rozmiar czcionki: A | A | A

INFORMACJE DLA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH GÓRSKICH

Egzaminy na uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego sudeckiego


Do egzaminu dopuszcza się osoby, które:

1) najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu złożyły w urzędzie marszałkowskim zgłoszenie na egzamin;

2) w przypadku przewodników górskich klasy III ubiegających się o uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego klasy II

na danym obszarze uprawnień – spełniły warunki określone w § 4 ust. 2;

3) w przypadku przewodników górskich klasy II ubiegających się o uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego klasy I

na danym obszarze uprawnień – spełniły warunki określone w § 4 ust. 3.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) wskazanie obszaru uprawnień, którego ma dotyczyć egzamin.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej oraz odpowiednio:

1) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na odpowiedni obszar i klasę uprawnień wystawione przez organizatora szkoleń

dla kandydatów na przewodników górskich albo

2) w przypadku osób, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy – kopię legitymacji przewodnika górskiego.

4. Egzamin jest przeprowadzany, jeżeli do egzaminu dopuszczono co najmniej 10 osób, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku egzaminu dla przewodników górskich na klasę II albo I uprawnień egzamin jest przeprowadzany, jeżeli

do egzaminu dopuszczono co najmniej 3 osoby.


Opłata za egzamin osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego sudeckiego, a także za egzamin ze znajomości języka obcego przez przewodnika turystycznego górskiego wynosi:

1) 120 zł — za część teoretyczną egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego sudeckiego;

2) 210 zł — za część praktyczną egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego sudeckiego;

3) 160 zł — za egzamin ze znajomości języka obcego dla przewodnika turystycznego górskiego.

Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.

Opłata za część praktyczną egzaminu w przypadku niedopuszczenia do tej części egzaminu podlega zwrotowi.

KONTO:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Santander Ban Polska S.A.

32 1090 2398 0000 0001 4176 6349

z dopiskiem: "opłata za egzamin na uprawnienia pilota wycieczek/przewodnika turystycznego w dniach….”.

PLIK DO POBRANIA: formularz zgłoszenia na egzamin  

 

Uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego

W celu uzyskania uprawnień przewodnika turystycznego górskiego sudeckiego należy złożyć do Marszałka Województwa Dolnośląskiego wniosek o nadanie uprawnień wraz z następującymi załącznikami:

1.kopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek na podstawie przedstawionego mu oryginału tego dokumentu lub odpis tego świadectwa lub dyplomu; jako dokument poświadczający posiadanie wykształcenia średniego przyjmuje się także dokumenty poświadczające ukończenie szkół, których warunkiem ukończenia było posiadanie wykształcenia średniego;

2. 3 fotografie w formacie 3x4 cm;

3. świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników turystycznych górskich;

4. fakultatywnie dokument potwierdzający znajomość języka obcego (znajomość języka obcego dokumentuje się dyplomem ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą lub dokumentem poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy - w przypadku dokumentów w języku innym niż język polski wymagane jest ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Prezydent Miasta Wrocławia, ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław PKO BP nr: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 z dopiskiem: „opłata skarbowa za nadanie uprawnień pilota wycieczek/przewodnika turystycznego”  

PLIKI DO POBRANIA: 

fileadmin/user_upload/_temp_/2021_nadanie_uprawnien_przewodnika_gorskiego.pdf

Turystyka

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego


(wniosek zawiera także oświadczenie o niekaralności)

Wydanie kolejnego identyfikatora dla przewodników turystycznych górskich sudeckich

Osoby ubiegające się o wydanie kolejnego identyfikatora muszą zwrócić się z wnioskiem o jego wydanie do marszałka województwa oraz dołączyć jedną fotografię w formacie 3 cm x 4 cm. Nie jest wymagane kolejne zaświadczenie lekarskie. 

PLIK DO POBRANIA: wniosek o wydanie kolejnego identyfikatora


Egzamin na przewodnika górskiego-sudeckiego według nowych zasad:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 roku poz. 868).

1. Egzamin składa się z dwóch części:

1) teoretycznej – obejmującej zagadnienia, dla których programy szkolenia przewidują zajęcia teoretyczne;

2) praktycznej – obejmującej zagadnienia, dla których programy szkolenia przewidują zajęcia praktyczne.

