rozmiar czcionki: A | A | A

O projekcie

Projekt „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020” jest realizowany przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy PO Kapitał Ludzki, jako projekt systemowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Politechniką Wrocławską.

List intencyjny PWR
Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji projektu w partnerstwie

Cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu
Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków dla sprawnego  rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku opracowanie „Strategii  rozwoju społeczeństwa informacyjnego  na Dolnym  Śląsku" dokumentu,  który wyznaczy zadania oraz przyczyni się do podniesienia skuteczności działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 Wśród celów szczegółowych zaplanowanych do zrealizowania do 2012 roku możemy wyróżnić:
1.Realizacja  zalecenia wyrażonego  w  DSI   poprzez  opracowanie   1   diagnozy w zakresie   rozwoju  społeczeństwa informacyjnego na DŚ, uwzględniającej w szczególny sposób kwestie równościowe wskazane w uzasadnieniu;
2.Identyfikacja obszarów wykluczenia cyfrowego;
3.Identyfikacja projektów kluczowych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie;
4.Opracowanie strategii oraz raportów oddziaływania na środowisko i raportu ewaluacyjnego;
5.Osiągnięcie  konsensusu wokół innowacyjnych   rozwiązań  informacyjnych   na  DŚ,  czego wyrazem  będzie przeprowadzonej debaty publicznej;
6.Zapewnienie udziału kobiet w procesie badawczym i decyzyjnym poprzez ich udział w KS dla realizacji strategii.