rozmiar czcionki: A | A | A

OBIEKTY HOTELARSKIE

Baza skategoryzowanych obiektów hotelarskich - turystyka.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019r. poz.238 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego nadaje rodzaj i kategorię następującym obiektom hotelarskim:

 

·         hotel

·         motel

·         pensjonat

·         kemping / camping

·         dom wycieczkowy

·         schronisko młodzieżowe

·         schronisko

 

W celu rozpoczęcia procedury kategoryzacyjnej obiektu świadczącego usługi hotelarskie należy:

złożyć wniosek wraz z załącznikami oraz dowodem wniesienia opłaty (patrz tabela opłat) za przeprowadzenie oceny obiektu hotelarskiego na konto:

 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Santander Bank Polska S.A.

32 1090 2398 0000 0001 4176 6349

 

z dopiskiem: „opłata kategoryzacyjna za obiekt…"

oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł od dokonania czynności urzędowej na konto:

 

Prezydent Miasta Wrocławia

ul. Sukiennice 9

50-107 Wrocław

PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

 

Załączniki do wniosku o zaszeregowanie/potwierdzenie zaszeregowania obiektu:

 

1.    opis obiektu

2.   arkusz deklarujący spełnienie przez obiekt wymogów obligatoryjnych dla wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego

3.     arkusz deklarujący spełnienie przez obiekt wymogów dotyczących przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych

4.   ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

5.     opinia właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

6.  opinia właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego MSWiA

7.     wpis do rejestru zabytków lub inny dokument potwierdzający zabytkowy charakter obiektu /*

8.     opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie danych wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe/*

 

* - dotyczy obiektów zabytkowych

 

Po złożeniu kompletnego wniosku, komisja składająca się z upoważnionych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego przedstawicieli, przeprowadza ocenę obiektu hotelarskiego co do spełniania wymagań w zakresie wyposażenia i świadczenia usług odpowiadających rodzajowi i kategorii obiektu hotelarskiego. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny nie wskazano żadnych braków, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydaje decyzję o zaszeregowaniu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

 

 

Marszałek wydaje także przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane promesą - dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiektach nowo budowanych lub przebudowywanych z zastrzeżeniem, iż nie można świadczyć usług hotelarskich w obiekcie. Przedsiębiorca może używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego.

Promesę wydaje się na wniosek przedsiębiorcy w formie decyzji administracyjnej na czas określony nie dłuższy niż dwa lata.

 

Załączniki do wniosku o wydanie promesy:

1.    Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu

2.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł od dokonania czynności urzędowej konto:

Prezydent Miasta Wrocławia

ul. Sukiennice 9; 50-107 Wrocław

PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

Okresowe kontrole obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług są przeprowadzane nie rzadziej niż co 3 lata.

 

 

Pliki do pobrania:

1.   Opłaty kategoryzacyjne

2.      Hotel, Motel, Pensjonat - Wniosek

3.   Hotel, Motel, Pensjonat - Załącznik nr 1

4.   Hotel, Motel - Załącznik nr 2

5.   Pensjonat - Załącznik nr 2  

6.   Hotel, Motel, Pensjonat - Załącznik nr 3

7.     Schronisko, Schronisko Młodzieżowe, Dom Wycieczkowy - Wniosek

8.   Schronisko, Schronisko Młodzieżowe, Dom Wycieczkowy - Załącznik nr 1

9.   Schronisko - Załącznik nr 2

10. Schronisko Młodzieżowe - Załącznik nr 2

11. Dom Wycieczkowy - Załącznik nr 2

12. Schronisko, Schronisko Młodzieżowe, Dom Wycieczkowy - Załącznik nr 3

 

13. Kemping - Załącznik nr 1

 

 

 

 

14. Kemping - Załącznik nr 2

 

15. Kemping - Załącznik nr 3

16. Kemping - Załącznik nr 3a

17. Promesa - Wniosek

18. Wniosek o potwierdzenie zaszeregowania

 

19. Kemping - Wniosek

 


 

 

 

___________________________________________________________________

 

 

Podstawa prawna:

1.   ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735);

2.  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020r. poz.2211);

3.   ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162);

4.   ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.);

5.   ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 poz.1546 z późn. zm.);

6.  rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017r. poz. 2166);

7.   rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011r. Nr 10, poz. 54);

8.   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).


 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

2.      Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. Adres do korespondencji:

                               Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWD

                               Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

                               Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

                               mail: agnieszka.sokolowska@dolnyslask.pl.

3.      Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji ustawowych zadań związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych określonych we wniosku wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

4.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpoznania.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres figurowania w Ewidencji Obiektów Hotelarskich oraz przez okres archiwizacji dokumentacji wnioskowej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6.      Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Możne Pani/Pan wnieść również sprzeciw wobec ich przetwarzania.

7.      Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

9.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.