rozmiar czcionki: A | A | A

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI ZŁOŻONYMI W TRYBIE POZAKONKURSOWYM (ART. 19A) OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.


OFERTA W TRYBIE 19A

SPRAWOZDANIE W TRYBIE 19A

WZÓR WYPEŁNIANIA OFERTY W TRYBIE 19A

 

Uchwała Nr 6172/VI/2022  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2022r.

Najważniejsze informacje z uchwały:

 

1. Ofertę należy złożyć  na obowiązującym wzorze, podpisaną przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy

2. Oferty, w których nie wypełniono wszystkich pól/rubryk, nie zawierające wszystkich oświadczeń, złożone w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, uważane będą za oferty niespełniające kryteriów formalnych.

3. Rozpatrywanie celowości realizacji zadania możliwe będzie jedynie w przypadku ofert spełniających kryteria formalne. Oferty takie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu do UMWD, zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UMWD, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu marszałkowskiego oraz na stronie internetowej właściwego merytorycznie wydziału.  Wszystkie zainteresowane podmioty w ciągu 7 dni od dnia publikacji oferty mogą zgłaszać do niej swoje uwagi.

4. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby podpisanej pod ofertą do działania w imieniu oferenta, o ile nie wynika to jasno z zapisów w KRS/ innego rejestru. Oferent zarejestrowany w KRS-ie nie ma obowiązku przedkładać kopii wyciągu z KRS-u. Obowiązek załączenia kopii aktualnego wyciągu z rejestru lub innej ewidencji zostaje zachowany w przypadku stowarzyszeń, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń wpisanych do ewidencji prowadzonych przez starostów powiatów.

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania,  może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

- łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Rozpatrywanie celowości realizacji zadania możliwe będzie jedynie w przypadku ofert spełniających kryteria formalne.

Oferent, któremu udzielona zostanie dotacja zobowiązany jest w terminie 2 dni dostarczyć  załącznik pn. „Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego” (POBIERZ) oraz oświadczenie dotyczące konta bankowego (POBIERZ)

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

dla osób fizycznych uprawnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji pozarządowych ubiegających się o dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej zgodnie z art. 19 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury ubiegania się o środki finansowe zgodnie z art. 19a Ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym zawarcia umowy i wypłaty dotacji celowej na realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej, w której jest Pani/Pan uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych na podstawie art. 6 ust 1  lit. b) RODO oraz w celu archiwizacji. Dane mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej.

4) Nie będzie odbiorców Pani/ Pana danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy na realizację zadania publicznego zgodnie z zapisami umowy oraz przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną, tj. 5 lat od roku następującego po dacie zaakceptowania sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem udziału w procedurze ubiegania się ośrodki publiczne oraz zawarcia umowy, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy na realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej, w której jest Pani /Pan uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.