rozmiar czcionki: A | A | A

Wyniki konkursu dla gmin

W dniu 20 kwietnia 2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023”. W związku z tym publikujemy wyniki konkursu.

WYNIKI DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU ODRZAŃSKIEGO DLA GMINOgłoszenie konkursu Dolnośląski Fundusz Odrzański dla gmin

Od 1 do 21 marca 2023 r. gminy Dolnego Śląska, przez które przepływa rzeka Odra lub które z Odrą sąsiadują mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań polegających na budowie lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej i/lub zakupie sprzętu turystycznego, służącego do uprawiania turystyki wodnej.

Poprzez infrastrukturę i sprzęt turystyczny rozumie się w szczególności: przystanie, pola biwakowe (np. wiaty, ławostoły, paleniska, kosze na śmieci), parkingi dla kamperów, zaplecze sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi.

Wnioski należy składać na załączonym poniżej formularzu - w formie papierowej w siedzibie urzędu, natomiast edytowalną wersję wniosku należy przysłać na adres e-mail podany w regulaminie konkursu.

Wkład własny gminy musi wynosić minimum 20% wartości zadania (25% wartości dotacji). Maksymalna kwota dotacji to 150.000,00 zł. Możliwe jest przyznanie dotacji na zadanie już rozpoczęte pod warunkami określonymi w regulaminie konkursu.

Czas realizacji zadania: do końca 2023 r.


Zapraszamy do zapoznania się z OGŁOSZENIEM O KONKURSIE.

REGULAMIN KONKURSU DLA GMIN

FORMULARZ WNIOSKU DLA GMIN

LISTA GMIN UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE