rozmiar czcionki: A | A | A

Wzory tablic i naklejek DFO 2024

Poniżej przedstawiamy wzory tablic i naklejek do umieszczenia na obiektach infrastruktury oraz sprzętach pływających sfinansowanych z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego.

Wzór tablicy/naklejki

Wyniki Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa – „Dolnośląski Fundusz Odrzański" w 2024 roku.  Dofinansowanych zostanie 19 projektów na łączną kwotę pomocy 1 200 000 zł, w tych 13 zadań o charakterze infrastrukturalnym i 6 wydarzeń turystycznych organizowanych z wykorzystaniem sprzętów wodnych i/lub infrastruktury turystycznej zrealizowanej w ramach poprzednich edycji Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego.

WYNIKI DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU ODRZAŃSKIEGO 2024 DLA NGO

Zwycięzców konkursu prosimy o dostarczenie podpisanego elektronicznie oświadczenia dotyczącego konta bankowego w Generatorze eNGO, a także dokumentów aktualizacyjnych.

Oświadczenie o numerze konta bankowego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu „Dolnośląski Fundusz Odrzański dla gmin 2024”

21 marca 2024 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2024 dla gmin”
Celem konkursu jest upowszechnienie turystyki i promocja walorów turystycznych regionu poprzez realizację projektów podejmowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania turystyki na dolnośląskich terenach nadodrzańskich (rzeka Odra i jej dopływy). W ramach konkursu można było ubiegać się o dofinansowanie na: budowę i/lub modernizację małej infrastruktury turystycznej na terenach nadodrzańskich i/lub zakup niezbędnego sprzętu turystycznego do uprawiania turystyki wodnej.
Wpłynęło 11 ofert, z czego 7 z nich dostało dofinansowanie na łączną kwotę 868 908 zł.
Gratulujemy wybranym gminom i czekamy na realizacje zgłoszonych do konkursu inwestycji.

WYNIKI DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU ODRZAŃSKIEGO DLA GMIN

Dolnośląski Fundusz Odrzański 2024

9 LUTEGO 2024 RUSZA KOLEJNA EDYCJA KONKURSÓW W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU ODRZAŃSKIEGO 2024

Szanowni Państwo, 9 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów dla gmin oraz dla organizacji pozarządowych w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego.
Konkurs „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2024” ma na celu upowszechnienie turystyki i promocję walorów turystycznych regionu poprzez wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania turystyki na dolnośląskich terenach nadodrzańskich (rzeka Odra i jej dopływy) wraz z dofinansowaniem ich realizacji.
Poniżej przedstawiamy realizacje z poprzednich edycji konkursu:
https://geoportal.dolnyslask.pl/app/mapa/admindiip/dolnoslaski-fundusz-odrzanski-0tlwa/
https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/DFO_2018/Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_wykaz_gmin_z_dotacja_celowa.docx

Informacje dotyczącego konkursów do wglądu na stronie BIP:

https://bip.dolnyslask.pl/a,132728,ogloszenie-otwartego-konkursu-pn-dolnoslaski-fundusz-odrzanski-2024-dla-gmin.html
https://bip.dolnyslask.pl/a,132727,ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-i-krajoznaws.html


NGO

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowania realizacji następujących zadań:
ZADANIE 1: INFRASTRUKTURA, budżet: 1.000.000,00 zł, maksymalne dofinansowanie 150.000,00 zł, wkład własny 10% wartości zadania
Budowa i/lub modernizacja małej infrastruktury turystycznej na terenach nadodrzańskich i/lub zakup niezbędnego sprzętu turystycznego do uprawiania turystyki wodnej.
ZADANIE 2: WYDARZENIA, budżet: 200.000,00 zł, maksymalne dofinansowanie: 25.000,00 zł, wkład własny 10% wartości zadania.
Wszelkiego rodzaju wydarzenia turystyczne organizowane z wykorzystaniem sprzętów wodnych i/lub infrastruktury turystycznej zrealizowanej w ramach projektów współfinansowanych z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 2023 i 2018, których celem jest upowszechnianie, popularyzacja i rozwijanie turystyki wodnej na Dolnym Śląsku.
Oferta powinna zostać sporządzona i złożona:
w formie elektronicznej przez generator  w terminie od 9.02 do 4.03.2024 do godz. 15.30:
-utworzenie oferty w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie https://dolnoslaskie.engo.org.pl (oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty);
-złożenie oferty bez podpisów w aplikacji Generator eNGO.
Oferta w wersji elektronicznej nie wymaga podpisu.
Termin realizacji zadania objętego konkursem: 01.04.2024 r. – 31.12.2024 r.

GMINA

Uprawnieni do udziału w tegorocznym  w konkursie dla gmin:
DFO 2024 skierowany jest do gmin Dolnego Śląska, przez które przepływa rzeka Odra i jej dopływy lub które graniczą z rzeką Odrą i jej dopływami.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację konkursu: 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
W ramach konkursu dofinansowane będą zadania polegające na budowie i/lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej na dolnośląskich terenach nadodrzańskich (rzeka Odra i jej dopływy) i/lub zakup niezbędnego sprzętu turystycznego do uprawiania turystyki wodnej.
Wypełniony Formularz wniosku w formie papierowej należy złożyć osobiście podpisany, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub podpisany w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP (decyduje data wpływu) w terminie od 9.02 do 4.03.2024 do godz. 15.30.

Termin realizacji zadania objętego konkursem: 01.04.2024 r. – 31.12.2024 r.

Załącznik: Formularz dla gmin

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Turystyki:
Marcelina Młodzińska: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl, 71 770 41 18
Natalia Mutor: natalia.mutor@dolnyslask.pl, 693 315 444

03/01/23

Dolnośląski Fundusz Odrzański

1 MARCA 2023 RUSZAJĄ KONKURSY W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU ODRZAŃSKIEGO 2023

Szanowni Państwo, 28 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów dla gmin oraz dla organizacji pozarządowych w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego.

Konkurs Dolnośląski Fundusz Odrzański ma celu poprawę warunków uprawiania turystyki na terenach nadodrzańskich Dolnego Śląska. Do konkursu zgłaszać można zadania polegające na budowie lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej oraz/lub zakupie sprzętu turystycznego służącego uprawianiu turystyki wodnej.
Szczegóły poszczególnych konkursów znajdują się w zakładkach:

DFO 2023 dla gmin

DFO 2023 dla NGO

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Turystyki:

Marcelina Młodzińska: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl, 71 770 41 18

Natalia Mutor: natalia.mutor@dolnyslask.pl, 693 315 444