2. Do egzaminu sprawdzającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, dla osób, którym zawieszono uprawnienia przewodnika górskiego, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, § 13 ust. 1–5, 7 i 8, § 14 ust. 1 i 2 oraz § 16–21. Egzamin sprawdzający przeprowadza się po upływie terminu zawieszenia. Do zgłoszenia na egzamin sprawdzający należy dołączyć dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

3. Część teoretyczna egzaminu składa się ze sprawdzianu pisemnego i sprawdzianu ustnego, a w przypadku egzaminu na przewodnika górskiego klasy II albo I – ze sprawdzianu ustnego.

4. Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w sali egzaminacyjnej, w warunkach umożliwiających egzaminowanym samodzielną pracę.

5. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej osoba przystępująca do egzaminu jest obowiązana okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji tożsamości (Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 868).

6. Komisja egzaminacyjna sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu i może wykluczyć z egzaminu osobę, która podczas egzaminu korzystała z cudzej pomocy, posługiwała się materiałami pomocniczymi, pomagała innym uczestnikom egzaminu lub zakłócała przebieg egzaminu. 

7. W przypadku egzaminu na przewodnika górskiego klasy III, sprawdzian pisemny trwa 45 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. 

8. Sprawdziany pisemne są oznaczane kodem. Każde pytanie testowe jest oceniane w następujący sposób:

1) odpowiedź prawidłowa – 1 punkt;

2) odpowiedź nieprawidłowa albo brak odpowiedzi – 0 punktów.

9. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 20 punktów.

10. W przypadku egzaminu na przewodnika górskiego klasy III, do sprawdzianu ustnego dopuszcza się osoby, które zaliczyły sprawdzian pisemny.

11. Sprawdzian ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań.

1) Każdy z zestawów składa się z trzech pytań.

2) Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając od 0 do 5 punktów.

12. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu ustnego jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 9 punktów łącznie za wszystkie odpowiedzi od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdą odpowiedź od każdego z egzaminatorów.

13. Część praktyczna egzaminu trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich na obszarze uprawnień, o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu.

1) Do części praktycznej egzaminu dopuszcza się osoby, które zaliczyły część teoretyczną egzaminu.

2) Część praktyczna egzaminu obejmuje od 3 do 5 zadań.

14. Komisja egzaminacyjna na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu podaje do publicznej wiadomości w miejscach ogólnie dostępnych w urzędzie marszałkowskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego:

1) główne punkty trasy egzaminacyjnej;

2) sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu.

 

Egzamin językowy:

PLIK DO POBRANIA: Wniosek o dopuszczeni do egzaminu językowego

 

Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich sudeckich.

Szkolenie dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich sudeckich mogą prowadzić osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które uzyskają wpis do rejestru organizatorów szkoleń.

W celu uzyskania przedmiotowego wpisu należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem (o treści określonej w art. 24 ust. 5 i 6 ustawy o usługach turystycznych) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto:

Prezydent Miasta Wrocławia,

ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław

PKO BP nr: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń

oświadczenie  

Osoby i jednostki organizacyjne organizujące szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich sudeckich, są obowiązane:

1) zapewnić kadrę:

a) wykładowców posiadających wykształcenie wyższe — do prowadzenia zajęć teoretycznych,

b) instruktorów posiadających udokumentowaną praktykę w zakresie wykonywania zadań odpowiednio przewodnika turystycznego górskiego w wymiarze co najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń — do prowadzenia zajęć praktycznych;

2) zapewnić warunki umożliwiające realizację zajęć, w tym także praktycznych, oraz odpowiednią obsługę biurową wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia;

3) realizować program szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich,

4) przedstawiać uczestnikom szkoleń wewnętrzny regulamin szkolenia, określający w szczególności warunki potwierdzania udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz ich zaliczania.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020r. poz. 2211)

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868)

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz.U.2014.862).

 

 

Klauzula informacyjna:

 

 

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

2.      Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. Adres do korespondencji:

                               Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWD

                               Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

                               Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

                               mail: agnieszka.sokolowska@dolnyslask.pl.

3.      Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji ustawowych zadań związanych z uzyskiwaniem uprawnień przewodnika turystycznego górskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych określonych we wniosku wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.

4.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpoznania.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania uprawnień przewodnika górskiego oraz przez okres archiwizacji dokumentacji wnioskowej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6.      Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Możne Pani/Pan wnieść również sprzeciw wobec ich przetwarzania.

7.      Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym do ich wglądu na podstawie przepisów prawa.

9.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.