rozmiar czcionki: A | A | A

Wizja i misja rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Wizja
•    Aktywne społeczeństwo osiągające wysoką jakość życia w sferze osobistej i społecznej


Misja
•    Powszechne i efektywne wykorzystanie wiedzy i informacji do harmonijnego rozwoju w wymiarze społecznym, ekonomicznym i osobistym


Fundamentalne znaczenie dla budowy społeczeństwa informacyjnego winny mieć strategie i scenariusze rozwojowe wynikające z wiarygodnych i metodycznych badań szeroko rozumianych problemów społecznych (np. Foresight „Polska 2020” Raport o kapitale intelektualnym, Diagnoza Społeczna).


Dzieci
•    Nabywają świadomość obecności w ich życiu narzędzi komunikacyjnych do zabawy, nauki i zajęć praktycznych
Młodzież
•    Ma zapewnioną, powszechną edukację  w zakresie posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi
•    Dobrze przygotowana do życia zawodowego dzięki dostosowanej do wymogów rynku pracy ofercie edukacyjnej, podkreślającej umiejętności praktyczne, pobudzającej kreatywność i wykorzystującej nowe technologie w procesie kształcenia
•    Korzysta z łatwego dostępu do informacji w postaci elektronicznej, zasobów informacyjnych prestiżowych ośrodków dydaktycznych oraz badawczo-rozwojowych w Europie
•    Zdobywa doświadczenie i nawyki krytycznego, samodzielnego myślenia oraz selekcjonowania informacji
•    Wykorzystuje narzędzia społeczeństwa informacyjnego do budowy relacji towarzyskich, ma możliwość kontaktów z rodziną na odległość oraz aktywnego udziału w grupach zainteresowań


Dorośli
•    Posiadają wiedzę, umiejętności oraz świadomość korzyści jakie daje wykorzystywanie usług oraz treści dostępnych drogą elektroniczną
•    Atrakcyjne miejsca pracy dają możliwość wykorzystania wiedzy oraz kontynuacji jej zdobywania w myśl zasady nauki przez całe życie (kształcenie ustawiczne)
•    Dostępność nowych form pracy (telepraca, praca grupowa na odległość) zapewnia równowagę w relacji praca-dom oraz aktywizuje osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenach słabo zurbanizowanych i sprawujące opiekę nad dziećmi lub chorymi
•    Biorą aktywny udział w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym dzięki wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych


Seniorzy
•    Utrzymują aktywność społeczną, kulturalną i polityczną dzięki posługiwaniu się narzędziami teleinformatycznymi
•    Posiadają możliwość łatwego utrzymywania kontaktów towarzyskich i więzi rodzinnych na odległość


•    Korzystają z dostępnych form dalszego zdobywania wiedzy
•    Aktywnie uczestniczą w tworzeniu narodowego kapitału intelektualnego dzięki szerszym możliwościom przekazywania wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego
•    Posiadają ułatwiony kontakt z administracją publiczną oraz placówkami służby zdrowia
•    Mają poczucie bezpieczeństwa dzięki różnorodnym formom wykorzystania narzędzi teleinformatycznych


Kierunki strategiczne rozwoju Polski w zakresie społeczeństwa informacyjnego do roku 2013


Obszar CZŁOWIEK
•    Przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego Polaków dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.


Obszar GOSPODARKA
•    Wzrost efektywności, innowacyjności i konkurencyjności firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku; ułatwienie współpracy między przedsiębiorcami poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.


Obszar PAŃSTWO
•    Wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych administracji oraz sposobu świadczenia usług.


Dokumenty do pobrania:

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013


Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (wersja angielska)


Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 - STRESZCZENIE


Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 - Załącznik nr 1


Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 - Załącznik nr 2


Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 - Załącznik nr 3