rozmiar czcionki: A | A | A

Etapy prac nad strategią

W coraz bardziej zglobalizowanym świecie nowe technologie informacyjne i komunikacyjne charakteryzują się rewolucyjnym potencjałem zwłaszcza w zakresie internetu. Często obecna rewolucja w komunikacji porównywana jest do rewolucji przemysłowej. Mając na uwadze wzrost regionalnej konkurencyjności oraz realizację kierunków rozwoju w zakresie społeczeństwa informacyjnego przyjętych przez Unię Europejską, Zarząd Województwa Dolnośląskiego postanowił opracować dokument, który nakreśli kierunki i podniesie skuteczność działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.


Proces tworzenia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020 będzie  prowadzony jest w oparciu o zasadę partnerstwa z uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami administracji publicznej, środowisk biznesowych, naukowych, partnerów społeczno-gospodarczych organizacji pozarządowych itp.

Opracowana Strategia będzie miała charakter długookresowy i horyzontalny.

Prace nad Strategią prowadzone są przy zaangażowaniu:
•    Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
•    Politechniki Wrocławskiej jako partnera projektu,
•    Komitetu Sterującego,
Główne etapy prac:


Etap pierwszy
Opracowanie wstępnego zakresu strategii społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku.


W ramach etapu zostanie opracowana wstępna struktura - zakres strategii będąca punktem wyjścia dla realizacji następnych etapów badawczych. Zostaną poddane analizie dostępne materiały dotyczące tworzenia strategii.

Etap drugi
Analiza potrzeb diagnostycznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego


W ramach etapu zostanie przeprowadzona analiza dostępnych danych i opracowań dot. społ. informacyjnego na Dolnym Śląsku, zostaną wyznaczone brakujące ogniwa niezbędne dla kompleksowego i rzetelnego zobrazowania sytuacji. Analiza potrzeb diagnostycznych doprecyzuje kierunki zakresy i metody badań niezbędnych do realizacji badań w ramach następnego Etapu.


Etap trzeci
Diagnoza w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.


W ramach etapu opracowana zostanie kompleksowa diagnoza punktu wyjścia rozwoju społeczeństwa informacyjnego z uwzględnieniem aspektów w zakresie: infrastruktury, umiejętności mieszkańców, gospodarstw domowych, administracji publicznej, edukacji. W diagnozie zostaną także zidentyfikowane obszary wykluczenia cyfrowego na Dolnym Śląsku oraz zidentyfikowane projekty kluczowe dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. W ramach diagnozy zostanie skonstruowana mapa wykluczenia informacyjnego


Etap czwarty
Opracowanie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SRSI)


W ramach etapu powstanie dokument strategiczny opracowany zgodnie z zakresem  zdefiniowanym w ramach  etapu pierwszego   oraz  metodologią tworzenia regionalnych  dokumentów strategicznych. Strategia  będzie  poddana wszystkim  procesom jej  ustalania  (konsultacjom,  ewaluacji)   i  zostanie przedstawiona do akceptacji władzom Województwa.  W strategii zostaną zawarte koncepcje planistyczne mające na celu zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu oraz przyczyniające się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej regionu.  Ideą strategii jest także  identyfikacja  kluczowych  z  punktu widzenia województwa  problemów oraz  rekomendacja działań  mających osiągnięcie  zrównoważonego   rozwoju,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  niwelowania  różnic  pomiędzy  najbardziej rozwiniętymi ośrodkami  regionalnymi,  a obszarami wykluczenia cyfrowego.  Strategia  ma być czynnikiem spajającym; narzędziem sprzyjającym osiągnięcie konsensusu  skupionego  wokół  innowacyjnych   rozwiązań   na   rzecz   rozwoju  Województwa  Dolnośląskiego.