwaj członkowie zarządu.

Zarząd Województwa jest wybierany przez Sejmik Województwa. Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz Sejmiku Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:

1. wykonywanie uchwał sejmiku województwa
2. gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z aukcji i udziałów posiadanych przez województwo
3. przygotowywaie projektu i wykonywanie budżetu województwa
4. przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie
5. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi
6. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników
7. uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszłakowskiego

Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa.

Skarbnik Województwa uczestniczy w pracach oraz obradach zarządu województwa z głosem doradczym.

Szczegółowy zakres zadań dostępny jest na stronie BIP urzędu marszałkowskiego: bip.umwd.dolnyslask.pl