rozmiar czcionki: A | A | A

Zarząd Województwa

Zarząd Województwa jest organem wykonawczym województwa. W skład Zarządu Województwa Dolnośląskiego wchodzą: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dwóch Wicemarszałków Województwa Dolnośląskiego oraz dwóch Członków Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Marszałek województwa jest wybierany przez sejmik bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Na wniosek marszałka sejmik wybiera pozostałych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Marszałek, wicemarszałkowie pozostali członkowie zarządu województwa mogą być wybrani spoza składu sejmiku województwa.

Zarząd jest organem kolegialnym, swoje zadania pełni między innymi poprzez podejmowanie uchwał. Jest uprawniony do wykonywania zadań samorządu, które nie zostały zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zarząd województwa swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Skład Zarządu Województwa Dolnośląskiego:

Paweł Gancarz – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Wojciech Bochnak – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Michał Rado – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Jarosław Rabczenko
– Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Natalia Gołąb
- Członkini Zarządu Województwa Dolnośląskiego